Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Iva Laurichová

Iva Laurichová

 

 

 
  • Ochrana vod, vodních toků a vodních děl.laurichová cedulka
  • Vykonává státní správu v oblasti ochrany vod. Řídí se přitom zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Ke své práci dále využívá vyhlášky a nařízení Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a příslušné České státní normy.
  • Jako tzv. vodoprávní úřad stavebně povoluje a kolauduje vodní díla (např. vodovody, kanalizace, studny, čistírny odpadních vod, rybníky, suché poldry apod.), uděluje povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (např. k odběru vod, k jejich akumulaci, k jejich energetickému využití, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních apod.) a vydává souhlas ke stavbám, zařízením a různým činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou nějakým způsobem ovlivnit vodní poměry (např. stavby na pozemcích, jimiž protékají vodní toky, nebo na pozemcích sousedících, stavby potrubí a stavby pro skladování látek v podzemí - čerpací stanice, těžba či stavby v záplavových územích, stavby v ochranných pásmech vodních toků apod.). Na základě žádosti vydává odborné vyjádření k různým záměrům (stavbám, zařízením či činnostem) o tom, zda jsou tyto záměry, které by mohly ovlivnit vodní poměry, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, z hlediska ochrany vod proveditelné a za jakých podmínek. Dále vydává povolení k některým dalším činnostem, jako jsou například vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (říční materiál) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku, apod.
  • Rozhoduje v pochybnostech o vodních tocích a úzce spolupracuje se správci vodních toků, správci povodí a vlastníky pozemků, na nichž se koryta vodních toků nacházejí při jejich ochraně a úpravách.
  • Zajišťuje vodoprávní dozor nad vodními díly a povinnostmi vlastníků těchto vodních děl. V rámci schvalovacího řízení se dále schvalují kanalizační řády, manipulační řády a provozní řády jednotlivých provozů či vodních děl.
  • Zajišťuje ochranu před povodněmi, kontroluje dodržování omezení v záplavových územích a v území určených k rozlivům.
  • Schvaluje povodňové plány jednotlivých obcí a ostatních, kteří podléhají nutnosti zpracování těchto plánů.
  • Řeší sankce podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám při nedodržení ustanovení Vodního zákona.
  • Řeší přestupky s fyzickými osobami na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Jako zvláštní havarijní orgán zajišťuje 24 hodinovou pohotovost pro povodně a ekologické havárie ve správním obvodu obce s rozšířenou působnistí Podbořany.

 

 

Role v org. struktuře

vodostavby, pohotovost pro povodně a ekologické havárie - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 210)

Kontakty

Telefon: 415 237 534 (pevná linka)
Mobil: 777 214 195 (mobilní telefon)
E-mail: laurichova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)