Menu
Město Podbořany
Podbořany

Zájemci o činnost v okrskové volební komisi pro volbu prezidenta ČR

Zájemci o činnost v okrskové volební komisi pro volbu prezidenta ČR 1

Zájemci o činnost v okrskové volební komisi pro volbu prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023; příp. druhé kolo 27. a 28. ledna 2023 se mohou přihlásit na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY K ČLENSTVÍ V OVK, a to v termínu do 16. 12. 2022.

Zájemci o činnost v okrskových volebních komisích (dále jen „OVK“) v Podbořanech se mohou přihlásit na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY K ČLENSTVÍ V OVK, a to v termínu do 16. 12. 2022. Telefonické informace k činnosti v OVK na čísle 415 237 506.

Formulář PŘIHLÁŠKY (ke stažení zde) s požadovanými údaji (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu vč. PSČ, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datová schránka, doručovací adresa) je možné po vyplnění zaslat na e-mail: zernerova@podborany.net  nebo odevzdat přímo v kanceláři č. 102, případně v podatelně městského úřadu.

ČLENEM OVK MŮŽE BÝT
státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na prvním zasedání OVK 21. 12. 2022), u něhož nenastala překážka ve výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

1. ZASEDÁNÍ OVK
v Podbořanech se uskuteční ve středu 21. 12. 2022 v 15.00 hodin ve Školní jídelně v Podbořanech, Bedřicha Smetany čp. 743. V případě zařazení do OVK bude zájemce v rozmezí od 15. 12. 2022 do 21. 12. 2022 kontaktován (písemně nebo telefonicky) ohledně upřesnění informací k zasedání OVK. Nezařazení zájemci budou dále vedeni jako náhradníci. Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK.

NÁROKY ČLENŮ OVK
Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši: předseda 2 200 Kč, místopředseda 2 100 Kč, člen 1 800 Kč; v případě konání druhého kola volby prezidenta odměna celkem za obě kola: předseda 3 200 Kč, místopředseda 3 100 Kč, ostatní členové 2 500 Kč.
Pokud se člen všech jednání OVK nezúčastňuje, městský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK.

Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  Členovi OVK, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě zvláštní odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč za hodinu, nejvýše však 340,- Kč za jeden den.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům OVK vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK Městský úřad Podbořany.

Informace k volbám naleznete na webových stránkách: www.mvcr.cz – záložka Informační servis/Volby

Datum vložení: 14. 11. 2022 14:46
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2022 14:57
Autor: Ing. Monika Zernerová