Menu
Město Podbořany
Podbořany

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy 1

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ ptačí chřipky“ ) na území České republiky

Nařízení Státní veterinární správy
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky:

Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež,
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.
Čl. 2
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.
Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných
veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního
zákona uložit pokutu až do výše

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4
Poučení
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady
nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření
nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které
o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí
stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě
zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárníc h
činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových s tránkách Ministerstva zemědělství.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb.,
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
z důvodu naléhavého obecného zájmu, platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce
právních předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas
vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách Ministerstva zemědělství a krajských
úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na
internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou nařízením ukládány povinnosti
i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení také
v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání.
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení
vyrozuměna.

Nařízení ke stažení

Datum vložení: 16. 12. 2022 9:35
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2022 9:52
Autor: Ing. Bc. Martina Bláhová

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů