Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č. 4/2011 - Požární řád města Podbořany

OZV zde k zobrazení/stažení pdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011,

 

Požární řád města Podbořany 

 

     Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 21. září 2011 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

Požární řád města Podbořany upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády           č. 498/2002 Sb..

 

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany ve městě

 

(1)   Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Podbořany, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2)    K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město pověřuje:

  1. zastupitelstvo města projednáváním stavu požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města,
  2. kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu požární ochrany Městského úřadu Podbořany. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace požární ochrany města.

 

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

  1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.1)
  2. Každá právnická a fyzická osoba, která provozuje činnosti si prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí 2) a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona o požární ochraně.
  3. Město se zřetelem na místní poměry stanoví další podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

 

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

(1)    Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno ohlašovnou požárů, uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

(2)    Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce Podbořany (dále jen „JSDHO Podbořany“) a jednotkami požární ochrany, uvedenými v přílohách č. 1 a 4 této vyhlášky.

     

Článek 5
JSDHO Podbořany, kategorie, početní stav a vybavení

 

(1)    Město zřizuje JSDHO Podbořany. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO Podbořany jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2)    Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Podbořany, ul. Příčná č.p. 572 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

(1)    Město zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a stanovuje další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Přehled zdrojů vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2)    Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává  JSDHO Podbořany a jednotce HZS PS Podbořany.

(3)    Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4)    Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

Článek 7
Ohlašovna požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

1)     Město zřizuje ohlašovnu požárů, které je trvale označena tabulkou “Ohlašovna požárů” v budově Městského úřadu Podbořany, Mírová 615, tel. 415 237 501 (funguje v pracovní době městského úřadu).

2)     Vznik požárů lze ohlásit též v budově požární stanice města Podbořany, Příčná č.p. 572, tel. 950 413 011 nebo 950 413 162 (stálý provoz).

 

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

(1)   Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a)       signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),

b)       datovou větou systémem AMDS z OPISU KŘ HZS Ústeckého kraje na mobilní telefonní přístroje členů JSDHO Podbořany.

(2)   V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje zvláštním výstražným akustickým zařízením na vozidlech IZS.

 

Článek 9
Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003, Požární řád obce Podbořany, ze dne  17.12.2003.

 

Článek 10
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

……………………………….

 

……………………………….

Mgr. Radek Reindl

                    starosta

Ing. Karel Honzl

místostarosta

 

 

Vyvěšeno dne: 22. září 2011
Sejmuto dne: 10. října 2011

 

 

 

1) Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

   v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

2) § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno: 22. 9. 2011

Datum sejmutí: 10. 10. 2011

Zodpovídá: Antonín Meder

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK