Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

OZV zde k zobrazení/stažení pdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č. III/20 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Město Podbořany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1)

 

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku

 

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Podbořany.2)
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3)

 

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4)
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Článek 4
Ohlašovací povinnost

 

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede5)
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6)

 

Článek 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  za 1. psa za 2. psa za 3. psa

za psa v místní části
Podbořany a Hlubany -
rodinné domy

200 500 1000
za psa v místní části
Podbořany a Hlubany -
bytové a ostatní domy7
1000 2000 2000

za psa v místní části
Buškovice, Dolánky, Kaštice,
Kněžice, Letov, Mory,
Neprobylice, Oploty, Pšov,
Sýrovice a Valov

100 300 1000
z hlídacího psa mimo bytové
domy
300 500 1000

za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo
vdovceckého důchodu, který
je jeho jediných zdrojem
příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu

50 300 300

 

 


bytovým domem se rozumí dům s více jak 3 bytovými jednotkami 

 

Článek 6 
Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
 2. Při částce vyšší než 300,-- Kč lze poplatek zaplatit ve 2 stejných splátkách v termínech  31. 3.  a   30. 9. příslušného kalendářního roku.
 3. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Článek 7
Osvobození

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis8).

Článek 8
Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.9)
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10)

 

Článek 9
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. 1. 2011.

                       

  ...................................                     ..........................................

   Mgr. Radek Reindl                                   Ing. Karel Honzl
           starosta                                            místostarosta

                                                                            

Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne:     27.12.2010

 

 

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7) bytovým domem se rozumí dům s více jak 3 bytovými jednotkami 

8) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno: 9. 12. 2010

Datum sejmutí: 27. 12. 2010

Zodpovídá: Odbor finanční

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK