Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č. 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška k zobrazení / stažení pdf

 

MĚSTO PODBOŘANY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 7. února 2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Podbořany (dále jen „Město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 1)
2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Podbořany (dále jen „správce poplatku“). 2)
3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku.

Čl. 2
Poplatník

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích. 3)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě. V případě vzniku úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích. 4)
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení 5), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6)
4) Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon o místních poplatcích. 7)

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 640,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
    a) z částky 250,- Kč a
    b) z částky 390,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů Města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
3) Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního roku stanoví zákon. 8)

Čl. 5
Osvobození a úlevy

1) Osvobození od poplatku stanoví zákon. 9)
2) Od poplatku jsou dále touto vyhláškou na dobu trvání důvodu osvobození osvobozeni 10) poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců:
    a) ve věznici (ve vazbě nebo při výkonu trestu odnětí svobody);
    b) pobývající v jiné obci, pokud v ní hradí úhradu za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 11);12)
    c) ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb.
3) Poskytuje se úleva na poplatku:
    a) ve výši 50 % pro poplatníky od jejich narození do konce kalendářního roku, ve kterém dovršili věk 3 let;
    b) ve výši 25 % pro poplatníky od počátku kalendářního roku, ve kterém dovrší věk 4 let až do konce kalendářního roku, ve kterém dovršili věk 15 let.

Čl. 6
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 1. 5. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 16. 12. 2015.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

……………………………….                                          ……………………………….
 Mgr. Radek Reindl                                               Ing. Karel Honzl
        starosta                                                         místostarosta 


Vyvěšeno na úřední desce dne:                  2018

Sejmuto z úřední desky dne:                      2018

 


1) § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích

2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

3) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“

4)  § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis jeho umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá).
(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

5) včetně zániku poplatkové povinnosti

6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích („V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14a odstavce 3, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.“)

8) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích: „V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“

9) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“

10) ohlašování viz čl. 3 vyhlášky; dokazování se řídí § 92 a násl. daňového řádu, jako důkazní prostředek může sloužit např. potvrzení o umístění v příslušném zařízení, potvrzení příslušného úřadu o pobytu, potvrzení zaměstnavatele o služební cestě, čestné prohlášení o pobytu v zahraničí apod.

11) smluvní úhradu dle § 17 odst. 6 nebo poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12) tuto skutečnost lze prokázat např.  dokladem o platbě za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které se zdržují


 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

a) skutečné náklady roku 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 4 369 804 Kč;

b) počet osob (poplatníků) 6 650

c) rozúčtování nákladů: 4 369 804 Kč / 6 650 osob = 658 Kč/osobu.

 

Vyvěšeno: 8. 2. 2018

Datum sejmutí: 24. 2. 2018

Zodpovídá: Antonín Meder

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK