Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č. 1/2016 - o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotech. efektů způsobujících hluk

OZV zde k zobrazení/stažení pdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk

 
Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 1. června 2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 3 (od 1. 10. 2016 odst. 6) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě Podbořany (dále jen „město“), je používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk.
 2. Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, upravují zvláštní zákony.

 3. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v prostorech v zastavěném území města, a to přiměřeným omezením činnosti uvedené v odst. 1, jakož i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech, a to prostřednictvím možnosti poskytovat výjimky, a konečně zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech, a to zkrácením doby nočního klidu ve výjimečných

 4. Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.

​Článek 2
Omezení činnosti

 

Používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území města a dále na všech místech ve městě, pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby nacházející se v zastavěném území města.
 

Článek 3
Vyjímky a zkrácení doby nočního klidu

 

 1. Zákon dle čl. 2 neplatí
  a) od od 12:00 hodin dne 31. prosince do 12:00 hodin dne         1. ledna následujícího roku,
  b) pro dobu konání (pouze mimo dobu nočního klidu) tradiční akce „Rozsvěcenívánočního stromu“ (zpravidla 1. víkend po 1. prosinci kalendářního roku),
   
 2. Současně se na celém území města ruší doba nočního klidu od 22:00 hodin dne 31. prosince do 6:00 hodin dne 1. ledna
   
 3. Městský úřad města může udělit výjimku4) ze zákazu dle čl.2 pro dobu mimo dobu nočního klidu, a to na žádost podanou na Městský úřad města alespoň 30 dnů před plánovaným dnem provádění činnosti dle čl. 2 vyhlášky, která musí obsahovat alespoň:
  a) identifikaci osoby hodlající provádět činnost dle čl. 2 vyhlášky,
  b) označení místa a doby (počátku a konce) plánované činnosti čl. 2 vyhlášky,

  c) předpokládaný rozsah plánované činnosti dle čl. 2 vyhlášky (zejména druhy, velikost, množství použité zábavní pyrotechniky).

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

        Mgr. Bc. Radek Reindl                        Ing. Karel Honzl
                  starosta                                  místostarosta

 

Vyvěšeno: 7. 6. 2016

Datum sejmutí: 23. 6. 2016

Zodpovídá:

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK