Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č. 1/2015 (systém shromažďování, sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem)

OZV k zobrazení/staženi zde pdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Podbořany

 

Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání konaném dne 18. 2. 2015 usneslo vydat na základě §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška1):

 

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

 

 1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Podbořany zavedený městem Podbořany (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) a systém nakládání se stavebním odpadem.
 2. Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, kterým vzniká na území města Podbořany (dále jen ,,město“) komunální odpad a současně pro původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvy s městem využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený městem, (dále jen ,,osoby“).
 3. Systém nakládání se stavebním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby.

 

Článek 2
Základní pojmy

 

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí materiál rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
 4. Nebezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.

]) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

 1. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).
 2. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až h) této vyhlášky.
 3. Sběrné místo je místo, kam mohou osoby během provozní doby[2] odkládat určené složky komunálního odpadu. Areál sběrného místa se nachází v Mlýnské ulici.
 4. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu.

 

Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky:

 1. sklo;
 2. papír;
 3. plasty;
 4. kovy;
 5. biologicky rozložitelný odpad;
 6. nebezpečný odpad;
 7. textil;
 8. objemný odpad;
 9. směsný komunální odpad.

 

Článek 4
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

 

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:

 1. sklo -
 1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů) zelené barvy na sběrném místě,
 2. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů) zelené barvy rozmístěných po městě[3];
 1. papír -
 1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů) modré barvy na sběrném místě,
 2. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů) modré barvy rozmístěných po městě[4];
 1. plasty -
 1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů) žluté barvy na sběrném místě,
 2. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů) žluté barvy rozmístěných po městě[5];
 1. kovy - do zvláštní sběrné nádoby (kontejner) na sběrném místě;
 2. biologicky rozložitelný odpad -
 1. do zvláštní sběrné nádoby (kontejner) na sběrném místě,
 2. nezpracovaná dřevěná hmota (např. větve, vánoční stromky) do kontejneru umístěného na sběrném místě,
 3. do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 120 nebo 240 litrů rozmístěných po městč[6];
 1. nebezpečný odpad - do zvláštních sběrných nádob umístěných na sběrném místě;
 2. textil - do zvláštní sběrné nádoby (kontejner) na sběrném místě;
 3. objemný odpad - do velkoobjemového kontejneru na sběrném místě;
 4. směsný komunální odpad -
 1. v individuální zástavbě do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušnému objektu (zpravidla popelnice o objemu 60, 80, 110, 120 a 240 litrů),
 2. v sídlištní zástavbě do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušnému objektu (kontejnery o objemu 1100 litrů),
 3. do zvláštní sběrné nádoby (kontejner) na sběrném místě,
 4. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.

2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městem, kde lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:

 1. lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním (např. baterie, prošlé a nespotřebované léky, rtuťové teploměry, PET lahve),
 2. jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu apod.[7]

 

Článek 5
Povinnosti osob

 

 1. Osoby jsou povinny:
 1. komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
 2. ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 odst. 1 vyhlášky.
 1. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

 

Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Se stavebním odpadem se nakládá v souladu se zákonem o odpadech.
 2. Poplatníci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem mohou odložit zdarma až 500 kg stavebního odpadu za kalendářní rok ve sběrném místě.

 

Článek 7
Zrušující ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2006, kterou se stanový systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města, ze dne 9. 6. 2006

 

Článek 8
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení

 

      ......................                                               …………………..........
    Mgr. Radek Reindl                                              Ing. Karel Honzl

 

 

[2]  aktuální provozní doba je zveřejněna na sběrném místě a na internetových stránkách města

[3]  aktuální seznam stanovišť je zveřejněn na internetových stránkách města

[4]  aktuální seznam stanovišť je zveřejněn na internetových stránkách města

[5]  aktuální seznam stanovišť je zveřejněn na internetových stránkách města

[6]  aktuální seznam stanovišť je zveřejněn na internetových stránkách města

[7]  např. textil do zelených kontejnerů firmy Koutecký s. r. o., vybraný elektroodpad do kontejnerů nebo jiných sběrných prostředků firem Elektrowin, a. s., Ekolamp, s. r. o. (zářivky) a Asekol, s. r o. umístěných na sběrném místě nebo rozmístěných po městě

Vyvěšeno: 19. 2. 2015

Datum sejmutí: 9. 3. 2015

Zodpovídá: Drahomíra Molcarová

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK