Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV k zobrazení/stažení pdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Město Podbořany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").0
 2. Řízení o poplatku provádí Městský úřad Podbořany (dále jen „správce poplatku").[6] [7] [8] [9]

 

Článek 2
Předmět poplatku, poplatník

 

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytovám prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.3)
 2. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.4)

 

Čánek 3
Veřejné prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání následujících veřejných prostranství[10]^ všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a parky ve vlastnictví města Podbořany.

 

Článek 4
Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 5 dnů před zahájením užívám veřejného prostranství.

 

 1. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den (včetně) a v případě nepředvídatelného6) užívání veřejného prostranství je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné splnit ohlašovací povinnost v den zahájení užívání veřejného prostranství z jiného důvodu7), je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[6] [7] [8] [9] [10]^

 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení91, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.In)

 

Článek. 5
Sazby poplatku

Sazba poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za provádení výkupových prací 2 Kč
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 6 Kč
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 4 Kč
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje:  
I. na pěší zóně před Obchodním domem Rubín 90 Kč
II. na ostatních zpoplatněných veřejných prostranstvích 20 Kč

za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb

10 Kč
za umístění stavebního zařízení 10 Kč
za umístění reklamního zařízení 20 Kč
za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 25 Kč
za umístění skládek 10 Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč
za užívání pro sportovní, kulturní a reklamní akce 2 Kč
za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

Stanoví se měsíční paušální částka poplatku za každý i započatý m2:

za provádění výkopových prací 20 Kč
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 60 Kč
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 40 Kč
za umístění stavebního zařízení 100 Kč
za umístění reklamního zařízení 200 Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 100 Kč

 

Článek 6
Osvobození

 

 1. Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.1
 2. Od poplatku se dále touto vyhláškou osvobozují poplatníci za prvních 45 dnů umístění stavebního zařízení při opravách plášťů budov.

 

Článek 7
Splatnost poplatku

 

 1. V případě, že užívání veřejného prostranství nepřesáhne do dalšího kalendářního rokuje poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky splatný:
 1. při užívám, které nepřesáhne 1 den, v den započetí užívání veřejného prostranství,
 2. při užívání, které přesáhne 1 den, nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 1. V případě užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky, které přesáhne do více kalendářních let, je příslušná část poplatku v prvním kalendářním roce a v dalších kalendářních letech užívání veřejného prostranství splatná nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku; v posledním roce užívání však nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek stanovený měsíční paušální částkou dle čl. 5 odst. 2 vyhlášky je splatný nejpozději poslední příslušného měsíčního poplatkového období.
 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Článek 8
Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 8. 12. 2010.

 

Článek 9
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 Ing. Karel Honzl                                           Mgr.Radek Reindl
   místostarosta                                                    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.06.2014                                  
Sejmuto z úřední desky dne:    03.07.2014                                   

 

 

 

^ § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích

[7]   § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]  § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9]  § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10] § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.")

[6]  např. odstraňování havárií inženýrských sítí

[7]  např. zahájení užívání po skončení úředních hodin správce poplatku

[8]  § 14a odst. ! a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 2. čísla všedi svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
 3. údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru, důvody osvobození).

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování."

[9]  včetně zániku poplatkové povinnosti

[10]  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno: 17. 6. 2014

Datum sejmutí: 3. 7. 2014

Zodpovídá: Anna Remáková

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK