Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

OZV zde k zobrazení/stažení pdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 15.9.2010, usnesením č.III/7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

  1. Město Podbořany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
  2. Řízení o poplatku provádí Městský úřad Podbořany1) (dále jen „správce poplatku“).

 

Článek 2
Předmět poplatku, poplatník

 

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny zákonem o místních poplatcích.2)

Článek 3
Ohlašovací povinnost

 

  1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.
  2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.3)
  3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4)

Článek 4
Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den …………………  6,- Kč

 

Článek 5
Splatnost poplatku

 

Poplatek se platí 2x ročně a je splatný nejpozději do 30 dnů po uplynutí kalendářního pololetí (30. červenec, 30. leden).

 

Článek 6
Zrušovací ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 19. 12. 2007.

Článek 7
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

 ……………………....                                               ........................                 

Mgr. Radek Reindl                                             Ing.Karel Honzl
starosta města                                                   místostarosta                                                                                  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   6. 10. 2010

Sejmuto z úřední desky dne:     22. 10. 2010

 

1) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

2) § 7 zákona o místních poplatcích: „Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.“

3)  § 14a odst. 1 a 2  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

4)  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno: 6. 10. 2010

Datum sejmutí: 22. 10. 2010

Zodpovídá: Odbor finanční

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK