Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Nařízení Města Podbořany č. 2/2009 operativní plán zimní údržby

Nařízení města k zobrazení/stažení zde pdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Nařízena Města Podbořany č, 2/2009 Operativní plán zimní údržby

 

Rada města Podbořany usn. č.463 /2009 dne 14.října 2009 rozhodla na základě zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích, zák.97/2009 , ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhl. č. 104/97 ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení.

ÚVOD: Úkolem zimní údržby místních komunikací je zajistit po dobu trvání zimního období podle zásad stanovených v tomto plánu zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých povětrnostními podmínkami.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento operační plán i práva a povinnosti správce místních komunikací jakož i práva a povinnosti uživatelů komunikací ve městě Podbořany.

 1. Vysvětlení obsahu některých pojmů používaných v tomto plánu.

Obecně závaznými předpisy se rozumí:

 1. Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23.1edna 1997,ve znění pozdějších předpusů a zák. 97/2009 Sb.
 2. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 3. Technologický pokyn k zabezpečení zimní údržby - příloha č. k vyhlášce 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zajišťování, zmírňování nebo odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti vzniklých zimními povětrnostními podmínkami a to tak, aby tato činnost byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem správce místních komunikací a Městského úřadu v Podbořanech na straně druhé. Rozsah povinností správce místních komunikací je s ohledem na výše uvedené skutečnosti určen tímto plánem.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu těchto komunikací, povětrnostním podmínkám, vlastnostem nákladu a osobním schopnostem řidiče.

Schůdnost je takový stav místních komunikací určených pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu těchto komunikací, povětrnostním podmínkám, a osobním schopnostem chodce.

Závadami ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu,vlastním schopnostem ajiným zjevným okolnostem. Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo Části součásti místních komunikací, na nichž se podle tohoto plánu neprovádí údržba buď vůbec nebo jen částečně.

Závadami ve schůdnosti na místních komunikacích určených výhradně pro chodce se rozumí závady obdobně jako u sjízdnosti. Schůdnost však správce místních komunikací zajišťuje pouze na místních komunikacích určených výhradně pro chodce, na přechodech pro chodce na průjezdných úsecích silnic, které jsou ve správě Správy a údržby silnic v Podbořanech a na přechodech pro chodce na místních komunikacích určených pro motorovou i nemotorovou dopravu.

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitosti, které se nachází na zastavěném území a hraničí s místní komunikací provádí správce místních komunikací.

Kalamitní situací se rozumí mimořádně zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeného se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením ledovky, nebo námrazy, za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost v obvodu města.

 1. Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů těchto komunikací v

zimním období.

 1. Základní povinnosti správce místních komunikací:

-zajistit včasnou přípravu pro provádění prací stanovených v obstaratelské smlouvě a v tomto plánu.

-odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích v souladu s povinnostmi stanovenými v obstaratelské smlouvě.

-pravidelně informovat městský úřad o situaci ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

 1. Základní povinnosti uživatele místních komunikací:

-přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý/kluzkost, sníh na komunikacích, sněhové mantinely apod./.

-při chůzi na chodnících a jiných komunikacích, kde je zajišťována schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu místní komunikace.

-používat při chůzi té části chodníku, která je posypána.

-při přecházení místní komunikace použít k přechodu místo označené jako přechod pro chodce na němž se zajišťuje zimní údržba. Při přechodu místní komunikace na jiných místech správce místní komunikace v souladu se silničním zákonem za schůdnost nezodpovídá.

 1. Spolupráce správce místních komunikací s jinými orgány s organizacemi při zajišťování zimní údržby. Při zajišťování zimní údržby místních komunikací je správce místních

komunikací povinnen spolupracovat nejen s orgány městského úřadu, ale i s orgány policie, správy a údržby silnic a ostatními zainteresovanými organizacemi.

Pracovníci městského úřadu a příslušníci policie budou informovat správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistili.

V případech, kdy stojící vozidla na místních komunikacích tvoří překážku silničního provozu, která znemožňuje nebo omezuje provádění zimní údržby, může správce místních komunikací se souhlasem policie zajistit v souladu se zákonem č.13/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů, odtažení vozidla a to na náklady toho, kdo překážku způsobil

 1. Kalamitní situace:

Kalamitní situaci vyhlašuje městský úřad na žádost správce místních komunikací.Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích se při kalamitní situaci provádí operativně bez ohledu na pracovní pořadí stanovené v tomto plánu údržby. Po vyhlášení kalamitní situace jsou všichni zaměstnanci správce místních komunikací povinni nastoupit na jeho pokyn v době co nejkratší na své pracoviště a neprodleně plnit úkoly, které jim budou uloženy.

 1. Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikacích.
 1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky.

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvhodnější technolo­gií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností správce místních komunikací ještě před tím, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná když vrstva sněhu přesáhne 3-5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí opakovaně. Na dopravně důležitých místních komunikacích se sníh odstraňuje po celé šířce místní komunikace, na méně důležitých pouze v jednom pruhu na komunikaci určené jen pro pěší.

 1. Zdrsňování náledí nebo provozem zhutněných sněhových vrstev posypem inertními materiály popř. posypem solí.

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že posypový materiál ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší tření. Vzhledem k tomu, že takovéto opatření je pouze krátkodobé,bude proto k posypu používána ve výjimečných případech též sůl.Pokud jde o zajištění schůdnosti chodníků, přechodů pro chodce na místních komunikacích a přechodů pro chodce na průjezdních úsecích silnic, platí technologické postupy přiměřené jako v předchozím odstavci.

 1. Z důvodů ekologických i ekonomických platí obecně zásada, že při trvalém sněžení se zásadně do vrstvy padlého směhu neprovádí posyp. Po skončení odstraňování sněhu , případně když vrstva napadlého sněhu nepřesáhne 3 cm se neprodleně začne s posypem místních komunikací.
 2. Ruční provádění prací při údržbě místních komunikací.

Ruční provádění prací spojených s údržbou místních komunikací se zásadně provádí pouze v pracovní době správcem komunikací. Provádí se údržba přechodů pro chodce, zastávek, chodníků a na místech nepřístupných mechanizaci.

Postup, zda provádět posyp inertním materiálem nebo solí, rozhodne správce místních komunikací po dohodě s pracovníkem městského úřadu.

Časové limity pro odstraňování závad ve sjízdností silnic a ulic.

Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů podle § 45 Sb. vyhl.č.. 104/1997 ve znění pozdějších předpisů.

 1. pořadí do 4 hodin
 2. pořadí do 12 hodin
 3. pořadí po ošetření komunikací

I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

 1. Soupis místních komunikací a stanovení tras pracovních okruhů pro odstraňování sněhu a při posypu místních komunikací.

Posyp a plužení komunikací bude prováděn v tomto pořadí:

 

0. pořadí

 • ul. Smetanova
 • ul. Palackého+příjezd a prostor před čp.944,945 (nové byty)
 • ul. Bří. Čapků
 • ul. Komenského
 • ul. Švermova-Barborka
 • ul. Propoj TGM-PříČná,Smetanova
 • ul. Vroutecká
 • ul. Kpt. N álepky
 • ul. Velká osada
 • ul. Hlubanská
 • ul. Mariánská
 • ul.Sídliště střed

I. pořadí

 • ul. Náměstí TGM

 • ul. Dukelská

 • < >< >

  Přátelství - Revoluční

 • < >< >< >< >

  Sídliště míru -Dělnická

  III. pořadí

 • ul. 29. srpna

 • ul. kpt. Jaroše

 • ul. Tyršova

 • ul. Zahradní

 • ul. Chodská

 • ul. Kozinova

 • ul. Šumavská

 • ul. Mlýnská

 • ul. Pol.vězňů

 • ul. Bílý kopec

 • ul. Ant. Dvořáka

 • ul. Žatecká

 • ul. 5. května

 • ul. Mírová

 • ul. Budovatelů

 • ul. K. PL Borovského

 • ul. Na kopci

 • ul. Nerudova

 • ul. Letovská

 • ul. Potoční

 • ul. Partyzánská

  -ul.Cyrila a Metoděje

 • ul. Kadaňská

 • ul. V Tůni

 • ul. Na Střelnici

Parkoviště:

 • U Růže
 • U Požární nádrže
 • U Železářství
 • U Rulfa

-U kotelny - Dukelská - plužení a posyp komunikace u UH k zadnímu vjezdu a vchodu ul. Za učilištěm -ul. Garáže Husova/u ZKZ

Pořadí úklidu chodníků je shodné s pořadím úklidu místních komunikací, dle přílohy: (Seznam úklidu chodníků prováděných firmou Bouška a pracovníky VPP. K tomuto účelu budou rozmístěny nádoby s inertním materiálem na ruční posyp na následujících místech: 1/Sídliště míru: před čp. 781 2/před čp. 921 /nový DPS/

3/Křižovatka ul. Kadaňská, Žatecká 4/Křižovatka ul. Bří. Čapků, Palackého /naproti DPS/

5/ul. Budovatelů

6/Křižovatka ul. Alšova, Komenského 7/Kfižovatka ul. B.Němcové-Sídliště střed Dukelská 8/Náměstí TGM v prostoru před ČS, Auto Myslivec, lékárnou 9/Švermova ul. Sídliště Barborka

1 O/Křižovatka ul. Přátelství, Nádražní /u vjezdu na bývalou polikliniku/

1 í/ul.Žatecká před čp. 703 12/ul. Kozinova před čp. 861 13/uI. Kadaňská před čp. 423 14/ ul.Partyzánská /u hřiště/

15/ ul.propoj Smetanova-Příčná u čp. 751 16/ ul.Vroutecká-Švermovau čp.739 17/ ul.Bří.Čapků - Husova u čp. 641 18/ ul. K.H.Borovského u čp. 625 19/ ul.5.května u Čp. 399 20/ ul. Hlubanská u čp. 580

 1. V případě napadnutí sněhu, jehož vrstva přesáhne v místních částech 15 cm, bude prohrnování prováděno na žádost objednatele a bude považováno za vícepráce.

8 . Úložiště posypového materiálu

Úložiště posypového materiálu je v objektu firmy Bouška Mlýnské ulici. V případě potřeby bude materiál průběžně doplňován.

9. Zahájení a ukončení zimní údržby

 
   


Operační plán zimní údržby bude zajišťován v době od 1.11.2009 a skončen dne 31.3. 2010.

 
   
 
   


Dodatek k Operačním u plánu zimní údržby pro období od 1.11.2009 - 31.3.2010

 

před Jednotou 1789 m2    
B. Němcové      880 m2 29. srpna 340 m2 chodník u 3. MŠ
Dělnická           300 m2 5. května 560 m2 a za obchodem Jednoty
Dukelská (triton) 280m2 Mlýnská   200 m2  kom. VO 100
Přátelství        1000 m2 Velká osada 600 m2 u 671-2   200
Revoluční         300 m2 Mariánská 800 m2 parkoviště
Nám. TGM      1789 m2 garáže u ZKZ 190bm kom. za    70bm
Parkoviště a chodní před Jednotou V Túni        80 bm p. Kudmou
II. pořadí do Hluban   600m2 chodník v ul. 400 m2
Bří. Čapků        640 m2 Na Střelnici 250 mb za 864-7 u potoka
Smetanova       820 m2 u garáži        50 bm chodník od lávky 200 m2
Svermova         200 m2 za DPS I. k Palackého ulici
Hlubanská        760 m2 garáže Letovská 100 bm komunikace 150 bm
Chodník v UH   400 m2 Větrná ul.   150 bm k IZOPOLU
Cesta u UH      190 bm Kasárna      300 bm  
Kom. k FTE      380 b2 chodníky    500 m2  
  Za DPS I  
Barborka         600 bm Větrná chodník 300 m2  
Za učilištěm     130 bm  Za dom. Pro seniory  
Vroutecká až k FTE K Husové ul. 180 bm  
Chodníky       5000 m2    

 

Tento úklid bude firmou Bouška prováděn jako vícepráce prováděné strojním úklidem a bude fakturován v měsíci listopadu a prosinci v cenové relaci dle schváleného Cenového dodatku pro rok 2009 pro úklid chodníků a místních komunikací. V měsících lednu,únoru a březnu 2010 bude prováděna fakturace dle schváleného cenového dodatku pro strojní úklid chodníků a místních komunikací na rok 2010

 

Vyvěšeno: 14. 10. 2009

Datum sejmutí: 1. 11. 2009

Zodpovídá: Antonín Meder

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK