Menu
Město Podbořany
Podbořany

Provozní řád ubytovny

Provozní řád ubytovny

Povinnosti ubytovaného:

 • Uhradit řádně a včas cenu za ubytování.
 • Dodržovat platné protipožární, bezpečnostní a hygienické předpisy.
 • Umožnit ubytovateli nebo jím zmocněným osobám vstup do ubytovacích prostor za účelem kontroly jejich stavu nebo provedení protipožární, hygienické, či jiné odborné kontroly po předchozím ohlášení podle potřeby.
 • Po skončení ubytování předat ubytovateli ubytovací místa ve stavu v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Případné vzniklé závady ihned ohlásit ubytovateli. Závady způsobené ubytovanými nedbalostí nebo úmyslně finančně uhradit.
 • Šetřit svým dobrým zacházením vybavení ubytovny a zbytečně neplýtvat energiemi.
 • Na pokojích a v prostorách ubytovny používat domácí obuv.
 • Dodržovat uzavírací dobu ubytovny. Ubytovna se uzavírá ve 22,00 hodin a otevírá v 06,00 hodin.
 • Po 22,00 hodině dodržovat v ubytovně noční klid.
 • Pro parkování osobních vozidel užívat pouze parkoviště před budovou ubytovny. Za případné újmy na zaparkovaných vozidlech a věcech v nich ponechaných nenese ubytovatel žádnou odpovědnost.
 • Ubytovatel neručí za cenné věci a finanční částky uložené na pokojích (možno uložit u ubytovatele nebo v rámci turnajů ve sportovní hale).
 • Dodržovat zákaz návštěv neubytovaných osob v ubytovně.
 • Dodržovat zákaz používání elektrických spotřebičů mimo holicích strojků a fénů.
 • Dodržovat zákaz používání otevřeného ohně včetně zákazu kouření v celém areálu ubytovny.
 • Dodržovat normy slušného chování a společenského soužití a zákaz přechovávání a požívání návykových látek včetně alkoholu.

Všeobecná ustanovení:

 • Porušení Provozního řádu ubytovny může být důvodem pro zrušení dohody o ubytování.
 • Pokud ubytovatel poskytne ubytování skupině osob s určeným vedoucím, je tento odpovědný za dodržování  Provozního řádu ubytovny všemi členy skupiny a nese odpovědnost za jejich chování a případné vzniklé škody.

V Podbořanech dne 1. 1. 2023