Menu
Město Podbořany
Podbořany

Okruh kolem Lubence

67,2 km; středně těžká trasa; silniční kola, trekking

67,2 km; středně těžká trasa; silniční kola, trekking

Mapa cyklotrasy (soubor JPG)

Trasa3

0,0 Lubenec – Pseudogotický kostel sv. Vavřince byl postaven na místě starší gotické stavby roku 1846. Na návsi je na novém soklu umístěna plastika sv.Jana Nepomuckého z roku 1745. Před hřbitovní branou je barokní socha sv.Floriána z roku 1740. U silnice směrem na Prahu stojí původně barokní lovecký zámeček, postavený v 17. století Michny z Vacínova.
Přírodní zajímavost – v jihovýchodní části obce u Lučeneckého rybníka (koupaliště) významný krajinný prvek Ruský kopec, hojný výskyt silně ohroženého rostlinného druhu koniklece lučního (Pulsatilla pratensis). Asi 2 km jihovýchodně od Lubence Liščí skály, zajímavé žulové skalní útvary s původními porosty.

2,0 Libyně– Na okraji Libyně stojí torzo kostelíka s exteriérem konce 19. století, obklopeného zbytky zničeného hřbitůvku. Na okraji lesa nad ním stojí bývalá rozhledna, postavená v polovině 19. století jako romantická pseudogotická věž. Nyní je nepřístupná.

5,1 Nahořečice– Výraznou dominantou obce je čerstvě opravený barokní kostel, stojící uprostřed symbolického hřbitovního areálu. V něm jsou shromážděny náhrobky z okolních zaniklých hřbitovů. Z menších pozůstatků je sestaven velký, na zemi ležící kříž, u něhož českoněmecký nápis připomíná padlé obou světových válek.

7,0 Kostrčany– V obci se nachází renovovaný barokní zámeček, postavený na místě původní tvrze jako součást panského statku. Zámeček slouží nyní jako obytná budova.

9,4 Jeřeň 

10,4 Valeč– Dominantou obce je zámek, na jehož místě stál kdysi Valec_kostelgotický hrad, později renesančně přestavěný. Zámek byl upraven novobarokně v letech 1895–1896. Významnou památku Valče představuje v neposlední řadě zámecký kostel Nejsvětější Trojice, postavený v letech 1710 –  1728. Před kostelem se nachází sloup Nejsvětější Trojice z roku Valec_zamek1725 se sochami českých patronů z dílny M. B. Brauna. V městečku jsou k vidění i další zajímavé stavby, např. budova fary či městského kostela sv. Jana Křtitele. 

 

15,9 Nová Ves- Severně od vsi se na okraji lesa nalézá značně NovaVes_ZidHrbitovponičený židovský hřbitov, založený roku 1856. Ještě dále po obvodu lesa stojí pozůstatky hrádku  či tvrze Křečova – zbytky obytné věže, sklepení, obvodové zdi a náznak příkopu. Pod Křečovem je malý rybníček a pozůstatky mlýna. Poblíž Nové Vsi se nachází Velký rybník, na jehož hrázi stojí řada dubů. 

17,5 Podbořanský Rohozec–  Asi 1 km za obcí, vpravo od silnice do Nepomyšle, jsou v hustém porostu zříceniny hrádku Křečova, zmiňovaného v pramenech poprvé k roku 1338. Za husitských válek byl hrad dobyt křižáky. Po roce 1500 byl opuštěn, stejně jako stejnojmenná vesnice v jeho podhradí. Z původní architektury se zachovaly jen nepatrné zlomky dvou staveb, valy a příkopy. Uprostřed obce stojí barokní kaple sv. Notburgy z roku 1744 s věžičkou nad presbytářem.
Přírodní zajímavost – na hrázi Velkého rybníka u Nové Vsi památný strom „dub letní“ (Quercus robur) – obvod kmene 580 cm, stáří 600 let. Lokalita „U dubu“ v Podbořanském Rohozci „dub letní“ – obvod kmene 620cm, stáří 800 let. 

20,2 Chmelišťná– V obci se nachází barokní kaple se zvoničkou.

24,3 Mašťov– Na vrchu nad městem stával hrad, za husitských válek Mastov_mausoleumvypálený křižáky. Na jeho místě byl postaven zámek, v poslední podobě barokní. Nyní je ve veřejnosti nepřístupném zámku dětský domov, který využívá i obklopující jej park. Naproti vchodu do parku stojí barokní sýpka a před ní odpočinkový kámen. Asi 1 km severozápadně od zámku se nachází židovský hřbitov. Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je stavba gotického základu, později zbarokizovaná a nyní čerstvě opravená. Proti kostelu stojí výstavná klasicistní fara a nad ním empírová hrobní kaple Mladotů ze Solopysk. Pod kostelem se nachází kašna a socha sv. Jana Nepomuckého. Druhý mašťovský kostel svaté Barbory je pouhým torzem obvodových zdí. Malebné obdélníkové náměstíčko ukrývá pod stromy několik barokních soch světců a poničený mariánský sloup.

26,7 Němčany– Na návsi se nachází kaplička z roku 1844, zemědělská usedlost č.p. 22 se štítem upraveným ve stylu selského baroka. Usedlost dokládá původní lidovou architekturu obce, pozdějšími zásahy značně poničenou.

29,2 Brody- Severně nad obcí se rozkládá areál barokního zámku, postaveného na místě tvrze ze 16. století. Několikrát přestavěný objekt byl naposledy upravován roku 1918. V jihovýchodní části areálu mezi stromy se zachoval mlýn. U kapličky na křižovatce nedaleko návsi stojí sloup se sochou sv. Barbory z počátku 18. století.

31,8 Krásný Dvůr– Při jižním okraji obce leží rozsáhlý areál barokního KrasnyDvur_zamekzámku, postaveného podle projektu F.M.Kaňky za Františka Josefa Černína v letech 1720 – 1724. V místech zámku stávala původně tvrz, přestavěná před rokem 1572 Janem Mašťovským z Kolovrat na renesanční vilu. Na nádvoří zámku jsou umístěny dvě barokní plastiky znázorňující hrdinské Herkulovy činy. Na zámek navazuje anglický park o rozloze téměř 100 ha, jeden z prvních svého druhu v Čechách. Založen byl v letech 1788 – 1793 podle projektu zahradního architekta Rudolfa Födische. Procházky parkem zpestřují drobné romantické stavby z konce 18. a první poloviny 19. století. Kromě jiného je zde Panův templ, Čínský pavilon, Gotický chrámek, Červená myslivna a obelisk v podobě vyhlídkové věže. (V parku není povolena jízda na kole). Na návsi se nachází novorománský kostelík Panny Marie z konce 19. století, před ním stojí socha sv. Floriána. 

35,2 Buškovice– Na návrší nad obcí stojí jednolodní kostel Narození Buskovice_kostelPanny Marie se zachovaným gotickým jádrem, barokně přestavěný roku 1717 a do dnešní podoby upravený roku 1820. Vně jižní ohradní zdi kostela stojí na vysokém soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1713. V jižní části návsi spočívá na soklu s reliéfem sv. Jana Nepomuckého barokní plastika Nejsvětější Trojice z roku 1714. Pod stromem na návsi stojí socha sv. Floriána z počátku 19. století. 

38,7 Podbořany– Stranou centra města na návrší stojí jednolodní Podborany_kostel_Spasitelpozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavěný roku 1781. U kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice, zhotovený kolem roku 1700 a obnovený roku 1868. Poblíž kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní budova fary z 18.století. Ve městě jsou zachovány starší zástavby – barokní radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou s věžičkou, přízemní objekt č.p. 45 a nárožní patrová empírová budova bývalého soudu č.p. 46 z poloviny 19. století.
Přírodní zajímavost – významný krajinný prvek vrch „Rubín“, výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Významný prvek ekologické stability krajiny.

39,8 Hlubany- Na návsi se nalézá nevelká kaple z počátku 19. Hlubany_tvrzstoletí. Na konci obce se nachází zbytky gotické tvrze nad mělkým rybníkem. Původně šlo o obytnou věž postavenou na ostrůvku, obklopeném vodním příkopem. Na jeho obvodě se nalézala hradební zeď. V současnosti je tvrz zakonzervována a nepřístupná.

42,6 Buškovice

47,5 Nepomyšl– Na mírné vyvýšenině v obci stojí jednolodní, Nepomysl_kostelpůvodně gotický kostel sv. Mikuláše s věží v západním průčelí, postavený v polovině 14. století a barokně upravený v 1. polovině 18. století. Ze starší gotické stavby se uchovala základní dispozice a presbytář. Jižně od věže kostela se nachází socha sv. Vojtěcha z počátku 20. století. Severovýchodním směrem leží mimořádně cenný objekt zámku s mnohoúhelnou dispozicí asi z konce 15. století. Objekt byl Nepomysl_vemenikrenesančně přestavěn v 16. a nově v 17. století v dvoupatrovou stavbu, jejíž druhé patro bylo odstraněno počátkem 19. století. Zámek není veřejnosti přístupný.
Přírodní zajímavost – jižně od obce poblíž Dětaně v lese na náhorní plošině a jižním svahu Chlumu přírodní rezervace Dětaňský chlum, řídká dubová pařezina se společenstvy chráněných lesostepních teplomilných rostlin (koniklec luční, bělozářka větvitá, lilie zlatohlávek, třemdava bílá aj.). Veřejnosti je přístup do rezervace povolen pouze po cestě. Není zde dovoleno ničit, poškozovat nebo měnit stav chráněného území. Na pahorku mezi obcemi Nepomyšl a Dvérce stojí památný strom „lípa srdčitá“ (Tilia cordata) – obvod kmene 320 cm, výška 17 m, stáří 250 let. 

49,9 Dvérce 

51,5 Kružín

56,1 Vrbička 

57,2 Skytaly– Dominantou obce je pozdně barokní kostel svaté Skytaly_kostelMarkéty. V obci se nalézá barokní vila z konce 17. století se štukovým rytířským erbem na průčelí. K vile přiléhají křídla bývalých hospodářských budov s barokními štíty.

 

 

59,0 Mlýnce– V dolní části obce se nachází pseudogotický zámek, postavený v letech 1883 – 1889 na místě barokního zámečku z 18. století. Ze starší barokní stavby se zachovaly klenby v interiérech přízemí. Zbytky porostu starých dřevin u objektu pocházejí z bývalého zámeckého parku.

61,8 Lužec– V obci se nachází zámek v dobovém romantickém slohu, Luzec_zamekv kombinaci dřeva a zdiva, z 19. století. Součástí zámku bylo také torzo hradní věže, postavené jako zřícenina.
Přírodní zajímavost – poblíž zámku  se nachází historický park, významný prvek ekologické stability krajiny.

64,8 Drahonice– Asi kilometr za obcí východním směrem se nalézá starý židovský hřbitov, poničený avšak stále jeden z nejlépe zachovalých na Podbořansku.

67,2 Lubenec

Datum vložení: 7. 6. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 7:34