Menu
Město Podbořany
Podbořany

Jesenickou pahorkatinou

53,5 km; lehká trasa; silniční kola, trekking

53,5 km; lehká trasa; silniční kola, trekking

Mapa cyklotrasy (soubor JPG)

Trasa5

0,0 Podbořany - Stranou centra města na návrší stojí jednolodní Podborany_radnicepozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavěný roku 1781. U kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice, zhotovený kolem roku 1700 a obnovený roku 1868. Poblíž kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní budova fary z 18.století. Ve městě jsou zachovány starší zástavby - barokní radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou s věžičkou, přízemní objekt č.p. 45 a nárožní patrová empírová budova bývalého soudu č.p. 46 z poloviny 19. století.
Přírodní zajímavost - významný krajinný prvek vrch „Rubín", výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Významný prvek ekologické stability krajiny.

5,8 Očihov - Uprostřed obce, na místě staršího románského Ocihov_kosteltribunového kostela, byl po požáru roku 1790 postaven barokní jednolodní kostel sv. Martina. Z románské stavby z 2. čtvrtiny 13. století se zachovala věž s okny a část obvodového zdiva lodi. Na návsi stojí původně barokní kaple ve tvaru dvouposchoďového hranolu, roku 1900 upravená do dnešní podoby.

9,8 Kryry - Na mírném návrší při jihovýchodním okraji obce stojí Kryry_kosteljednolodní barokní kostel Narození Panny Marie s věží v západním průčelí z roku 1722. V ulici směrem na Očihov se zachoval zajímavý měšťanský dům č.p. 12 s fasádou zdobenou lidovými rokokovými prvky a reliéfem Panny Marie nad vstupem. Nad obcí se nachází Schillerova rozhledna (28 m). Na náměstí stojí pozdně barokní fara.

15,0 Černčice

16,5 Petrohrad - V západní části obce se nachází trojkřídlý, původně Petrohrad_hradrenesanční zámek, postavený kolem roku 1560, v současnosti je využíván jako zdravotnické zařízení.
Přírodní zajímavost - v jižní části obce u zámku se nachází park, budovaný v anglickém stylu, řídký parkový les, výskyt 122 druhů dřevin.
Jihozápadně od zámeckého parku na „Ovčím vrchu" (kóta 451 m) a vrchu „Všech Svatých" (kóta 470 m) přírodní památka Háj Petra Bezruče, porost staletých stromů na balvanitém žulovém podkladě. Některé stromy jsou staré 500 - 600 let. Z romantické rozhledny v areálu bývalého hradu Petršpurk (postaveného kolem roku 1360) je výhled na část Jesenicka, Malměřický les, Doupovské hory a Krušné hory. Zbytky hradu jsou jednou ze zastávek naučné stezky Jesenicko (okres Rakovník).
Po levé straně silnice z Petrohradu do Stebna na okraji chráněného území památný strom „dub letní" (Quercus robur) - obvod kmene 900 cm, výška 28m, stáří 900 let.
U cesty za bytovkami na okraji Bažantnice se nachází památný strom „dub letní" - obvod kmene 607 cm, výška 25 m.

19,3 Stebno - Uprostřed obce se nachází jednolodní, raně barokní Stebno_kamenkostel sv. Jana Křtitele s věží při severní stěně lodi, postavený roku 1656 na místě staršího vyhořelého kostela. Objekt byl při barokní přestavbě roku 1732 rozšířen a roku 1929 opraven. Na návsi stojí na hranolovém sloupu s korintskou hlavicí plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1709.

25,9 Blatno - Na návsi se nachází barokní jednolodní kostel sv. Michaela s hranolovou věží v západním průčelí, rozsáhle upravovaný v polovině 18.století. Na levém pilíři vstupní brány areálu se nachází socha sv. Antonína v řeholním rouchu. Východně od kostela stojí plastika Neposkvrněné Panny Marie z roku 1709.
Přírodní zajímavost - u hřbitova na jihozápadním okraji obce stojí památný strom dub „Pod Blatenským svahem" - letní (Quercus robur) - obvod kmene 600 cm, výška 18 m, stáří 300 let.
Asi 1 km západně od obce Blatno, po červené turistické značce vedoucí do Tisu u Blatna, se nachází přírodní rezervace „Blatenský svah", více než 200 let starý suťový les s borovicí, dubem, lípou, habrem a jilmem na žulovém podkladě. Je to nejstarší chráněné území bývalého okresu Louny.

29,7 Krty - Krty jsou typickou ukázkou tradiční vesnice na Jesenicku. Krty_kostelUspořádání usedlostí kolem obdélníkové návsi s oblými rohy připomíná paprsky slunce. Podobné řešení návesní zástavby nemá v širokém okolí obdoby. V jádru vesnice převládá tvarově prosté pozdně klasicistní stavby, typické pro německy mluvící oblast Jesenicka ve druhé polovině 19. století. Domy mají nenáročné hladké fasády a sedlové či polovalbové střechy. Zajímavé jsou zejména domy čp. 9 a čp. 13. Několik domů má i bohatší dekor fasád. Podobu návsi dotváří kostel svatého Vojtěcha. Vesnice byla navržena na prohlášení za památkovou zónu.

32,5 Jesenice - Významnou památkou je kostel sv. Petra a Pavla Jesenice_faraz první poloviny 13. století, později barokně upravovaný, dále barokní fara z roku 1760, barokní sochy na hřbitovní zdi, secesní škola, sousoší Nejsvětější Trojice a celní kolo ze 17. století.

38,8 Oráčov - V obci se nachází kostel sv. Jakuba. Zvon, který je Oracov_kostelzasvěcen sv.Jakubu nese letopočet 1614. Varhany v kostele byly postaveny v roce 1829. Evangelický kostel byl postaven v roce 1902. Křížová cesta, kapličky a sochy, které obohacují historii Oráčova, stojí na cestách ke Švihovu, k Jesenici a k Čížkovu. Na vrchu Loviče je kaplička zasvěcená sv. Jáchymu.

40,1 Švihov– V obci se nachází zdobený litinový kříž s plastikou Svihov_krizukřižovaného Spasitele, dále zdobený litinový kříž z roku 1850 se soškou umučeného Ježíše Krista. Kříž je zapuštěn do pískovcového podstavce.

 

42,3 Pšovlky

47,4 Senomaty - Dřevěná zvonice, pamětní kámen na místě statku slavného operního pěvce Karla Buriana, českobratrský kostel v areálu hřbitova.

53,5 Rakovník - Rakovník si uchoval mnoho umělecko-historických Rakovnik_namestipamátek. Pozůstatkem středověkého opevnění jsou dvě ze čtyř původních bran. Středem zástavby je podlouhlé Husovo náměstí. Při jeho východní straně se nalézá trojdílný chrám sv. Bartoloměje z poloviny 15. století. Gotický kostel sv. Jiljí z roku 1487 a hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice z konce 16. století.

Datum vložení: 7. 6. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 7:40