Navigace

Obsah

Ing. Bc. Martina Bláhová

pevná linka: 415 237 531
mobilní telefon: 777 214 753
oficiální email: blahova@podborany.net
vCard
Ing. Bc. Martina Bláhová

 

 

 
 • Ochrana vod, vodních toků a vodních děl.janoušková, bláhová cedulka
 • Vykonává státní správu v oblasti ochrany vod. Řídí se přitom zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Ke své práci dále využívá vyhlášky a nařízení Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a příslušné České státní normy.
 • Jako tzv. vodoprávní úřad stavebně povoluje a kolauduje vodní díla (např. vodovody, kanalizace, studny, čistírny odpadních vod, rybníky, suché poldry apod.), uděluje povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (např. k odběru vod, k jejich akumulaci, k jejich energetickému využití, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních apod.) a vydává souhlas ke stavbám, zařízením a různým činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou nějakým způsobem ovlivnit vodní poměry (např. stavby na pozemcích, jimiž protékají vodní toky, nebo na pozemcích sousedících, stavby potrubí a stavby pro skladování látek v podzemí - čerpací stanice, těžba či stavby v záplavových územích, stavby v ochranných pásmech vodních toků apod.). Na základě žádosti vydává odborné vyjádření k různým záměrům (stavbám, zařízením či činnostem) o tom, zda jsou tyto záměry, které by mohly ovlivnit vodní poměry, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, z hlediska ochrany vod proveditelné a za jakých podmínek. Dále vydává povolení k některým dalším činnostem, jako jsou například vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (říční materiál) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku, apod.
 • Rozhoduje v pochybnostech o vodních tocích a úzce spolupracuje se správci vodních toků, správci povodí a vlastníky pozemků, na nichž se koryta vodních toků nacházejí při jejich ochraně a úpravách.
 • Zajišťuje vodoprávní dozor nad vodními díly a povinnostmi vlastníků těchto vodních děl. V rámci schvalovacího řízení se dále schvalují kanalizační řády, manipulační řády a provozní řády jednotlivých provozů či vodních děl.
 • Zajišťuje ochranu před povodněmi, kontroluje dodržování omezení v záplavových územích a v území určených k rozlivům.
 • Schvaluje povodňové plány jednotlivých obcí a ostatních, kteří podléhají nutnosti zpracování těchto plánů.
 • Řeší sankce podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám při nedodržení ustanovení Vodního zákona.
 • Řeší přestupky s fyzickými osobami na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jako zvláštní havarijní orgán zajišťuje 24 hodinovou pohotovost pro povodně a ekologické havárie ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany.
 • Vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny. Její činnost vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Řeší sankce podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám při nedodržení ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
 • Řeší přestupky s fyzickými osobami na úseku vodního hospodářství dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
 • Mimo uvedené činnosti spolupracuje s Krajskou veterinární správou v oblasti ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb.
 • Vydává rybářské lístky.

 

 


Role v org. struktuře

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad - vodoprávní úřad, rybářství, týrání zvířat
Mírová 615, Podbořany, Patro 1.patro, dveře č. 213