Obsah

Anna Bizoňová

vCard
Anna Bizoňová

 

 

 
 • Komplexní zajišťování odborných agend nabizoňová cedulky úseku živnostenského podnikání, provádění dozorové činnosti u podnikatelských subjektů a obecních živnostenských úřadů včetně dozorových činností u koncesovaných živností, rozhodování o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění.
 • přijímání, sepisování žádostí živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných pro fyzické osoby a právnické osoby tuzemské a zahraniční
 • posouzení zařazení živností
 • vystavení živnostenských oprávnění, vydání rozhodnutí o koncesi, vydávání rozhodnutí o ukončení živnosti
 • posuzování dokladů k ohlášení živností – posuzování bezúhonnosti, posuzování dokladů prokazujících odbornou způsobilost, dokladů pro ustanovení odpovědného zástupce
 • vyžadování souhlasu, povolení nebo vyjádření k žádosti o koncesi u příslušného orgánu státní správy
 • evidence a vystavení dokladů k ohlášení a zrušení provozoven
 • vystavení dokladu o přerušení nebo pokračování živnosti
 • pořizování dat k registraci podnikatelů
 • zasílání zrušení živnosti příslušným úřadům
 • vede živnostenský rejstřík, pořizuje z něj výpisy, opisy nebo potvrzení
 • spolupracuje s Krajským živnostenským úřadem
 • eviduje předepsané platby, poplatky na úseku činnosti živnostenského úřadu
 • zahajuje správní řízení s podnikateli na základě podnětů ze Správy sociálního zabezpečení v Lounech a na základě rozsudků soudů, tyto podněty posuzuje a vydává rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, případně pozastavení.
 • provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem č 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, zákonem o státní kontrole, zákonem o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících zákonů
 • projednává správní delikty a přestupky v rámci zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • spolupráce s kontrolními orgány ( ČOI, Cizinecká policie, FÚ, KHS, SZPI)
 • CZECHPOINT –výpisy z Obchodního a Živnostenského rejstříku
 • předseda 3. přestupkové komise na úseku veřejného pořádku dle zák.200/1990 Sb.
 • tajemnice komise Péče o občany

 

 


Role v org. struktuře

Komise péče o občany - tajemnice komise péče o občany a člen komise