Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška – Návrh Změny č.1 ÚP Lubenec – veřejné projednání

Typ: ostatní
-

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Lubenec o pořízení Změny č.1 ÚP Lubenec, pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu Změny č.1 ÚP Lubenec, který byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Návrh byl na základě společného jednání upraven a je nyní předkládán k veřejnému projednání.

 

Veřejná vyhláška

 

A    Textová část

 

a. Změna č.1 ÚP Lubenec - výrok
b. Změna č.1 ÚP Lubenec - odůvodnění
c. Srovnávací text

                              
B    Grafická část - výrok

            
v. č. 1    Výkres základního členění území     1:10 000    
v. č. 2    Hlavní výkres     1:10 000    
v. č. 3    Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1:10 000    
v. č. 4    Výkres koncepce uspořádání krajiny    1:10 000    
v. č. 5    Výkres koncepce veřejné infrastruktury    1:10 000    
v. č. 6    Výkres etapizace            1:10 000    


C    Grafická část - odůvodnění 

           
1    Koordinační výkres    1:10 000    
2    Výkres širších vztahů    1:50 000    
3    Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL    1:10 000    
Příloha č. A.1        KRAJINA – ÚSES                   1:10 000
 


Přílohy

Vytvořeno: 9. 5. 2022
Poslední aktualizace: 11. 5. 2022 07:37