Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška – Návrh Změny č.1 ÚP Lubenec - společné jednání

Typ: MěÚ
-

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny Územního plánu Lubenec pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu Změny č.1 ÚP Lubenec, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Veřejná Vyhláška

VÝROK


A Textová část

B Grafická část

c

Název

měřítko

formát (mm)

v. č. 1

Výkres základního členění území

1:10 000

1260 x 891

v. č. 2

Hlavní výkres

1:10 000

1260 x 891

v. č. 3

Výkres etapizace                

1:10 000

1260 x 891

 

 

 

 

v. č. 4

Výkres koncepce uspořádání krajiny

1:10 000

1260 x 891

v. č. 5

Výkres koncepce veřejné infrastruktury

1:10 000

1260 x 891

v. č. 6

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:10 000

1260 x 891


ODŮVODNĚNÍ
 

Textová část

                                                                                                       formát 1260 x 891

Grafická část odůvodnění
 

číslo

Název

měřítko

formát (mm)

1

Koordinační výkres

1:10 000

1260 x 891

2

Výkres širších vztahů

1:50 000

700 x 297

3

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

1:10 000

594 x 420


Přílohy

Vytvořeno: 15. 9. 2021
Poslední aktualizace: 15. 9. 2021 10:37