Obsah

Změna č.1 ÚP Podbořany

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2012 formou opatření obecné povahy
Změnu č. 1 ÚP Podbořany,
 
která nabyla účinnosti dne 20.11.2012.
 

Textová část Změny č.1 ÚP Podbořany


Vytvořeno: 1. 1. 2013
Poslední aktualizace: 1. 1. 2013 00:00
Autor: Antonín Meder