Obsah

Úplné znění po vydání Změny č.6a a 7 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.6a a 7 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 6.1.2021

 

0 Textová část - úplné znění po změně č.6a a 7 ÚP Podbořany pdf

Grafická část po Změně č.6a a 7 ÚP Podbořany - Návrh

1 Výkres základního členění - jih - po změně č.6a a 7 pdf
1 Výkres základního členění - sever - po změně č.6a a 7 pdf
2 Hlavní výkres - jih - po změně č.6a a 7 pdf
2 Hlavní výkres - sever - po změně č.6a a 7 pdf​​​​​​​
3 Výkres VPS, VPO, asanací - jih - po změně č.6a a 7 pdf​​​​​​​
3 Výkres VPS, VPO, asanací - sever - po změně č.6a a 7 pdf​​​​​​​​​​​​​​

Grafická část po změně č.6a a 7 ÚP Podbořany - Odůvodnění

O1 Koordinační výkres - jih - po změně č.6a a 7 pdf​​​​​​​​​​​​​​
O1 Koordinační výkres - sever - po změně č.6a a 7 pdf​​​​​​​​​​​​​​
O1 Koordinační výkres - výřez - po změně č.6a a 7 pdf​​​​​​​​​​​​​​

 
Územní plán Podbořany, účinnost od 27.2.2010

Zastupitelstvo Města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 10.2.2010 formou opatření obecné povahy ÚP Podbořany, který nabyl účinnosti dne 27.2.2010.

 

Obsah dokumentace

I. Textová část územního plánu / PDF soubor pdf
II. Textová část Odůvodnění územního plánu / PDF soubor pdf

 

Výkresová část

I. Řešení územního plánu

A2. Hlavní výkres díl 1.  / PDF soubor pdf  1: 5 000
A2. Hlavní výkres díl 2.  / PDF soubor pdf  1: 5 000

A3. Veřejná infrastruktura - dopravní infrastruktura /
PDF soubor pdf 1:10 000
A4. Veřejná infrastruktura - zásobování pitnou vodou / PDF soubor pdf 1:10 000

A4. Veřejná infrastruktura - vodní plochy a toky, kanalizace / PDF soubor pdf 1:10 000

A4. Veřejná infrastruktura - zásobování elektrickou energií / PDF soubor pdf 1:10 000

A4. Veřejná infrastruktura - zásobování plynem a teplem, produktovod / PDF soubor pdf 1:10 000
A4. Veřejná infrastruktura - elektronické komunikace / PDF soubor pdf 1:10 000
A5. Koncepce uspořádání krajiny / PDF soubor pdf 1:10 000

A6.Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace díl 1. /
PDF soubor pdf 1:5 000

A6.Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace díl 2. /
PDF soubor pdf 1:5 000

 

II. Odůvodnění územního plánu

B1. Koordinační výkres díl 1. / PDF soubor pdf  1: 5 000
B1. Koordinační výkres díl 2. / PDF soubor pdf  1: 5 000
B1. Koordinační výkres - výřez / PDF soubor pdf 1:5 000
B2. Výkres širších vztahů / PDF soubor pdf  1:50 000

B3. Výkres předpokládaných záborů ZPF díl 1. /
PDF soubor pdf  1:5 000

B3. Výkres předpokládaných záborů ZPF díl 2. /
PDF soubor pdf  1:5 000

 

Změna č. 1 ÚP Podbořany, účinnost od 20.11.2012

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2012 formou opatření obecné povahy změnu č. 1 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 20.11.2012.

 

Textová část Změny č.1 ÚP Podbořany pdf

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořany za období 2010-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořany za období 2010-2015 pdf

 

 

Oznámení o vydání Změny č.3 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2016 formou opatření obecné povahy Změnu č.3 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 17.12.2016.

 

Opatření obecné povahy pdf

0 textová část – OOP pdf

 

Grafická část Změna č.3 ÚP Podbořany - Návrh:

1 Výkres základního členění - jih – OOP pdf

1 Výkres základního členění - sever – OOP pdf

2 Hlavní výkres – jih - OOP pdf

2 Hlavní výkres – sever - OOP pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace – jih – OOP pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace – sever - OOP pdf

 

Grafická část Změna č.3 ÚP Podbořany - Odůvodnění:

01 Koordinační výkres –jih – OOP pdf

01 Koordinační výkres – sever – OOP pdf

02 výkres širších vztahů – OOP pdf

03 Výkres záborů ZPF – jih - OOP pdf

 

 

Právní stav po vydání Změny č.3 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.3 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 17.12.2016.

 

O textová část - právní stav po změně 3 pdf

 

Grafická část - Návrh - právní stav po Změně č.3 ÚP Podbořany:

1 Výkres základního členění - jih - právní stav po změně 3 pdf

1 Výkres základního členění - sever - právní stav po změně 3 pdf

2 hlavní výkres - jih - právní stav po změně 3 pdf

2 hlavní výkres - sever - právní stav po změně 3 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - jih - právní stav po změně 3 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - sever - právní stav po změně 3 pdf

 

Grafická část - Odůvodnění - právní stav po Změně č.3 ÚP Podbořany:

O1 koordinační výkres - jih - stav po změně 3 pdf

O1 koordinační výkres - sever - stav po změně 3 pdf

 

Změna č.4 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2017 formou opatření obecné povahy změnu č. 4 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 29.11.2017.

  

A. Opatření obecné povahy pdf
 

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany

0 - textová část pdf

1 - výkres základního členění pdf

2 - hlavní výkres pdf


O1 - koordinační výkres pdf

O3 – výkres záboru ZPF pdf


 

Právní stav po vydání Změny č.4 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.4 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 29.11.2017.
 

O textová část – po změně 4 pdf

 

Grafická část - Návrh - právní stav po Změně č.4 ÚP Podbořany:

1 Výkres základního členění - jih - právní stav po změně 4 pdf

1 Výkres základního členění - sever - právní stav po změně 4 pdf

2 hlavní výkres - jih - právní stav po změně 4 pdf

2 hlavní výkres - sever - právní stav po změně 4 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - jih - právní stav po změně 4 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - sever - právní stav po změně 4 pdf

 

Grafická část - Odůvodnění - právní stav po Změně č.4 ÚP Podbořany:

O1 koordinační výkres - jih - stav po změně 4 pdf

O1 koordinační výkres - sever - stav po změně 4 pdf

 

 

Změna č.5 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 1.8.2018 formou opatření obecné povahy změnu č. 5 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 17.8.2018.
 

A. Opatření obecné povahy pdf

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.5 ÚP Podbořany

0 - textová část – OOP pdf

1 - výkres základního členění – jih – OOP pdf

1 - výkres základního členění – sever – OOP pdf

2 - hlavní výkres - jih – OOP pdf

2 - hlavní výkres - sever – OOP pdf

2 - hlavní výkres - střed – OOP pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – jih – OOP pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – sever – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – jih – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – sever – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – střed – OOP pdf

02 – výkres širších vztahů – OOP pdf

03 – výkres záboru ZPF – jih – OOP pdf

03 – výkres záboru ZPF – sever – OOP pdf

03 – výkres záboru ZPF – střed – OOP pdf

 

Úplné znění po vydání Změny č.5 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.5 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 17.8.2018.


C. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.5 ÚP PODBOŘANY

0 - textová část – po změně 5 pdf

1 - výkres základního členění – jih – po změně 5 pdf

1 - výkres základního členění – sever – po změně 5 pdf

2 - hlavní výkres - jih – po změně 5 pdf

2 - hlavní výkres - sever – po změně 5 pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – jih – po změně 5 pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – sever – po změně 5 pdf

O1 - koordinační výkres – jih – po změně 5 pdf

O1 - koordinační výkres – sever – po změně 5 pdf

 

Změna č. 7 ÚP Podbořany, účinnost od 24.6.2020

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 3.6.2020 formou opatření obecné povahy Změnu č. 7 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 24.6.2020. 


Opatření obecné povahy (OOP) pdf

0_Textová část – změna č 7 pdf

0_Textová část – příloha 1 (srovnávací text) pdf


Grafická část Změna č.7 ÚP Podbořany - Návrh:

01_Základní členění - změna č. 7, M 1:10 000 pdf

02_Hlavní výkres – změna č. 7, M 1:5 000 pdf


Grafická část Změna č.7 ÚP Podbořany - Odůvodnění

O1_Koordinační výkres – změna č. 7, M 1:5 000 pdf

O2_Výkres širších vztahů – změna č. 7, M 1:50 000 pdf

 

Úplné znění po vydání Změny č. 5 a 7 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.5 a 7 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 24.6.2020.


0 Textová část – úplné znění po změně č.5 a 7 ÚP Podbořany pdf


Grafická část po Změně č.7 ÚP Podbořany – Návrh:

1 Výkres základního členění – jih – po změně č.5 a 7 pdf

1 Výkres základního členění – sever – po změně č.5 a 7 pdf

2 Hlavní výkres – jih – po změně č. 5 a 7 pdf

2 Hlavní výkres – sever – po změně č. 5 a 7 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanací – jih – po změně č. 5 a 7 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanací – sever – po změně č. 5 a 7 pdf


Grafická část po Změně č.7 ÚP Podbořany – odůvodnění:

O1 Koordinační výkres – jih – po změně č.5 a 7 pdf

O1 Koordinační výkres – sever – po změně č.5 a 7 pdf

 

Změna č.6a ÚP Podbořany, účinnost od 6.1.2021

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební úřadu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analitických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 16.12.2020 formou opatření obecné povahy Změnu č. 6a ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 6.1.2021.

Opatření obecné povahy (OOP) pdf

0 Textová část - po změně č.6a pdf


Grafická část Změny č.6a Územního plánu Podbořany

02 Hlavní výkres - změna č.6a, M 1:5 000 pdf


Grafická část odůvodnění Změny č.6a územního plánu Podbořany

O1 Koordinační výkres - změna č.6a, M 1:5 000 pdf