Obsah

Územní plán Podbořanský Rohozec, účinnost od 10.5.2012

Oznámení o vydání ÚP Podbořanský Rohozec

Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 23.4.2012 formou opatření obecné povahy

ÚP Podbořanský Rohozec,

který nabyl účinnosti dne 10.5.2012.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

Výkres základního členění území pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf

Hlavní výkres pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Koordinační výkres pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf

Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořanský Rohozec za období 2012 - 2016

s přílohou - Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Podbořanský Rohozec

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořanský Rohozec za období 2012 - 2016
s přílohou - Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Podbořanský Rohozec
 pdf