Obsah

Územní plán Petrohrad, účinnost od 8.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Petrohrad

Zastupitelstvo Obce Petrohrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 22.9.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP PETROHRAD,

který nabyl účinnosti dne 8.10.2014.

 

Textová část územního plánu a odůvodnění územního plánu pdf

Opatření obecné povahy pdf


Grafická část ÚP Petrohrad:

2.1.1. Výkres základního členění pdf

2.1.2. Schéma základní urbanistické koncepce pdf

2.2.1. Hlavní výkres pdf

2.2.2. Funkční využití území pdf

2.3. Výkres VPS a opatření pdf

2.4. Doprava pdf

2.5.1. Zásobování vodou pdf

2.5.2. Kanalizace pdf

2.5.3. Zásobování plynem pdf

2.5.4. Zásobování el. energií pdf

2.5.5. Telekomunikace a spoje pdf

2.6. Uspořádání krajiny pdf

4.1. Koordinační výkres pdf

4.2. Širší vztahy pdf

4.3. Předpokládané zábory půdního fondu pdf