Obsah

Územní plán Očihov, účinnost od 20.10.2011

Oznámení o vydání ÚP Očihov

Zastupitelstvo Obce Očihov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 3.10.2011 formou opatření obecné povahy

ÚP Očihov,

který nabyl účinnosti dne 20.10.2011.

 

Textová část územního plánu pdf
1. Výkres základního členění pdf
2. Hlavní výkres pdf
2a. Výkres technické infrastruktury pdf
2b. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES pdf
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Textová část odůvodnění územního plánu pdf
Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 1 pdf
Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 2 pdf
Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 3 pdf
4. Koordinační výkres pdf
5. Výkres širších vztahů pdf
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Očihov za období 2011-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Očihov za období 2011-2015 pdf