Obsah

Územní plán Lubenec, účinnost od 18.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Lubenec

Zastupitelstvo Obce Lubenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 1.10.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP LUBENEC,

který nabyl účinnosti dne 18.10.2014.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf
Tabulka č. 1 – ZPF pdf
Tabulka č. 2 - ZPF pdf

Opatření obecné povahy pdf

Grafická část Návrhu ÚP Lubenec:

Hlavní výkres pdf

Výkres etapizace pdf

Výkres koncepce uspořádání krajiny pdf

Výkres koncepce veřejné infrastruktury pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Výkres základního členění území pdf

Dopravní řešení pdf

Koordinační výkres pdf
Koordinační výkres detail A pdf
Koordinační výkres legenda pdf
Koordinační výkres detaily pdf
Koordinační výkres detaily 2 pdf

Krajina, struktura krajiny pdf
Krajina ÚSES pdf
Legenda ZPF pdf

Vodní hospodářství – odkanalizování pdf
Vodní hospodářství – zásobování vodou pdf

Výkres předpokládaných záborů PF – detail Lubenec pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail R6 pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail Horní Záhoří a Dolní Záhoří; Libyně, Královské Údolí; Drahonice; Příbenice; Libkovice; Ležky pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail Vítkovice a Struhaře; Řepany pdf
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

Výkres širších vztahů pdf

Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje pdf
Zásobování energiemi – plyn, teplo pdf

 

Změna č.3 ÚP Lubenec, účinnost od 29.7.2019

Zastupitelstvo obce Lubenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 26.6.2019 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 3 ÚP Lubenec,

která nabyla účinnosti dne 29.7.2019.

 

Veřejná vyhláška pdf

A. Opatření obecné povahy - OOP pdf

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.3 ÚP Lubenec
Srovnávací text pdf
Textová část – návrh – ZM3_ÚP_Lubenec_OOP pdf
Textová část – odůvodnění – ZM3_ÚP_Lubenec_ODUV_OOP pdf
01 Základní členění území – výřez – ZČÚ_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
02 Hlavní výkres – výřez – HLV_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
03 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření – výřez – VPS_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
04 Koordinační výkres – výřez – KOO_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
05_ZPF_výřez_lubenec 1 : 5 000 pdf

C. Úplné znění po změně č.3 ÚP Lubenec
0 - textová část – Úplné znění po změně č.3_Lubenec pdf
1 - Vykres zakladniho_cleneni_uplne_zneni – po změně č. 3 pdf
2 – Hlavni_vykres_uplne_zneni – po změně č. 3 pdf
3 – Vykres_etapizace_uplne_zneni – po změně č. 3 pdf
4 – Vykres_koncepce_usporadani_krajiny – po změně č. 3 pdf
5 – Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury – po změně č. 3 pdf
6 – Vykres_verejne_prospesnych_staveb – po změně č. 3 pdf