Obsah

Územní plán Lubenec, účinnost od 18.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Lubenec

Zastupitelstvo Obce Lubenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 1.10.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP LUBENEC,

který nabyl účinnosti dne 18.10.2014.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf
Tabulka č. 1 – ZPF pdf
Tabulka č. 2 - ZPF pdf

Opatření obecné povahy pdf

Grafická část Návrhu ÚP Lubenec:

Hlavní výkres pdf

Výkres etapizace pdf

Výkres koncepce uspořádání krajiny pdf

Výkres koncepce veřejné infrastruktury pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Výkres základního členění území pdf

Dopravní řešení pdf

Koordinační výkres pdf
Koordinační výkres detail A pdf
Koordinační výkres legenda pdf
Koordinační výkres detaily pdf
Koordinační výkres detaily 2 pdf

Krajina, struktura krajiny pdf
Krajina ÚSES pdf
Legenda ZPF pdf

Vodní hospodářství – odkanalizování pdf
Vodní hospodářství – zásobování vodou pdf

Výkres předpokládaných záborů PF – detail Lubenec pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail R6 pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail Horní Záhoří a Dolní Záhoří; Libyně, Královské Údolí; Drahonice; Příbenice; Libkovice; Ležky pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail Vítkovice a Struhaře; Řepany pdf
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

Výkres širších vztahů pdf

Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje pdf
Zásobování energiemi – plyn, teplo pdf