Obsah

Územní plán Kryry, účinnost od 17.12.2011

Oznámení o vydání ÚP Kryry

Zastupitelstvo Města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2011 formou opatření obecné povahy

ÚP Kryry,

který nabyl účinnosti dne 17.12.2011.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

I.1 Výkres základního členění území - 1. část pdf
I.1 Výkres základního členění území - 2. část pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf

I.2.1 Hlavní výkres - 1. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 2. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 3. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 4. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf

I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 1. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 2. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 3. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 4. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury pdf

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 1. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 2. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 3. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 4. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 5. část pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

II.4 Koordinační výkres - 1. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 2. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 3. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 4. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 5. část pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf

II.5 Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf

II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1. část pdf
II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 2. část pdf 
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015 pdf

 

Změna č.1 ÚP KRYRY, účinnost od 27.7.2018

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.6.2018 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 1 ÚP Kryry,

která nabyla účinnosti dne 27.7.2018

 

A. Opatření obecné povahy pdf

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Kryry
0 - textová část – ZM1_VP_UP_Kryry_OOP pdf
01 – textová část – ZM_VP_UP_Kryry_ODUVOD_OOP pdf
1 - výkres základního členění – Kryry_ZCU_5000 – OOP pdf
2 - hlavní výkres – Kryry_HLV_5000 – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – Kryry_KOOR_5000 – OOP pdf
03 – výkres záboru ZPF – Kryry_ZPF_5000 – OOP pdf


C. Úplné znění po změně č.1 ÚP Kryry
0 - textová část – ÚZ_ÚP_KRYRY_po_ZM1 pdf
1 - Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
1 - Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf

O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf