Obsah

Územní plán Blatno, účinnost od 26.11.2012

Oznámení o vydání ÚP Blatno
 
Zastupitelstvo obce Blatno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2012 formou opatření obecné povahy
 
ÚP BLATNO,
 
který nabyl účinnosti dne 26.11.2012.
 
 
Grafická část Návrhu ÚP Blatno:
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o uplatňování ÚP Blatno za období 2012 - 2016

Zpráva o uplatňování ÚP Blatno za období 2012 - 2016 pdf