Obsah

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Petrohrad

Typ: ostatní
Obec Petrohrad přijetím usnesení č. 04/11/2019 na svém zasedání dne 14.10.2019, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Vydalo Změnu č. 1 ÚP Petrohrad

formou opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška

 1. Opatření obecné povahy (OOP)
 2. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Petrohrad

0 - textová část – OOP (text + odůvodnění)

           2.1.1.  Výkres základní členění ploch - výřez                                      1 : 2 500

           2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce – výřez        1 : 2 500

           2.2.1.  Hlavní výkres – výřez                                                                 1 : 2 500

           2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy                            1 : 2 500

           2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření – výřez       1 : 2 500

           2.4.     Doprava – výřez                                                                          1 : 2 500

           2.5.1.  Zásobování vodou – výřez                                                        1 : 2 500

           2.5.2.  Kanalizace – výřez                                                                     1 : 2 500

           2.5.3.  Zásobování plynem – výřez                                                      1 : 2 500

           2.5.4.  Zásobování elektrickou energií – výřez                                  1 : 2 500

           2.5.5.  Telekomunikace a spoje – výřez                                             1 : 2 500

           2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES – výřez                                          1 : 2 500

 

           4.1.    Koordinační výkres – výřez                                                       1 : 2 500

           4.3.    Předpokládané zábory ZPF – výřez                                         1 : 2 500         

                        

 

 1. Úplné znění po změně č.1 ÚP Petrohrad 

      0 - textová část – po změně č.1 ÚP Petrohrad (text + odůvodnění)

             2.1.1.  Výkres základní členění ploch                                         1 : 5 000

             2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce             1 : 5 000

             2.2.1.  Hlavní výkres                                                                      1 : 5 000

             2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy                   1 : 5 000

             2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření            1 : 5 000

             2.4.     Doprava                                                                               1 : 5 000

             2.5.1.  Zásobování vodou                                                             1 : 5 000

             2.5.2.  Kanalizace                                                                          1 : 5 000

             2.5.3.  Zásobování plynem                                                           1 : 5 000

             2.5.4.  Zásobování elektrickou energií                                       1 : 5 000

             2.5.5.  Telekomunikace a spoje                                                  1 : 5 000

             2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES                                              1 : 5 000

   

             4.1.    Koordinační výkres                                                             1 : 5 000

             4.2.    Širší vztahy                                                                           1 : 20 000

                   4.3.    Předpokládané zábory ZPF                                               1 : 5 500


Vytvořeno: 1. 11. 2019
Poslední aktualizace: 1. 11. 2019 08:43