Navigace

Obsah

Zprávy

Změna č.5 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 1.8.2018 formou opatření obecné povahy Změnu č. 5 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne ………… (bude doplněno po nabytí účinnosti). celý text

ostatní | 2. 8. 2018 | Autor: Jan Mour