Obsah

Územní plán Kryry, účinnost od 17.12.2011

Oznámení o vydání ÚP Kryry

Zastupitelstvo Města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2011 formou opatření obecné povahy

ÚP Kryry,

který nabyl účinnosti dne 17.12.2011.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

I.1 Výkres základního členění území - 1. část pdf
I.1 Výkres základního členění území - 2. část pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf

I.2.1 Hlavní výkres - 1. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 2. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 3. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 4. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf

I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 1. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 2. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 3. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 4. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury pdf

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 1. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 2. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 3. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 4. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 5. část pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

II.4 Koordinační výkres - 1. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 2. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 3. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 4. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 5. část pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf

II.5 Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf

II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1. část pdf
II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 2. část pdf 
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015 pdf