Obsah

Územní plán Blatno, účinnost od 26.11.2012

Oznámení o vydání ÚP Blatno
 
Zastupitelstvo obce Blatno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2012 formou opatření obecné povahy
 
ÚP BLATNO,
 
který nabyl účinnosti dne 26.11.2012.
 
Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdfVýkres základního členění území pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf
 
Grafická část Návrhu ÚP Blatno:
 
Hlavní výkres – díl 1 pdf
Hlavní výkres – díl 2 pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf
 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – díl 1 pdf
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – díl 2 pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf
 
Koordinační výkres – díl 1 pdf
Koordinační výkres – díl 2 pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf
 
Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf
 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf