Obsah

Dokument ke stažení pdf

 

Standardy kvality sociálně právní ochrany

ÚVOD

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti také ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

Kdo zajišťuje sociálně-právní ochranu?

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, které jsou vyjmenovány v § 4, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Mezi ně patří krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Dále ji zajišťují také obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.

Co to jsou standardy?

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Kde jsou vyjmenovány standardy kvality sociálně-právní ochrany?

Tyto jsou stanoveny ve vyhlášce MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, příloze č. 1. Zde jsou vyjmenované standardy s jednotlivými kritérii. Standardy jsou označeny od 1 do 14. Vyhláška však nestanoví formát, v jakém mají být sepsány metodické postupy, které zaručují naplňování standardů.

Kdo se má na tvorbě standardů kvality podílet?

Do tvorby standardů by měli vstupovat všichni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a je nezbytné podrobovat je pravidelné revizi. Revize obsahu standardů je nezbytné provádět vždy po změně legislativy, vnitřních předpisů obecního úřadu obce s rozšířenou působností, personálního stavu na OSPOD apod., tak, aby byly stále aktuální, minimálně 1 x ročně.

Pro přehlednost je doporučeno zpracovat jednotlivé standardy samostatně v písemné podobě a srozumitelnou formou.

Kdo má realizovat standardy kvality?

Pro úspěšné naplňování jednotlivých kritérií standardů je nezbytné, aby existovala provázanost mezi jejich obsahem a konkrétními dokumenty úřadu (např. dostatečné personální zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, systém zaškolování nových zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců úřadu, materiální zabezpečení, apod.). Z tohoto vyplývá, že se do standardů kvality musí zapojit celý obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdo kontroluje standardy kvality?

Dodržování standardů kvality bude v případě orgánů sociálně-právní ochrany kontrolováno nadřízeným orgánem v režimu kontroly výkonu přenesené působnosti. Tato skutečnost vyplývá z obecné úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a proto není třeba je zvláště upravovat v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. To znamená, že ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností budou standardy kvality monitorovány nadřízeným krajským úřadem.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že standardy kvality se týkají všech orgánů zajišťujících sociálně-právní ochranu a povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí zpracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany. Tyto standardy obsahují principy a bodové hodnocení výkonu, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění sociálně-právní ochrany dětí a technicko-provozní zajištění.

Jedná se o proces, který se neustále vyvíjí v návaznosti na podmínky organizace, potřeby klientů, na stávající legislativu a další okolnosti, které jsou pro standardy kvality důležité. Standardy kvality přispějí k transparentnosti postupů tak, že sociální pracovník při jejich aplikaci bude zachovávat standardizované procesní postupy při identifikování problémů ohrožených dětí a vyhodnocování jejich potřeb, při řešení problémů dítěte a jeho rodiny, při sanaci a zpracování individuálního plánu ochrany dítěte. Dále by měly přispět k personálnímu a organizačnímu zajištění kompetencí sociálních pracovníků a tím vytvořit dostatečný časový prostor pro výkon sociálně-právní ochrany dětí jedním sociálním pracovníkem pro určitý počet klientů.

 

Standard č. 1

Místní a časová dostupnost

Ke zveřejnění

Standard č. 2

Prostředí a podmínky

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 3

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ke zveřejnění

Standard č. 4a,c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ke zveřejnění

Standard č.4b

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 5

Přijímání a zaškolování

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 6

Profesní rozvoj zaměstnanců

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 7a

Prevence

Ke zveřejnění

Standard č. 7b

Prevence

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 8

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 9b

Jednání, vyhodnocování a individuální plan ochrany dítěte

Ke zveřejnění

Standard č. 9a,c,d

Jednání, vyhodnocování a individuální plan ochrany dítěte

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 10

Kontrola případu

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 11

Rizikové a nouzové situace

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 12

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 13

Vyřizování a podávání stížností

Ke zveřejnění

Standard č. 14a

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Ke zveřejnění

Standard č. 14b

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

K nahlédnutí na OSVaZ

 

Přílohy ke zveřejněným standardům č. 1, 3, 4, 7,9,13,14 jsou k dispozici u vedoucího sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu v Podbořanech, Bc. Kamila hajného, přízemí, č.dv.118, tel.:415237518, e-mail:hajny@podborany.net

 

STANDARD Č. 1

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

 

1A orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu

 

 • Orgán SPOD MÚ Podbořany má správní obvod rozčleněn dle jednotlivých obcí a ulic ve městě Podbořany  pro každého pracovníka.
 • Každý pracovník je seznámen se svým správním obvodem, na dveřích každé kanceláře je seznam obcí (ulic) a jednotlivých pracovníků, kteří mají tyto obce (ulice) ve své působnosti. Na internetových stránkách MÚ Podbořany je tento přehled uveřejněn. Na nástěnce a chodbě odboru SaZ je vyvěšen přehled spádových obcí a ulic ve městě Podbořany.  (viz. příloha č. 1).
 • Každý návštěvník z výše uvedených přehledů pozná, na kterého pracovníka se může obrátit. V případě nepřítomnosti příslušného pracovníka  je na dveřích kanceláře označen  jmenovitě zástup, a to na základě zastupitelnosti na odboru SaZ, který je veden v písemné podobě a založen u vedoucího odboru SaZ. Každý zaměstnanec je s ním seznamován při změně na poradě odboru SaZ (viz. příloha č. 2).
 • K zajištění poskytování sociálně právní ochrany v celém správním obvodu je využíváno služebních vozidel  (všichni pracovníci OSPOD mají referentské zkoušky).
 • V případě nutnosti (v době mimopracovní-pohotovost) je možné využít taxislužby. Telefonické kontakty jsou uvedeny v pohotovostním telefonu.

 

1B Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jímž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována  nebo na něž se zaměřuje, zejména děti(dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den, mimo pracovní dobu  a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost

 • Poskytování sociálně právní ochrany dětí se přizpůsobuje vždy cílové skupině  a plánuje se dle možností a potřeb klientů. Výjimku tvoří mimořádné události, které je třeba řešit bezodkladně.
 • Pracoviště orgánu sociálně právní ochrany dětí má stanoveny úřední hodiny   pro veřejnost, které jsou vyvěšeny na nástěnce odboru SaZ a na budově MÚ Podbořany (viz. příloha č. 3).
 • Mimo stanovenou pracovní dobu je výkon SPO zajištěn v rámci pracovní pohotovosti (viz. příloha č. 4). Rozpis pracovní pohotovosti vyhotovuje odpovědný pracovník odboru vždy jedenkrát za půl roku. S rozpisem pohotovostí je seznámen každý pracovník orgánu SPOD. Každý pracovník je zastoupen v případě nepřítomnosti.
 • Ke komunikaci při pracovní pohotovosti je určen mobilní telefon s tímto telefonním číslem – 777 214 196, se kterým jsou seznámeny všechny důležité  spolupracující instituce – PČR, soudy OSZ atd.
 • Vnitřním předpisem odboru SvaZ  je určen postup  při řešení případů bezodkladně v pracovní době.( viz. příloha.č.5-6 + formuláře).

 

STANDARD Č. 3

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

(SPOD)

3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany

 

Elektronická podoba: internetové stránky ()

Tištěná podoba

 • v budově městského úřadu na veřejnosti přístupných nástěnkách (panelech) formou informačních letáků
 • letáků s popisem činnosti sociálně-právní ochrany dětí, kde je uvedena cílová skupina, principy a výkon činnosti SPOD (distribuce při terénní sociální práci, lékařské ambulance, školská zařízení,  nestátní neziskové organizace s pověřením SPOD a další)
 • zpracované informace o standardech k nahlédnutí u vedoucího OSZ
 • pracovní skupiny prevence kriminality
 • dalších spolupracujících služeb a organizací (probační a mediační služba, Policie ČR, nestátní neziskové organizace, školy a další)

 

Telefonicky

 • poskytováním obecných informací o činnosti SPOD

 

Osobně

 • poskytování informací o činnosti SPOD
 • nebo podáním informací  (při terénní práci nebo jednání na úřadu, spolupracující instituci a další)

 

3B Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytovaní sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné 

 

Sociálně právní ochranu dětí zajišťují:

 • orgány sociálně právní ochrany dětí, jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, obce v samostatné působnosti a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně právní ochrany pověřeny,
 • sociálně právní ochrana je poskytována bezplatně,
 • sociálně právní ochrana je poskytována v úředních hodinách městského úřadu a po pracovní době je zajištěna pohotovostní službou.

 

Adresa úřadu:

Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Telefon: +420 415 237 500
Fax: +420 415 237 601
Datová schránka: fh4btis

   

STANDARD Č. 4

Personální zabezpečení výkonu sociálně právní ochrany dětí

4A orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní  profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany

 

 • Orgán SPOD má v rámci stanovené organizační struktury (Organizační řád  MěÚ Podbořany v platném znění) stanoven počet zaměstnanců jednotlivých  odborů a úseků pro každý kalendářní rok. Počet zaměstnanců vykonávajících agendu SPOD je stanoven s ohledem na výpočet pracovníků SPOD obce III. stupně.
 • Orgán SPOD má zpracován  pracovní profil (viz příloha č. 1) pro agendu NRP, kurátora pro děti a mládež, pracovnice terénu SPOD a pracovní náplň s popisem činností, kterou podepisuje při nástupu na pracoviště, každý zaměstnanec.

 

 

4C Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem pésemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým  pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týranýcha zneužívaných  dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena  výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. 

 • Pro každého nově příchozího zaměstnance jsou zpracovány kvalifikační požadavky  (viz. příloha č. 2). Kvalifikační požadavky jsou s podpisem zaměstnance založeny v osobní kartě zaměstnance na personálním odboru a zároveň u vedoucího odboru.
 • Pracovní náplň je založena u vedoucího odboru, v osobní kartě na personálním odboru a u každého zaměstnance. Profil pracovníka orgánu SPOD je založen u vedoucího odboru a zároveň ji má u sebe každý nově příchozí zaměstnanec  (viz. příloha č.1)

 

 

STANDARD Č. 7

PREVENCE

7a  orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu

 

 • Každý zaměstnanec zařazený na úseku sociálně-právní ochrany dětí pro výkon sociálně-právní ochrany dětí aktivně a systematicky vyhledává v rámci terénní činnosti ve svém přiděleném obvodu ohrožené děti.  V průběhu šetření v rodině, ve škole, v terénu atd.  sledují také  další dění v dané lokalitě (napři. děti potulující se po ulici v době docházky do školy, apod. ) Pozornost zaměřuje především na obyvatele lokalit ohrožených  sociální exkluzí (ul. Dělnická-Podbořany, Sýrovice, Ubytovna Slunce, Dům Keramiky Libyně, Oploty)
 • OSPOD dále aktivně a systematicky vyhledává a monitoruje ohrožené děti při  realizovaných pohovorech, konzultacích, besedách, preventivních aktivitách (např. víkendové pobyty dětí), jednání na poradách výchovných poradců škol a PPP, které dále předávají pedagogickým pracovníkům. Zjištění informací ze zdravotnických zařízení prostřednictvím emailu, telefonu nebo písemných zpráv. Předávání informací při osobních, telefonických jednání s poskytovateli sociálních služeb. Předávání informací mezi zaměstnanci státní správy a samosprávy. Předávání informací v rámci Komise sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Podbořany (předávání informací mezi členy nebo pozvanými osobami)
 • Získané informace pracovník OSPOD, který informaci přijal, předá k vyhodnocení (dle §1 a §6 zákona č.359/1999Sb.)  dalšímu koordinátorovi OSPOD dle problematiky a příslušného obvodu.
 • Činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany OSPOD koordinuje prostřednictvím:
  - Porad úseku SPOD a úseku SP
  - Případové konference
  - Komise sociálně-právní ochrany
  - Metodické schůzky se zástupci organizace zajišťující sociálně-aktivizační služby
 • Pracovníci OSPOD se v rámci své depistážní činnosti zaměřují na místa a oblasti vyššího výskytu ohrožených dětí (sociálně-vyloučené lokality, herny, prostory před školami, atd.) Spolupracují na monitoringu především s úsekem sociální práce a sociálně-aktivizačními službami, místními školami

 

 • KOORDINACE VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚU PODBOŘANY
  Koordinace preventivních aktivit řídí a zajišťuje vedoucí odboru SaZ cestou
  - Komise sociálně-právní ochrany dětí jako poradního orgánu starosty obce (členy komise jsou zástupce škol, OSPOD)
  - Případová konference (koordinace pomoci a ochrany)
  - Pracovní skupiny prevence kriminality (manažer prevence kriminality, pracovník OSPOD). Zpracovaný Plán prevence kriminality města Podbořany
  - Porad odboru SaZ
  - Účastí na výchovných komisí základních škol. Setkání s výchovnými poradci (PPP)

  Koordinace vhodných preventivních aktivit v problémových lokalitách
  - Cestou Pracovní skupiny prevence kriminality ve spolupráci s pracovníky úseků SPOD a SP
  - Přímo odbor SaZ-viz. výše
  - Problémové lokality (příloha č.1), byly vytipovány ve spolupráci s pracovníky úseku SPOD, SP, NNO
  - Spolupráce s NNO, poskytovateli služeb sociální péče (SaS pro rodiny s dětmi)

 

 • VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PREVENTIVNÍ AKTIVITY VE SPRÁVN.OBVODU MĚÚ PODBOŘANY

  Město Podbořany vytváří podmínky pro preventivní aktivity OSPOD, na které přispívá ze svého rozpočtu
  - Předkládá projekty MV ČR v rámci prevence kriminality- Projekt „Víkendové pobyty“ pro děti ohrožené sociální exkluzí, rizikové děti, děti ohrožené sy.CAN
  - Další projekty dle aktuální potřeby (Pohovorová místnost)
  -Finanční podpora škol a dalších příspěvkových organizací, sportovních organizací  městem (tato agenda je řízena jinými odbory)
  - Odbor SaZ-koordinuje aktivity uskutečňované v oblasti SPOD, vytváří vlastní informační materiály, informuje veřejnost, reaguje na aktuální potřeby ze strany škol, zdrav. zařízení, Pčr, PMS, občanů, NNO (Informace školám-oprávnění OSPOD, realizace případových konferencí. Informace lékařům – realizace případových konferencí)
  - Metodické vedení, informační schůzky (1xročně setkání s výchovnými poradci-Pedag.psychol.poradna)

 

 

STANDARD Č.9

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

9B orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto soužby zajistí externě

 • Pro jednání s osobami se specifickými potřebami zajišťuje sociální pracovník potřebné služby z vlastních zdrojů nebo dojednává spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě (Tlumočení a překlad – Jazyková agentura Chotěborský, Školní 2641, Louny 440 01, tel.kontakt: 606 502037, email : jach@ln.cz / Případně: http://datalot.justice.cz.     Tlumočení ve znakové řeči-Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice- Pracoviště sociálních služeb Louny-Tlumočnické služby- Louny, Rakovnická 2502, 440 01  Louny – vedoucí pracoviště a tlumočnice českého znakového jazyka- Eva Žáčková, tel. kontakt:603 978 318, e-mail:evijanku@seznam.cz
 • Sociální pracovník spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb dle problematiky

Sociální pracovník využívá zejména služby z těchto zdrojů:

 

 • Kontakt s jinými organizacemi mimo spr. obvod Podbořany

 

STANDARD Č. 13

Vyřizování a podávání stížností

 

13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

13b   Orgán sociálně –právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost,  a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám

 

 

 

 1. Orgán sociálně-právní ochrany má pro případ stížnosti ze strany klienta a dalších osob stanoven postup pro podávání, vyřizování a evidence stížnosti. Tento postup je upraven Vnitřním předpisem č.1 /2002 pro vyřizování stížností a petic občanů 175 zákona - správní řád, v platném znění (viz příloha č. 1).

 

 1. Cílem procesu řešení stížnosti je zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

 

 1. Stížnost může podat:

 

 • fyzická osoba,
 • právnická osoba.

 

Důvody pro podání stížnosti:

 • krácení práv a chráněných zájmů při nesprávném postupu orgánu sociálně          -právní ochrany dětí,
 • proti nevhodnému chování pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

 1. Informace k podání stížnosti jsou uveřejněny

 

 • na nástěnkách před kancelářemi odboru SVaZ (viz příloha č. 2).

 

 1. Po vyřízení stížnosti je tato založena odděleně od spisové dokumentace rodiny a je uložena u vedoucího odboru SaZ.

 

 1. V případě, kdy klient nebo další osoba nehodlá podat stížnost ve smyslu Pravidel Rady města v platném znění, může se obrátit na pracovníka orgánu sociálně - právní ochrany dětí s podnětem ke konzultaci postupu orgánu sociálně-právní ochrany a situace dítěte.

 

Klient se s žádostí o řešení takového podnětu může obrátit na:

 

 • koordinátora případu,
 • vedoucí odboru SaZ.

 

Podnět je nejprve řešen koordinátorem případu. Pokud nedojde k objasnění věci, bude s klientem věc projednána vedoucím odboru SaZ.

 

 

STANDARD Č. 14

NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTY

14a orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb,  a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte

 

 • Pracovníci OSPOD se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí Zákonem č.359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  V rámci Zákonem daných kompetencí jsou zodpovědní za vedení svých případů. Současně při výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracovníci nepřekračují  hranice své odbornosti a doporučují využívání sítě nabízených služeb. S těmito službami spolupracují v potřebném rozsahu. Tato spolupráce má návaznost na individuální přístup pracovníků k řešení jednotlivých situací dětí a jejich rodin.
 • Pracovníci OSPOD vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny a následně s rodinou, či s dítětem zpracovávají individuální plán ochrany dítěte (IPOD). Při zpracování tohoto plánu pracovníci na základě zjištěných skutečností rozlišují míru potřebné podpory a volí způsob konkrétní podpory (zda  přímo zprostředkují, či jen doporučí služby jiných fyzických  či právnických osob). V konkrétních cílech podpory, uvedených v jednotlivých individuálních plánech ochrany dítěte, jsou mj. uvedeny jednotlivé podílející se, doporučené, či zprostředkované organizace či služby, zapojené do konkrétní podpory rodiny a dítěte. Aktualizovaný seznam subjektů (fyzických a právnických osob), které poskytují služby (odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, sociálně-aktivizační služba, psycholog, mediátor, azylové domy, apod.) je k dispozici pracovníkům OSPOD na sdíleném disku H, (H:SPODKONTAKTY). Klienti mají možnost využít služeb jiných subjektů, které vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm OSPOD, které má roli především koordinační. Zprostředkovaná služba klientům je účastna při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte  a společně s rodiči, či dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.
 • Pracovníci OSPOD mají dostatečný přehled o činnostech všech dostupných organizací, které klientům nabízí, o jejich kapacitách a o podmínkách , za nichž je možné služby využít. K tomuto mohou využít  Portál sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/  Klientům jsou schopni předat kontakty na konkrétní zaměstnance těchto organizací  nebo jim kontakt na základě vyhodnocení sami zprostředkují. Dle schopností a možností klienta vyhodnotí pracovník OSPOD možnost doprovázení při navázání kontaktu.

 

Způsob konkrétní podpory:

 

Zprostředkování služby

 • Koordinátor případu sám po dohodě s rodinou a dítětem zprostředkuje poskytnutí soc. služby jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • Služba může být zprostředkována osobním kontaktem koordinátora případu se zástupcem organizace, telefonním kontaktem, písemně (DS, e-mailem nebo dopisem).
 • Zástupce zprostředkovávané organizace je pak, pokud je to možné, účasten při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či s dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.

 

Doporučení služby

 • Koordinátor případu může dle závažnosti  situace a schopností a možností rodiny službu pouze doporučit.
 • V tomto případě je důraz dán na aktivní přístup k řešení situace samotnou rodinou.
 • Zároveň mají pracovníci k dispozici databázi poskytovatelů sociálních služeb na Portálu sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

 

Spolupráce s fyzickými a právnickými osobami

 • Spolupráce s fyzickými a právnickými subjekty poskytujícími služby SPOD je nastavována individuálně dle potřeb a podpory rodiny a dítěte.
  • Systém spolupráce je nastaven i prostřednictvím realizovaných případových konferencí případně případových setkání. S jednotlivými spolupracujícími organizacemi a službami jsou v rámci nastavované spolupráce s OSPOD uskutečňovány podle potřeby společná setkání s cílem vymezit hranice spolupráce a nastavit co nejefektivnější způsoby podpory směrem ke klientům OSPOD.
 • Intenzivní spolupráce probíhá i s pracovnicemi úseku sociální práce MěÚ Podbořany, tato spolupráce se odráží ve vymezení kompetencí  pracovníků jednotlivých úseků a zapojení konkrétní podpory v souladu s cíli podpory v individuálních plánech ochrany dětí.