Obsah

STANDARD č.4

Příloha č.2

 

Náplně práce dle specializací

 

Pracovní náplň
(konkretizace pracovních úkolů dle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě)

Kurátor pro děti a mládež/NRP/Uzavírání dohod

Při výkonu své práce se řídí těmito právními předpisy:  zák. č. 359/99 Sb. o
sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
v platném znění, zákon č. 140/61 Sb. trestní zák. a trestní řád, v platném znění,
zák. č. 99/63 Sb., občansko soudní řád, v platném znění, zák. č. 200/90 Sb., o
 přestupcích, v platném znění, zák. č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní a ochranné
výchovy, zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zák.č.292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, vyhl.č.473/2012Sb. o provedení některých ustanovení zákona o soc.právní ochraně dětí, zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví  ve věcech mládeže)


Pracovní zařazení: sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež, dohody o výkonu  pěstounské péče

Zařazení dle katalogu prací:

2.10.19 Referent sociálních věcí-10 platová třída

Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě a občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření dle aktuálního stavu, vystupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi a vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení. Sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný a s dětmi páchajícími přestupky. Provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Pracovní odpovídá:
- za svěřený úsek  v rámci pravomoci obce s rozšířenou působností
 
a) kurátor pro děti a mládež (0,3 úvazku)
                                                                                
Pracovník zajišťuje, zabezpečuje, provádí, je pověřen a zodpovídá za:

- zaměřuje pozornost na děti, které opakovaně zanedbávají školní docházku, nepracující i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
- zaměřuje pozornost na děti,které se opakovaně dopouští  útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
- působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti
- analyzuje situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření
- spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti a mladistvé
- provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje
- pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky a obrazové  a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje
- provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů ve smyslu  §8 zák. č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně
- zajistí umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do doby rozhodnutí soudu o návrhu městského úřadu na předběžné opatření
- ověřuje skutečnosti ohlášených případů místním šetřením
- řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, PaM službou
- pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení , zda se jedná o dítě uvedené v §6, zák. č.359/1999Sb.
- zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte a stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte
- pořádá případové konference na řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin
- vede evidenci dětí dle zákona, odpovídá za uložení písemností v archivu v souladu se spisovým a skartačním řádem městského úřadu
- zajišťuje návaznou péči dětem umístěným v ústavní výchově i po dosažení zletilosti ve spolupráci se sociálním kurátorem. Spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Poradenská činnost

- pomáhá rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte při řešení opakovaných výchovných nebo jiných problémů, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte
- při nespolupráci rodičů a ostatních osob zodpovědných za výchovu dítěte v otázkách odborného poradenství, které jim bylo městským úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům a těmto osobám formou rozhodnutí
- eviduje a provádí odborný dohled nad výchovou nezl. dětí a mladistvých stanovený soudem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností
- sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních vlivů)
- analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež
- ve smyslu § 15,16,37 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně -  právní ochraně dětí zajišťuje úkoly na úseku sociálně – právní ochrany dětí i po pracovní době – pohotovostní služba
- analyzuje  negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež

Spolupráce se soudy

- podává soudu návrhy na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, případně návrhy na výkon rozhodnutí, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na svěření dítěte do pěstounské péče  na přechodnou dobu a jeho zrušení, na nařízení výchovného opatření podle §13a, na prodloužení doby trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, na zachování povinnosti  a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem  u rodiče omezeného ve své svéprávnosti, na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práva osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti
- účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému a podává návrh k soudu na upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení a na prodloužení ochranné výchovy
- před podáním návrhu projedná s rodiči nebo osobami zodpovědnými za výchovu dítěte  důvody, pro které má dojít nebo došlo k podání návrhu soudu, poučí je srozumitelně  a prokazatelně o jejich právech a povinnostech vyplývající z rodičovské odpovědnosti a důsledcích neplnění těchto povinností
- podává soudu podněty k opatřením týkajících se výchovy dětí
- zajišťuje okamžitou pomoc dítěti, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, event. podává návrh soudu na předběžné opatření
- činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo pokud se poručník neujme své funkce
- zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezl. dětí a mladistvých, vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě do zařízení předali, v případě závažných důvodů ze strany rodičů zajistí umístění dítěte s jejich souhlasem
- nepodrobí-li se rodiče rozhodnutí soudu, podává návrh na výkon rozhodnutí
- spolupracuje s probačním úředníkem

Ústavní výchova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kontakt s věznicemi

- navštěvuje 1x za 3 měsíce nezl. dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená žena
- provádí nejméně 1x za 3 měsíce návštěvy v ústavním zařízení provádí nejméně 1x za 3 měsíce návštěvu rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova
- navštíví dítě uvedené v §10a odst. 1, bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále dle potřeb dítěte
- provádí nejméně 1x za 3 měsíce návštěvy dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- provádí nejméně 1x za 3 měsíce návštěvy dítěte ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a projednává s ním zejména možnost zaměstnání nebo přípravy na budoucí povolání
- zjistí-li, že došlo ze strany ústavního zařízení k porušení povinností vyplývajících ze zák. č. 359/1999 Sb.,  o sociálně-právní ochraně dětí, oznámí tuto skutečnost vedoucímu odboru.
- sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve zvláštních dětských  zdravotnických zařízeních
- sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a  jejich rodiči
-    provádí pohovor s umístěným dítětem bez přítomnosti pracovníků zařízení, seznamuje se se spisovou dokumentací, problematiku dítěte konzultuje se sociální pracovnicí, kmenovým   vychovatelem případně s ředitelem zařízení.
-    dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob a to nejvýše na dobu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu. Dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu.
- vyjadřuje se k formě a obsahu přípravy dítěte na budoucí povolání  zabezpečovaného věznicí


Sdělování údajů

- podává soudu a správním úřadům zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení
- podává odvolání proti rozhodnutí o přestupku, kterého se dopustil mladistvý a návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
- podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte
- zúčastňuje se jednání soudů a policie
- podává orgánům činným v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení
- je povinna zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámila a to i po skončení sociálně-právního vztahu k MěÚ
- na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte je oprávněna rozhodnout o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace, pokud toto bude v zájmu dítěte.
- v případě, že sdělení údajů není v zájmu dítěte je povinen do 15 dnů ode dne podání žádosti vydat písemné rozhodnutí o odmítnutí žádosti
-   skutečnosti uvedené v § 7 zák.č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou § 55 odst.4 citovaného zákona

Sociálně právní ochrana ve vztahu k cizině

- přebírá ve smyslu § 36 odst. 3, písm. a) zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu. Kontaktuje zastupitelský úřad státu
- činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které se dopustilo trestné činnosti a nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžné opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu a nebo zprostředkovává umístění v azylovém zařízení. Informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem
- úzce spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dítěte v Brně


Spisová dokumentace

- o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu § 55,  zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
- kromě spisové dokumentace vede další písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti tvoří složka záznamových listů, upozornění další osoby ve smyslu § 7 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně. Obsahový list je zakládán  u této složky.
- vede základní a pomocnou evidenci (rejstříky, pomocné rejstříky)

 

b) náhradní rodinná péče (0,4 úvazku)

- přijímá oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením  a informuje bezodkladně o této skutečnosti krajský úřad,
- sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných fyzických osob, navštěvuje rodinu kde dítě žije, nebo prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně jedenkrát za tři měsíce v období prvních 6-ti měsíců po svěření do péče, dále pak podle potřeby nejméně však jedenkrát za 6 měsíců
- provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje
- pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje
- provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti osob zajišťujících  výchovu dítěte ve smyslu § 8 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně
- pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení , zda se jedná o dítě uvedené v §6, zák. č.359/1999Sb.
- zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte a stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte
- pořádá případové konference na řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin
- vede evidenci dětí dle zákona a odpovídá za uložení písemností v archivu v souladu se spisovým a skartačním řádem městského úřadu
- zajišťuje návaznou péči dětem umístěným v ústavní výchově i po dosažení zletilosti ve spolupráci se sociálním kurátorem. Spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
- vyhledává děti vhodné pro osvojení a pěstounskou péči
- vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny

Spisová dokumentace

- vede evidenci dětí a sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, navštěvuje rodinu, ve které dítě žije nejméně jednou za tři měsíce v období prvních 6-ti měsíců péče nahrazující péči rodičů, dále pak v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 6 měsíců
- přijímá a eviduje žádosti osob o osvojení a pěstounskou péči
- vede spisovou dokumentaci o dítěti a žadateli ve smyslu § 21 zák. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně
- postupuje kopii spisové dokumentace o dítěti a žadateli  KÚ
- vede evidenci dětí, jejichž rodiče nebo osoby, jimž byli svěřeny děti do péče zemřeli a podává návrh na ustanovení opatrovníka nebo poručníka
- vede evidenci dětí, kde městský úřad byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem, zjišťuje majetkové, výdělkové, výchovné a bytové poměry v rodině
- kromě spisové dokumentace vede další písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti tvoří složka záznamových listů, upozornění další osoby ve smyslu § 7 zák. č. 359/1999 Sb. Obsahový list je zakládán u této složky.
- vede základní a pomocnou evidenci (rejstříky, pomocné rejstříky).

Poradenská činnost

- pomáhá fyzickým osobám, nahrazujícím péči rodičů, při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících  s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
- při nespolupráci osob zajišťujících náhradní rodinnou výchovu v otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, ukládá povinnost těmto osobám formou rozhodnutí

Spolupráce se soudy

- sleduje dodržování opatření, která byla nad výchovou nezletilých dětí nařízena soudem případně obecním úřadem obce s rozšířenou působností
- sepisuje návrhy na pěstounskou péči a osvojení
- účastní se soudního řízení o svěření dítěte do osvojení a pěstounské péče
- podává soudu návrhy na zrušení pěstounské péče
- podává soudu návrhy na předběžné opatření k nařízení ústavní výchovy u zrušení pěstounské péče a dále návrh na nařízení ústavní výchovy a návrhy na vyslovení nezájmu rodičům
- činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se poručník neujme své funkce
- zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezletilých dětí a mladistvých, vyzve fyzické osoby, aby dítě do zařízení předaly, v případě závažných důvodů a s jejich souhlasem zajistí umístění dítěte
- nepodrobí-li se fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte rozhodnutí soudu, podává návrh na výkon rozhodnutí

Ústavní výchova

- dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob a to nejvýše na dobu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu. Dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu

Sociálně – právní ochrana ve vztahu k cizině

- přebírá ve smyslu § 36 odst. 3.písm.a) zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dítě svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, které se bez doprovodu pěstounů ocitlo na území cizího státu. Kontaktuje zastupitelský úřad státu a spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně.

Sdělování údajů

- podává soudu zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro občanské soudní a opatrovnické řízení
- zúčastňuje se jednání u soudů, notářství a PČR
- podává orgánu činném v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení
- podává orgánům sociálního zabezpečení a odd. státní soc. podpory údaje z evidence a spisové dokumentace, potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně – právní ochrany seznámila a to i po skončení pracovně – právního vztahu k MěÚ
- podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte

c) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (0,3 úvazku)

- navrhuje osobě pečující  nebo osobě v evidenci  uzavření dohody o výkonu pěstounské péče a současně informuje o možnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče  dle odst.4,§47b, zák. č.359/1999Sb.
- administruje  uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, případně vydává ve správním řízení rozhodnutí o právech a povinnostech osob pečujících  a osob v evidenci
- v souladu s §47a/zák.č.359/1999Sb., pro osoby pečující  a osoby v evidenci zprostředkovává  pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě
- pro osoby pečující zprostředkovává pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte
- pro osoby pečující zprostředkovává pomoc psychologické , terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců
- pro osoby pečující zprostředkovává pomoc  při zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si  znalosti  a dovednosti
- osobě pečující pomáhá  při zajištění  místa pro uskutečňování styku oprávněných  osob s dítětem  a při zajištění asistence  při tomto styku
- sleduje naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí
- minimálně 1x za 2 měsíce je povinna být v osobní styku s osobou pečující nebo v evidenci a s dětmi svěřenými  do její péče
- vypovídá dohodu pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke  kterým se osoba pečující nebo osoba v evidenci zavázala  v dohodě o výkonu pěstounské péče
- připravuje podklady pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
- vede spisovou dokumentaci  dohod NRP dle platné směrnice  MPSV
- vede přehled aktivit, které jsou hrazeny  pro pěstounskou rodinu dle zákona
- spolupracuje s dalšími organizacemi, NNO poskytujícími služby pro pěstouny
- je v kontaktu s osobami pečujícími nebo osobou v evidenci, se kterými konzultuje problematiku dětí v NRP
- připravuje dodatky k dohodám o výkonu pěstounské péče při změnách

Ostatní činnosti

- spolupracuje s terénními sociálním pracovníky při vyhledávání dětí vhodných do náhradní rodinné péče
- měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu
- účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucího odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci
- samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi, průběžně se vzdělává a dbá na zvyšování své odborné úrovně
- zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti
- plní i jiné příkazy nadřízených vyplývající z příslušného ustanovení Zákoníku práce a vykonává i jiné práce, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a související se sjednaným druhem práce
- dodržuje veškeré předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví  a požární ochrany, vztahující se k práci jím vykonávané  a platné pro pracoviště  na kterém svoji práci vykonává
- spolupracuje při zajištění a účastní se víkendového pobytu dětí, případně akcí související s prevencí kriminality
- provádí další úkoly uložené  vedoucím odboru, které souvisí s vykonávanou agendou
- zajišťuje zastupitelnost na úseku  sociálně-právní ochrany dětí
- provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- sestavuje roční statistický výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí  a sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
- seznamuje se s platnými standardy sociálně-právní ochrany

 

V Podbořanech dne 1.7.2016                                          Mgr.Martin Gutzer
                                                                                                  tajemník MěÚ


Vedoucí odboru SaZ:

 


Podpis zaměstnance:…………………….

 

 


Městský úřad Podbořany
Odbor sociální a zdravotní

Pracovní náplň
(konkretizace pracovních úkolů dle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě)

SPOD

Při výkonu své práce se řídí těmito právními předpisy:  zák. č. 359/99 Sb. o
sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
v platném znění, zákon č. 140/61 Sb. trestní zák. a trestní řád, v platném znění,
zák. č. 99/63 Sb., občanský  soudní řád, v platném znění, zák. č. 200/90 Sb., o
 přestupcích, v platném znění, zák. č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní a ochranné
výchovy, zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zák.č.292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, vyhl.č.473/2012Sb. o provedení některých ustanovení zákona o soc.právní ochraně dětí

Pracovní zařazení: sociální pracovník

Zařazení dle katalogu prací:

2.10.19 Referent sociálních věcí - 10 platová třída
        -Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí-

Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě a občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření dle aktuálního stavu.Vystupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi.

Pracovník odpovídá:
- za svěřený úsek v rámci pravomoci obce s rozšířenou působností

Pracovník zajišťuje, zabezpečuje, provádí, je pověřen a zodpovídá za:

- provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje
- pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje
- provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů ve smyslu § 8 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
- eviduje a provádí dohled stanovený soudem nad výchovou nezletilých dětí
- sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů)
- zabývá se problematikou dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných
- činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
- zajistí umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do doby rozhodnutí soudu o návrhu městského úřadu na předběžné opatření
- ověřuje skutečnosti ohlášených případů místním šetřením
- řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, PaM službou
-  pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v §6, zák. č.359/1999Sb.
- Zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte a stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte
- Pořádá případové konference na řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin
- vede evidenci dětí dle zákona a odpovídá za uložení písemností v archivu v souladu se spisovým a skartačním řádem městského úřadu

Poradenská činnost

- pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
- při nespolupráci rodičů v otázkách odborného poradenství, které jim bylo městským úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí
- ve smyslu § 15,16,37 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně- právní ochraně dětí zajišťuje úkoly na úseku sociálně -právní ochrany dětí i pro pracovní době  - pohotovostní služba
- analyzuje  negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež

Spolupráce se soudy

- podává soudu návrhy na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy a zrušení opatření učiněných soudem, případně návrhy na výkon rozhodnutí, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na svěření dítěte do pěstounské péče  na přechodnou dobu a jeho zrušení, na nařízení výchovného opatření podle §13a, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení
- podává návrh soudu na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím
- před podáním návrhu projedná s rodiči nebo osobami zodpovědnými za výchovu dítěte  důvody, pro které má dojít nebo došlo k podání návrhu soudu, poučí je srozumitelně  a prokazatelně o jejich právech a povinnostech vyplývající z rodičovské odpovědnosti a důsledcích neplnění těchto povinností
- podává soudu podněty k opatřením týkajících se výchovy dětí
- zajišťuje okamžitou pomoc dítěti, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, event. podává návrh soudu na předběžné opatření
- činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo pokud se poručník neujme své funkce
- zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezl. dětí a mladistvých, vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě do zařízení předali, v případě závažných důvodů ze strany rodičů zajistí umístění dítěte s jejich souhlasem
- nepodrobí-li se rodiče rozhodnutí soudu, podává návrh na výkon rozhodnutí

Ústavní výchova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kontakt s věznicemi

- navštěvuje 1x za 3 měsíce nezl. dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená žena
- provádí nejméně 1x za 3 měsíce návštěvy v ústavním zařízení
- provádí nejméně 1x za 3 měsíce návštěvu rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova
- navštíví dítě uvedené v §10a odst. 1, bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále dle potřeb dítěte
- provádí nejméně 1x za 3 měsíce návštěvy dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- zjistí-li, že došlo ze strany ústavního zařízení k porušení povinností vyplývajících ze zák. č. 359/1999 Sb.,  o sociálně-právní ochraně dětí, oznámí tuto skutečnost vedoucímu odboru.
- sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
- sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a  jejich rodiči
-    provádí pohovor s umístěným dítětem bez přítomnosti pracovníků zařízení, seznamuje se se spisovou dokumentací, problematiku dítěte konzultuje se sociální pracovnicí, kmenovým vychovatelem případně s ředitelem zařízení.
-    dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob a to nejvýše na dobu 30-ti kalendářních dnů při prvním pobytu. Dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu.

Sdělování údajů

- podává soudu a správním úřadům zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro opatrovnické řízení, občanské soudní řízení a správní řízení
- zúčastňuje se jednání soudů, notářství a policie
- podává orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení
- podává orgánu sociálního zabezpečení a referátu státní sociální podpory údaje z evidence a spisové dokumentace, potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány
- je povinností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochraně seznámí a to i po skončení pracovně-právního vztahu k MěÚ
- podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte
- na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte je oprávněn rozhodnout o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace, pokud toto bude v zájmu dítěte.
- v případě, že sdělení údajů není v zájmu dítěte je povinen do 15 dnů ode dne podání žádosti vydat písemné odmítnutí žádosti
- skutečnosti uvedené v § 7 zák.č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou § 55 odst.4 citovaného zákona

Sociálně – právní ochrana ve vztahu k cizině

- přebírá ve smyslu § 36 odst. 3 písm. a) zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu. Kontaktuje zastupitelský úřad státu.
- činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžné opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu a nebo zprostředkování umístění v azylovém zařízení. Informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem.
- úzce spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dítěte v Brně

Spisová dokumentace

- vede evidenci dětí jejichž rodiče nebo osoby jímž byly děti svěřeny do péče, zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
- o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu § 55,  zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
- vede evidenci dětí, kde městský úřad byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem a zjišťuje majetkové, výdělkové, výchovné a bytové poměry v rodině
- kromě spisové dokumentace vede další písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti tvoří složka záznamových listů, upozornění další osoby ve smyslu § 7 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně. Obsahový list je zakládán u této složky.
- vede základní a pomocnou evidenci (rejstříky, pomocné rejstříky)

Ostatní činnost

- měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu  
- účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucího odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci
- samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi, průběžně se vzdělává a dbá na zvyšování své odborné úrovně
- zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti
- plní i jiné příkazy nadřízených vyplývající z příslušného ustanovení Zákoníku práce a vykonává i jiné práce, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a související se sjednaným druhem práce
- dodržuje veškeré předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví  a požární ochrany, vztahující se k práci jím vykonávané  a platné pro pracoviště  na kterém svoji práci vykonává
- spolupracuje při zajištění a účastní se víkendového pobytu dětí případně akcí související s preventivní činností
- provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- provádí další úkoly uložené  vedoucím odboru, které souvisí s vykonávanou agendou
- zajišťuje zastupitelnost na úseku  sociálně-právní ochrany dětí
- sestavuje roční statistický výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí  a sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi


V Podbořanech dne 1.7.2016                                       Mgr.Martin Gutzer
                                                                                               tajemník MěÚ

Vedoucí odboru SaZ:

Podpis zaměstnance:………………………….