Obsah

STANDARD č.4

Příloha č.1

 

Pracovní profil zaměstnance

 

Pracovní profil pracovníka orgánu sociálně právní ochrany, pracovnice NRP

 

Platnost od: 01.01.2015

 1. Název pracovního místa  a jeho účel

  Odbor: Sociální a zdravotní

  Úsek: Sociálně právní ochrany dětí

  Název pracovního místa: 2.08.02 sociální pracovník
                                                2.10.19 referent sociálních věcí

  Účel pracovního místa: Zajišťování sociálně právní ochrany dětí 

  Druh nejnáročnější požadované práce dle katalogu prací:
  Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a zajišťování sociálně právní ochrany dětí

   

 2. Zařazení do organizační struktury

  Přímý nadřízený: vedoucí odboru SaZ

  Podřízení pracovníci: nejsou

  Zastupuje: pracovníky OSPOD

  Je zastupován: pracovníky OSPOD

   

 3. Kvalifikační předpoklady

  Kvalifikační požadavky
  1 – školní vzdělání:  vzdělání v souladu s §110, z.č.108/2006
  2 – doplňkové vzdělání: ZOZ
  3 – průběžné vzdělávání dle individuálního plánu vzdělávání

  Ovládání pracovních prostředků a technologií:
  Uživatelsky práce na PC
  Znalost jednacího jazyka
  Řidičské oprávnění sk. B

   

 4. Popis pracovní činností

  Úkoly a kompetence
  Výkon agendy
  • sociálně právní ochrany dětí
  Správa financí:
  • nespravuje finanční prostředky
  Administrativní činnosti:
  • vede základní a pomocnou evidenci v agendě péče o děti v NRP, PPP a PP
  • vede spisovou dokumentaci o dítěti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., v souladu se směrnicí  MPSV č.j. 2013/26780-21
  • zajišťuje potřebnou spisovou dokumentaci pro umístění dítěte do náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, přechodná pěstounská péče, péče jiné osoby)
  • vede evidenci rejstříků v souladu se směrnicí MPSV č.j.2013/26780-21
  • vede agendu žadatelů o náhradní péči
  Plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucího odboru SaZ

  Pracovní činnosti
  Viz Příloha pracovní náplň

  Orientace v těchto právních předpisech:
  • Ústava ČR
  • Základní listina práv a svobod
  • Úmluva o právech dítěte
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 109/2002 Sb. o ústavní a ochranné výchově, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice MPSV ČR o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí
  • Metodická doporučení MPSV
  • Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  • a dalších souvisejících právních předpisech

  Osobnostní předpoklady    
  • morální a trestní bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům
  • odolnost vůči stresu
  • příjemné vystupování
  • trpělivost při jednání s klienty

   

 5. Místo výkonu práce, organizační podmínky, úprava výkonu pracovní pohotovosti

  Místo výkonu práce
  Městský úřad Podbořany, Mírová 615, spádové oblasti MěÚ Podbořany

  Organizační podmínky
  Viz Organizační řád MěÚ Podbořany v platném znění

  Pracovní pohotovost
  Viz Pracovní smlouva a v souladu s §93 odst. 2 zákoníku práce

   

 6. Vymezení odpovědnosti

  Materiální
  Viz příslušná ustanovení zákoníku práce, organizačního a pracovního řádu MěÚ Podbořany

  finanční
  Není vykonávána

  lidské zdroje
  Viz Příslušná ustanovení zákoníku práce, organizačního a pracovního řádu MěÚ

  V Podbořanech dne: …………………………..

  Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pracovním profilem

  …………………………                                                      …………………………   
    zaměstnanec                                                          vedoucí odboru

 

 

 

Pracovní profil pracovníka orgánu sociálně právní ochrany, pracovnice OSPOD

 


Platnost od: 01.01.2015

 1. Název pracovního místa a jeho účel

  Odbor: Sociálních věcí a zdravotnictví

  Úsek: Sociálně právní ochrany dětí

  Název pracovního místa: 2.08.02 sociální pracovník
                                                2.10.19 referent sociálních věcí

  Účel pracovního místa: Zajišťování sociálně právní ochrany dětí 

  Druh nejnáročnější požadované práce dle katalogu prací:
  Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a zajišťování sociálně právní ochrany dětí

   

 2. Zařazení do organizační struktury

  Přímý nadřízený: vedoucí odboru SaZ

  Podřízení pracovníci: nejsou

  Zastupuje: pracovníky OSPOD

  Je zastupován: pracovníky OSPOD

   

 3. Kvalifikační předpoklady

  Kvalifikační požadavky:
  1 – školní vzdělání: vzdělání v souladu s §110, z.č.108/2006
  2 – doplňkové vzdělání: ZOZ
  3 – průběžné vzdělávání dle individuálního plánu vzdělávání

  Ovládání pracovních prostředků a technologií:
  Uživatelsky práce na PC
  Znalost jednacího jazyka
  Řidičské oprávnění sk. B

   

 4. Popis pracovní činností

  Úkoly a kompetence
  sociálně právní ochrana dětí
  Výkon agendy
  • sociálně právní ochrana dětí
  Správa financí:
  • nespravuje finanční prostředky
  Administrativní činnosti:
  • vede základní a pomocnou evidenci v agendě péče o děti a rodinu
  • vede spisovou dokumentaci o dítěti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., v souladu se směrnicí MPSV č.j.2013/26780-21
  • zajišťuje potřebnou spisovou dokumentaci pro umístění dítěte do ÚV, KÚ, ZDVOP
  • vede evidenci rejstříků v souladu se směrnicí MPSV č.j. 2013/26780-21,
  Plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucího odboru

  Pracovní činnosti
  Viz Příloha pracovní náplň

  Orientace v těchto právních předpisech:
  • Ústava ČR
  • Základní listina práv a svobod
  • Úmluva o právech dítěte
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • Směrnice MPSV ČR o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí
  • Metodická doporučení MPSV
  • Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  • a dalších souvisejících právních předpisech

  osobnostní předpoklady
  • morální a trestní bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům
  • odolnost vůči stresu
  • příjemné vystupování
  • trpělivost při jednání s klienty

 

 1. Místo výkonu práce, organizační podmínky, úprava výkonu pracovní pohotovosti

  Místo výkonu práce
  Městský úřad Podbořany, Mírová 615, spádové oblasti MěÚ Podbořany

  Organizační podmínky:        
  Viz Organizační řád MěÚ Podbořany v platném znění

  Pracovní pohotovost:          
  Viz Pracovní smlouva a v souladu s §93 odst. 2 zákoníku práce

   

 2. Vymezení odpovědnosti

  Materiální
  Viz příslušná ustanovení zákoníku práce, organizačního a pracovního řádu MěÚ Podbořany

  finanční
  Není vykonávána

  lidské zdroje
  Viz Příslušná ustanovení zákoníku práce, organizačního a pracovního řádu MěÚ


  V Podbořanech dne: …………………………..

  Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pracovním profilem
   
  ………………………                                                       …………………………      
   zaměstnanec                                                         vedoucí odboru
   

 

Pracovní profil pracovníka orgánu sociálně právní ochrany, kurátor pro děti a mládež

 

Platnost od: 01.01.2015

 1. Název pracovního místa a jeho účel

  Odbor: Sociální a zdravotní

  Úsek: Úsek sociálně-právní ochrany dětí

  Název pracovního místa: 2.08.02 sociální pracovník
                                                2.10.19 referent sociálních věcí

  Účel pracovního místa: Zajišťování sociálně právní ochrany dětí 

  Druh nejnáročnější požadované práce dle katalogu prací:
  Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a zajišťování sociálně právní ochrany dětí

   

 2. Zařazení do organizační struktury

  Přímý nadřízený: vedoucí odboru SaZ

  Podřízení pracovníci: nejsou

  Zastupuje: pracovníky OSPOD

  Je zastupován: pracovníky OSPOD

   

 3. Kvalifikační předpoklady

  Kvalifikační požadavky
  1 – školní vzdělání: vzdělání v souladu s §110, z.č.108/2006
  2 – doplňkové vzdělání: ZOZ
  3 – průběžné vzdělávání dle individuálního plánu vzdělávání

  Ovládání pracovních prostředků a technologií
  Uživatelsky práce na PC
  Znalost jednacího jazyka
  Řidičské oprávnění sk. B

   

 4. Popis pracovní činností

  úkoly a kompetence
  Výkon agendy
  • sociálně právní ochrana dětí - specializovaná agenda (kuratela)
  Správa financí:
  • nespravuje finanční prostředky
  Administrativní činnosti:
  • vede základní a pomocnou evidenci v agendě péče o děti a rodinu
  • vede spisovou dokumentaci o dítěti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., v souladu se směrnicí MPSV č.j.2013/26780-21
  • zajišťuje potřebnou spisovou dokumentaci pro umístění dítěte do ÚV (OV),  ZDVOP
  • vede evidenci rejstříků v souladu se směrnicí MPSV č.j.  2013/26780-21,
  Plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucího odboru

  Pracovní činnosti
  Viz Příloha pracovní náplň

  Orientace v těchto právních předpisech:
  • Ústava ČR
  • Základní listina práv a svobod
  • Úmluva o právech dítěte
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  • Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  Směrnice MPSV ČR o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí
  Metodická doporučení MPSV
  Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících právních předpisech

  osobnostní předpoklady
  • morální a trestní bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům
  • odolnost vůči stresu
  • příjemné vystupování
  • trpělivost při jednání s klienty
  • schopnost dodržovat hranice v sociální práci

 

 1. Místo výkonu práce, organizační podmínky, úprava výkonu pracovní pohotovosti

  Místo výkonu práce
  Městský úřad Podbořany, Mírová 615, spádové oblasti MěÚ Podbořany

  Organizační podmínky
  Viz Organizační řád MěÚ Podbořany v platném znění

  Pracovní pohotovost
  Viz Pracovní smlouva a v souladu s §93 odst. 2 zákoníku práce

   

 2. Vymezení odpovědnosti

  Materiální
  Viz příslušná ustanovení zákoníku práce, organizačního a pracovního řádu MěÚ Podbořany

  finanční
  Není vykonávána

  lidské zdroje
  Viz Příslušná ustanovení zákoníku práce, organizačního a pracovního řádu MěÚ

   

  V Podbořanech dne: …………………………..

  Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pracovním profilem 

  …………………………                                                        …………………………  zaměstnanec                                                             vedoucí odboru