Obsah

STANDARD č.1

 

Příloha č.5

 

 

Vnitřní předpis č. 2/2015 vedoucího odboru SVaZ

o poskytování sociálně právní ochrany bezodkladně v době pracovní pohotovosti + formuláře

 

 1. V době pracovní pohotovosti je pracovník povinen vykonávat sociálně-právní ochranu dětí a je povinen zajistit součinnost s Policií ČR, soudem, státním zastupitelstvím, obcemi  a dalšími institucemi.
 2. Kontakt k výkonu pracovní pohotovosti je zajištěn prostřednictvím mobilního telefonu s tel. číslem xxx xxx xxx. Pracovník má k dispozici přístup na pracoviště za účelem použití výpočetní techniky (služební notebook, mobilní tiskárna). Současně materiály nutné k realizaci výkonu pohotovosti má pracovník k dispozici v rámci tzv. „pohotovostního kufru“ (diktafon, razítko, psací potřeby, kontakty, tiskopisy), který má v rámci pohotovosti v místě svého bydliště pro případné akutní využití.  
 3. Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené věku nebo je-li jeho zdraví či život vážně ohrožen, přičemž je mu třeba zajistit neodkladnou péči v době pracovní pohotovosti:
  • pracovník zjistí, zda obec, na jejímž území se dítě nachází, zajistila neodkladnou péči ve smyslu § 15 z.č. 359/1999 Sb. a zda je dalších opatření na ochranu dítěte v rámci doby pracovní pohotovosti třeba,
  • v případě, kdy je třeba dalších opatření na ochranu dítěte, provede pracovník OSPOD šetření v místě pobytu dítěte prostřednictvím služebního vozu, (soukromého vozu) případně taxislužby, případně v součinnosti s Policií ČR Podbořany,
  • podle situace na místě vyhodnotí akutnost případu a stanoví postup k zajištění péče o ohrožené dítě, uvedený postup konzultuje dle možností telefonicky s vedoucím odboru
  • pokud je to možné, respektuje vyjádření a přání dítěte, případně návrh rodičů na určení osoby či instituce, která péči o dítě bezodkladně zajistí,
  • nebrání-li to zájmům dítěte, je upřednostněno zajištění péče širší rodinou či rodinnými známými. O této formě zajištění péče, je sepsán protokol, který je podepsán alespoň jedním zákonným zástupcem, případně dítětem, je-li toho schopno, a osobou/osobami, která/é péči o dítěte takto převzala/i,
  • pokud není možno zajistit vyjádření a souhlas rodičů a  není nikdo ze širší rodiny, kdo by péči o dítě zajistil, je dítě umístěno na krizové lůžko. Tím je v případě zdravotních komplikací spádová nemocnice, není-li péče zdravotnického zařízení třeba, je dítě umístěno na základě žádosti OSPOD do nejbližšího ZDVOP.
  • je-li dítě umístěno mimo rodinu bez souhlasu zákonného zástupce, je následující den podán  návrh na vydání předběžného opatření soudu dle § 452 z. č. 292/2013 Sb.,
  • požádá-li soud, poskytne  pracovník, vykonávající pohotovost, součinnost při výkonu rozhodnutí soudu,
  • o úkonech v době pracovní pohotovosti vytvoří pracovník „Záznam o úkonech“, který následující pracovní den předá vedoucímu odboru a současně pracovníkovi, do jehož obvodu nezletilé dítě, u kterého byla realizována intervence, spadá.
  • v případě použití vozidla taxislužby v době pracovní pohotovosti, bude bezodkladně informován vedoucí odboru SaZ za účelem proplacení faktury (účtenky) za realizovanou taxislužbu,
  • dále je vyplněn tiskopis „Práce přesčas-dohoda o proplacení nebo poskytnutí volna“, který následně podepisuje vedoucí odboru a je předán mzdové účetní MěÚ Podbořany, 
  • výkon v rámci pohotovosti je možné požadovat proplatit případně lze čerpat náhradní volno

 

Mgr. Kamil Hajný
vedoucí odboru SaZ