Obsah

STANDARD č.1

 

Příloha č.4

 

 

Vnitřní předpis č. 1/2015 vedoucího odboru SaZ

- poskytování sociálně právní ochrany bezodkladně
+ formuláře

 

Platnost: 01.01.2015

V případě naléhavého akutního řešení ohrožení nezletilého dítěte postupuje pracovník SPOD takto:

1. Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů, jejich hospitalizace, či jiných překážek, pro které nemohou dítě zajišťovat, je neodkladnou péči o dítě povinen zajistit obecní úřad, na jehož území bylo dítě nalezeno. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí Městský úřad Podbořany.
2. Městský úřad Podbořany posoudí, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojovány jeho odůvodněné potřeby nebo zda je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte.
3. Jedná-li se o dítě, které se ocitlo bez péče přiměřené věku mimo správní obvod města Podbořany,  koná opatření na ochranu dítěte příslušný pracovník odboru SaZ Městského úřadu Podbořany po zjištění, že obec, na jejímž území se dítě nachází, není schopna opatření na ochranu dítěte zajistit.
4. Pro řešení případu je příslušný vždy pracovník, v jehož správním obvodu má nezletilý faktické  bydliště.
5. Pokud  tento pracovník není přítomen na pracovišti nebo řeší jiný naléhavý případ, je zastoupen jiným pracovníkem (dle vnitřního předpisu odboru SaZ).
6. V případě, kdy je třeba učinit opatření na ochranu dítěte, prošetří příslušný pracovník situaci v místě, kde se dítě nachází. Úměrně věku a rozumovým schopnostem provede pohovor s dítětem a zajistí jeho vyjádření a přání. Po zhodnocení situace činí další opatření k zajištění ochrany dítěte.
7. Je-li to třeba,  použije pracovník k přesunu na místo pobytu ohroženého dítěte služební automobil s řidičem nebo bez řidiče. 
8. O provedených úkonech následně provede zápis do spisové dokumentace Om nebo NOm.

9. K administrativním úkonům v terénu využije pracovník „pohotovostní kufr“ kde jsou k dispozici potřebné tiskopisy a technické pomůcky.


Mgr. Kamil Hajný
Vedoucí odboru SaZ

 

 

 

Městský úřad Podbořany

Sociální a zdravotní odbor-úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

 

 

Souhlas  nezletilého  s   umístěním mimo rodinu 

 

 

 

 

 

Já, …………………………………………………………, nar…………………….……………….,
 

bytem.………………………………………………………………………………………………….

 

souhlasím z důvodu naléhavosti s tím, že moji péči  po dobu nezbytně nutnou zajistí

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Následující úřední den budou pracovníci  Městského úřadu Podbořany řešit moji situaci         

a já budu o stavu věci  informován.

 

 

 

 

Datum  …………………………………………………

 

 

 

Jméno,  podpis nezletilého

 

………………………………………………………….

 

 

 

 

Jméno a podpis příslušného pracovníka OSPOD

 

………………………………………………………….    

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Podbořany

Sociální a zdravotní odbor-úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

 

 

Souhlas zákonného zástupce s umístěním nezletilého 

 

 

 

Já, ………………………………………………………….., nar…………….………………….,

 

bytem ……………………………………………………………………………………………….

 

souhlasím z důvodu naléhavosti s tím, že péči po dobu nezbytně nutnou  o nezletilé děti

 

(jméno a narození) ………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………

 

zajistí ………………………………………………………………………………………………

 

 

Následující úřední den se dostavím na Městský úřad Podbořany  k dořešení případu.

 

 

 

 

Datum  …………………………………………………….

 

 

Jméno , podpis a OP zákonného zástupce nezletilého

 

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Jméno a podpis příslušného pracovníka OSPOD

 

 

…………………………………………………    

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Podbořany

Sociální a zdravotní odbor-úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

 

 

Souhlas s převzetím nezletilého do péče jiné osoby

 

 

 

Já, ……………………………………………………….….., nar………………………………...,

 

bytem………………………………………………………………………………………………..

 

Souhlasím  z důvodu  naléhavosti  s  tím,  že  převezmu  po  dobu  nezbytně nutnou             

a  to  do ………………………………………………..  do své péče

 

nezletilé děti  (jméno a narození)………………………………………………………………..

 

…………..……………….………………………………………………………………………….

 

 

Prohlašuji, že v době nezbytně nutné budu o  výše nezletilé dítě (děti) řádně pečovat            

a následující úřední den se dostavím i s nezletilými na Městský úřad Podbořany.

 

 

 

 

Datum: ………………………………………………………

 

 

Jméno , podpis a OP přebírající osoby

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Jméno a podpis příslušného pracovníka OSPOD

 

 

………………………………………………………………..    

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Podbořany

Sociální a zdravotní odbor-úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

 

 

Předání dítěte do péče zákonného zástupce

Ve věci nezl:…………………………………………………………………………………………….

 

Matka nezletilého: ……………………………………………………………………………………..

 

Otec nezletilého: ……………………………………………………………………………...............

 

Orgán SPO byl dnešního dne požádán /název instituce/  ……………………………………......
 

o spolupráci při zajištění nezl………………………………………………………………………..,.

 

který se nacházel bez jakékoliv péče v místě……………………………………………………....

 

S ohledem na to, že otec/matka …………………………………………………………………..…               

 

je schopen péči o nezletilého převzít a jeho potřeby plně zajistit, byl  nezletilý/á orgánem

 

SPO předán /den a hodina/ …………………………………………………………………………. do její/jeho péče.

 

Otec/matka byl/a poučen/a o rodičovské odpovědnosti ve smyslu §  858 občanského zákonu.

 

Matka/otec se dne ……………………………………………………………………………………
 

dostaví na oddělení SPO odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Podbořany k dalšímu řešení věci.

 

V ……………………….………..    dne…………………………… 

 

Podpis matky/otce/: ……………………………………………………………………….…………..

Kontakt na matku/otce:   ……………………………………………………………….…………….

 

Kontakt na OSPOD: ……………………………………………………………..............................

 

Jméno a podpis příslušného pracovníka OSPOD …………………………………………………