Obsah

Všechny standardy ke zveřejnění včetně příloh ke stažení zde pdf

 

Standardy kvality sociálně právní ochrany

ÚVOD

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti také ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

Kdo zajišťuje sociálně-právní ochranu?

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, které jsou vyjmenovány v § 4, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Mezi ně patří krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Dále ji zajišťují také obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.

Co to jsou standardy?

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Kde jsou vyjmenovány standardy kvality sociálně-právní ochrany?

Tyto jsou stanoveny ve vyhlášce MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, příloze č. 1. Zde jsou vyjmenované standardy s jednotlivými kritérii. Standardy jsou označeny od 1 do 14. Vyhláška však nestanoví formát, v jakém mají být sepsány metodické postupy, které zaručují naplňování standardů.

Kdo se má na tvorbě standardů kvality podílet?

Do tvorby standardů by měli vstupovat všichni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a je nezbytné podrobovat je pravidelné revizi. Revize obsahu standardů je nezbytné provádět vždy po změně legislativy, vnitřních předpisů obecního úřadu obce s rozšířenou působností, personálního stavu na OSPOD apod., tak, aby byly stále aktuální, minimálně 1 x ročně.

Pro přehlednost je doporučeno zpracovat jednotlivé standardy samostatně v písemné podobě a srozumitelnou formou.

Kdo má realizovat standardy kvality?

Pro úspěšné naplňování jednotlivých kritérií standardů je nezbytné, aby existovala provázanost mezi jejich obsahem a konkrétními dokumenty úřadu (např. dostatečné personální zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, systém zaškolování nových zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců úřadu, materiální zabezpečení, apod.). Z tohoto vyplývá, že se do standardů kvality musí zapojit celý obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdo kontroluje standardy kvality?

Dodržování standardů kvality bude v případě orgánů sociálně-právní ochrany kontrolováno nadřízeným orgánem v režimu kontroly výkonu přenesené působnosti. Tato skutečnost vyplývá z obecné úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a proto není třeba je zvláště upravovat v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. To znamená, že ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností budou standardy kvality monitorovány nadřízeným krajským úřadem.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že standardy kvality se týkají všech orgánů zajišťujících sociálně-právní ochranu a povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí zpracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany. Tyto standardy obsahují principy a bodové hodnocení výkonu, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění sociálně-právní ochrany dětí a technicko-provozní zajištění.

Jedná se o proces, který se neustále vyvíjí v návaznosti na podmínky organizace, potřeby klientů, na stávající legislativu a další okolnosti, které jsou pro standardy kvality důležité. Standardy kvality přispějí k transparentnosti postupů tak, že sociální pracovník při jejich aplikaci bude zachovávat standardizované procesní postupy při identifikování problémů ohrožených dětí a vyhodnocování jejich potřeb, při řešení problémů dítěte a jeho rodiny, při sanaci a zpracování individuálního plánu ochrany dítěte. Dále by měly přispět k personálnímu a organizačnímu zajištění kompetencí sociálních pracovníků a tím vytvořit dostatečný časový prostor pro výkon sociálně-právní ochrany dětí jedním sociálním pracovníkem pro určitý počet klientů.

 

Standard č. 1

Místní a časová dostupnost

Ke zveřejnění

Standard č. 2

Prostředí a podmínky

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 3

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ke zveřejnění

Standard č. 4a,c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ke zveřejnění

Standard č. 4b Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 5

Přijímání a zaškolování

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 6

Profesní rozvoj zaměstnanců

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 7a

Prevence

Ke zveřejnění

Standard č. 7b

Prevence

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 8

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 9b

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Ke zveřejnění

Standard č. 9a,c,d

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 10

Kontrola případu

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 11

Rizikové a nouzové situace

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 12

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

K nahlédnutí na OSVaZ

Standard č. 13

Vyřizování a podávání stížností

Ke zveřejnění

Standard č. 14a

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Ke zveřejnění

Standard č. 14b

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

K nahlédnutí na OSVaZ

 

 

STANDARD Č. 1

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST
 

 

1A orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu
 

 • Orgán SPOD MÚ Podbořany má správní obvod rozčleněn dle jednotlivých obcí a ulic ve městě Podbořany pro každého pracovníka.
 • Každý pracovník je seznámen se svým správním obvodem, na dveřích každé kanceláře je seznam obcí (ulic) a jednotlivých pracovníků, kteří mají tyto obce (ulice) ve své působnosti. Na internetových stránkách MÚ Podbořany je tento přehled uveřejněn. Na nástěnce a chodbě odboru SaZ je vyvěšen přehled spádových obcí a ulic ve městě Podbořany. (viz příloha č. 1).
 • Každý návštěvník z výše uvedených přehledů pozná, na kterého pracovníka se může obrátit. V případě nepřítomnosti příslušného pracovníka  je na dveřích kanceláře označen jmenovitě zástup, a to na základě zastupitelnosti na odboru SaZ, který je veden v písemné podobě a založen u vedoucího odboru SaZ. Každý zaměstnanec je s ním seznamován při změně na poradě odboru SaZ (viz příloha č. 2).
 • K zajištění poskytování sociálně právní ochrany v celém správním obvodu je využíváno služebních vozidel (všichni pracovníci OSPOD mají referentské zkoušky).
 • V případě nutnosti (v době mimopracovní-pohotovost) je možné využít taxislužby. Telefonické kontakty jsou uvedeny v pohotovostním telefonu.


1B Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jímž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována  nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den, mimo pracovní dobu  a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost
 

 • Poskytování sociálně právní ochrany dětí se přizpůsobuje vždy cílové skupině  a plánuje se dle možností a potřeb klientů. Výjimku tvoří mimořádné události, které je třeba řešit bezodkladně.
 • Pracoviště orgánu sociálně právní ochrany dětí má stanoveny úřední hodiny pro veřejnost, které jsou vyvěšeny na nástěnce odboru SaZ a na budově MÚ Podbořany (viz příloha č. 3).
 • Mimo stanovenou pracovní dobu je výkon SPO zajištěn v rámci pracovní pohotovosti (viz příloha č. 4). Rozpis pracovní pohotovosti vyhotovuje odpovědný pracovník odboru vždy jedenkrát za půl roku. S rozpisem pohotovostí je seznámen každý pracovník orgánu SPOD. Každý pracovník je zastoupen v případě nepřítomnosti.
 • Ke komunikaci při pracovní pohotovosti je určen mobilní telefon s tímto telefonním číslem – xxx xxx xxx, se kterým jsou seznámeny všechny důležité  spolupracující instituce – PČR, soudy OSZ atd.
 • Vnitřním předpisem odboru SvaZ je určen postup  při řešení případů bezodkladně v pracovní době. (viz příloha č.5příloha č.6 + formuláře).

 

 

STANDARD Č. 3

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
 

 

3A Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany


Elektronická podoba: internetové stránky ()


Tištěná podoba

 • v budově městského úřadu na veřejnosti přístupných nástěnkách (panelech) formou informačních letáků
 • letáků s popisem činnosti sociálně-právní ochrany dětí, kde je uvedena cílová skupina, principy a výkon činnosti SPOD (distribuce při terénní sociální práci, lékařské ambulance, školská zařízení, nestátní neziskové organizace s pověřením SPOD a další)
 • zpracované informace o standardech k nahlédnutí u vedoucího OSZ
 • dalších spolupracujících služeb a organizací (probační a mediační služba, Policie ČR, nestátní neziskové organizace, školy a další)


Telefonicky

 • poskytováním obecných informací o činnosti SPOD


Osobně

 • poskytování informací o činnosti SPOD
 • nebo podáním informací (při terénní práci nebo jednání na úřadu, spolupracující instituci a další)

 

3B Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytovaní sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné 
 

 • V budově MěÚ Podbořany je orientační systém, který navede každého občana, jak se dostat k místu výkonu agendy SPOD
 • Informace o činnosti OSPOD včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky jsou umístěné na webových stránkách města Podbořany (http://www.podborany.net).
 • Informace o věcném rozdělení agend se nacházejí na webových stránkách města u kontaktů na jednotlivé referenty OSPOD, na dveřích jednotlivých kanceláří pracovníků OSPOD, rovněž mohou být podány osobně každým pracovníkem OSPOD
 • OSPOD Podbořany dále informuje klienty prostřednictvím nástěnky umístěné na chodbě v prostoru před kancelářemi pracovníků OSPOD. Informace na nástěnce jsou pravidelně aktualizovány
 • OSPOD Podbořany informuje své klienty o jejich právech a povinnostech ve vztahu k SPOD formou písemného poučení (např. poučení o rodičovské odpovědnosti, poučení dítěte, poučení rodičů o styku s nezl. dítětem, apod.), poskytnutím informačních letáků, apod.
 • Na vyžádání jsou informace o činnosti orgánu SPOD podávány telefonicky, písemně, elektronicky či při osobním jednání. Při potřebě sdělování informací v cizím jazyce je možné zajistit klientovi na jednání tlumočníka. Pro komunikaci s neslyšícím klientem je možné kontaktovat Cespo o.p.s nebo Svaz neslyšících a nedoslýchavých. Seznam tlumočníků je k dispozici na webových stránkách Justice.cz (http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Uvod.aspx).

 

PŘEHLED AGENDY SPOD

 

Kurátoři pro děti a mládež / Náhradní rodinná péče

 

Mgr. Zuzana Marcelly, DiS.
Kurátorka pro děti a mládež
Pracovnice NRP
Tel.: 415 237 573
E-mail: marcelly@podborany.net

 

Alena Potužáková
Kurátorka pro dětí a mládež
Pracovnice NRP
Tel.: 415 237 572
E-mail: potuzakova@podborany.net

 

Terénní sociální pracovnice
(Děti týrané, zneužívané a zanedbávané, Domácí násilí)

Bc. Diana Peterová, DiS.
Funkce: sociální pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 570
E-mail: peterova@podborany.net

 

Ing. Štěpánka Frelichová
Funkce: sociální pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:415 237 571
E-mail: frelichova@podborany.net

 

Světlana Linhartová, DiS.
Funkce: sociální pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 517
E-mail: linhartova@podborany.net

 

Příloha č. 1 - Kontakty na pracovníky poskytující SPOD

Příloha č. 2 - Základní informace o rozsahu poskytování sociálně-právní ochrany

Příloha č. 3 - Základní legislativa, uplatňovaná při výkonu sociálně-právní ochrany dětí naším úřadem

Příloha č. 4 - Odkazy na spolupracující instituce v problematice SPOD
 

 

STANDARD Č. 4

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
 

 

4A orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní  profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany

 

 • Orgán SPOD má v rámci stanovené organizační struktury (Organizační řád MěÚ Podbořany v platném znění, viz příloha č. 3) stanoven počet zaměstnanců jednotlivých odborů a úseků pro každý kalendářní rok. Počet zaměstnanců vykonávajících agendu SPOD je stanoven s ohledem na výpočet pracovníků SPOD obce III. stupně. 

 

 • Orgán SPOD má zpracován pracovní profil (viz příloha č. 1) pro agendu NRP, kurátora pro děti a mládež, pracovnice terénu SPOD a pracovní náplň s popisem činností (viz příloha č. 4), kterou podepisuje při nástupu na pracoviště, každý zaměstnanec.

 

4C Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem pésemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým  pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. 

 • Pracovní náplň je založena u vedoucího odboru, v osobní kartě na personálním odboru a u každého zaměstnance. Profil pracovníka orgánu SPOD je založen u vedoucího odboru a zároveň ji má u sebe každý nově příchozí zaměstnanec (viz příloha č.1)

 

Příloha č. 2 - Kvalifikační požadavky

 

 

STANDARD Č. 7

PREVENCE
 

 

7A Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu  

 • Každý zaměstnanec zařazený na úseku sociálně-právní ochrany dětí pro výkon sociálně-právní ochrany dětí aktivně a systematicky vyhledává v rámci terénní činnosti ve svém přiděleném obvodu ohrožené děti.  V průběhu šetření v rodině, ve škole, v terénu atd. sledují také další dění v dané lokalitě (např. děti potulující se po ulici v době docházky do školy, apod.) Pozornost zaměřuje především na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí (ul. Dělnická-Podbořany, Sýrovice, Ubytovna Slunce, Dům Keramiky, Libyně, Oploty)
 • OSPOD dále aktivně a systematicky vyhledává a monitoruje ohrožené děti při  realizovaných pohovorech, konzultacích, besedách, preventivních aktivitách (např. víkendové pobyty dětí), jednání na poradách výchovných poradců škol a PPP, které dále předávají pedagogickým pracovníkům. Zjištění informací ze zdravotnických zařízení prostřednictvím emailu, telefonu nebo písemných zpráv. Předávání informací při osobních, telefonických jednání s poskytovateli sociálních služeb. Předávání informací mezi zaměstnanci státní správy a samosprávy. Předávání informací v rámci Komise sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Podbořany (předávání informací mezi členy nebo pozvanými osobami)
 • Získané informace pracovník OSPOD, který informaci přijal, předá k vyhodnocení (dle §1 a §6 zákona č.359/1999Sb.)  dalšímu koordinátorovi OSPOD dle problematiky a příslušného obvodu.
 • Činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany OSPOD koordinuje prostřednictvím:
 • Porad úseku SPOD a úseku SP
 • Metodické schůzky se zástupci organizace zajišťující sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Pracovníci OSPOD se v rámci své depistážní činnosti zaměřují na místa a oblasti vyššího výskytu ohrožených dětí (sociálně-vyloučené lokality, herny, prostory před školami, atd.) Spolupracují na monitoringu především s úsekem sociální práce a sociálně-aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, místními školami


KOORDINACE VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚÚ PODBOŘANY

Koordinace preventivních aktivit řídí a zajišťuje vedoucí odboru SaZ cestou

 • Porad odboru SaZ
 • Účastí na výchovných komisí základních škol. Setkání s výchovnými poradci (PPP)
 • Komise sociálně-právní ochrany dětí jako poradního orgánu starosty obce (členy komise jsou zástupce škol, OSPOD)


Koordinace vhodných preventivních aktivit v problémových lokalitách

 • Přímo odbor SaZ - viz výše
 • Problémové lokality (příloha č.1), byly vytipovány ve spolupráci s pracovníky úseku SPOD, SP, NNO
 • Spolupráce s NNO, poskytovateli služeb sociální péče (SaS pro rodiny s dětmi)


VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PREVENTIVNÍ AKTIVITY VE SPRÁVN. OBVODU MĚÚ PODBOŘANY

Město Podbořany vytváří podmínky pro preventivní aktivity OSPOD, na které přispívá ze svého rozpočtu

 • Předkládá projekty MV ČR v rámci prevence kriminality- Projekt „Víkendové pobyty“ pro děti ohrožené sociální exkluzí, rizikové děti, děti ohrožené sy.CAN
 • Další projekty dle aktuální potřeby (Pohovorová místnost)
 • Finanční podpora škol a dalších příspěvkových organizací, sportovních organizací  městem (tato agenda je řízena jinými odbory)
 • Odbor SaZ-koordinuje aktivity uskutečňované v oblasti SPOD, vytváří vlastní informační materiály, informuje veřejnost, reaguje na aktuální potřeby ze strany škol, zdrav. zařízení, Pčr, PMS, občanů, NNO
  (příloha č.2).
 • Metodické vedení, informační schůzky (1xročně setkání s výchovnými poradci-Pedag.psychol.poradna)

 

 

 

STANDARD Č. 9

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNNÍ A
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

 

 

9B orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto soužby zajistí externě
 

 • Pro jednání s osobami se specifickými potřebami zajišťuje sociální pracovník potřebné služby z vlastních zdrojů nebo dojednává spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě (Tlumočení a překlad: http://datalot.justice.cz. Tlumočení ve znakové řeči - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice)
 • Sociální pracovník spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb dle problematiky


Sociální pracovník využívá zejména služby z těchto zdrojů:

 • Kontakt s jinými organizacemi mimo spr. obvod Podbořany

 

 

 

STANDARD Č. 13

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 

 

13A Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

13B Orgán sociálně –právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám


PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tato pravidla stanoví postup Odboru sociálního a zdravotního (OSaZ), orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) při MěÚ Podbořany pro přijímání, evidenci a vyřizování stížností.  
 2. Pravidla jsou v souladu s §175 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s interním předpisem Vnitřní předpisem č.1/2002 pro vyřizování stížností a petic občanů (viz příloha č.1)
 3. Cílem procesu řešení stížnosti je zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
   
 1. Stížnost a druhy stížností
 1. Stížnost je podání, sdělení či podnět, které se přímo týká zájmů stěžovatele, a podnět směřující ke krácení jeho práv, nesprávnému postupu a k jiným nedostatkům vzniklých z činnosti OSPOD
 2. Stížnost může být proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu
   
 1. Stížnost může podat
 1. Klient a další osoby (fyzická nebo právnická osoba), např. zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy, zástupci nevládních neziskových organizací, základních škol, občané měst a obcí.
   
 1. Podání stížnosti
 1. Stížnost může být podána
  • ústně do protokolu
  • písemně elektronicky: info@podborany.net
  • anonymně
  • písemně na adresu: Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany
 2. Při ústním podání stížnost přijímá pracovník úseku sociálně právní ochrany dětí, proti kterému stížnost směřuje. Ústní stížnost lze také podat u vedoucího OSaZ nebo pověřeného pracovníka (zástupce vedoucího). Stížnost může podat i nezletilé dítě. O podání takové stížnosti bude neprodleně informován zákonný zástupce. Se stěžovatelem sepíše zápis obsahující datum a čas sepsání, jméno stěžovatele, předmět stížnosti, případně svědky události, jméno, funkční zařazení a podpis pracovníka, který zápis sepsal a podpis stěžovatele.
 3. Pro písemném podání stížnosti  je doporučeno uvést údaje odpovídající zápisu ústního podání stížnosti. Musí být čitelná, srozumitelná a musí z ní být patrné, které věci se týká a co navrhuje. Stížnost zaslaná faxem nebo v elektronické podobě bez elektronického podpisu musí mít náležitosti písemné stížnosti. Písemnou stížnost lze podat prostřednictvím pošty nebo předat do podatelny úřadu
 4. Pokud stěžovatel zašle stížnost bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedené adresy pro doručení a z podání nelze stěžovatele ani jiným způsobem  identifikovat (e-mailová adresa se považuje za dostačující), považuje se stížnost za anonymní podání. Takové podání se dle obsahu posuzuje jako podnět ke zlepšení činnosti, odstranění nedostatku v činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Obdobně se postupuje u stížnosti, kterou podala právnická nebo fyzická osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena.
   
 1. Příjem stížnosti a evidence stížností
 1. Každá přijatá stížnost musí být označena příjmovým razítkem s datem a číslem jednacím a předána k zaevidování pověřené pracovnici  do podatelny městského úřadu.
 2. O stížnosti se vede spis, který zejména obsahuje – číslo jednací, spisovou značku, datum přijetí stížnosti, jméno, případně jména, příjmení  nebo název a adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo stěžovatele anebo adresu pro doručování, označení orgánu, který stížnost postoupil, předmět stížnosti, údaj o tom, kdy a komu byla stížnost, případně její část postoupena k vyřízení, vyhodnocení důvodnosti stížnosti, datum vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení
   
 1. Vyřizování stížnosti
 1. Příjemce stížnosti řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, provede místní šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně s obsahem stížnosti souvisí, případně stanovisko jiných orgánů, vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popř. další osoby, které se věc týká
 2. Stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena
 3. Stížnost adresovaná městskému úřadu na řadové zaměstnance vyřizuje vedoucí odboru, stížnost adresovaná na vedoucího odboru vyřizuje tajemník městského úřadu
 4. Jestliže příjemce stížnosti není příslušný k vyřízení stížnosti, postoupí jí bez zbytečného odkladu příslušenému orgánu. O postoupení stížnosti současně informuje stěžovatele
 5. Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikly zbytečné náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. Ve výjimečných případech ji lze prodloužit o dalších 30 dnů. V případě pokud není možné stížnosti vyřídit do 30 dnů, je nutné o této skutečnosti vyrozumět stěžovatele.
 6. V případě, pokud bude stížnost shledána jako důvodná, budou bezodkladně učiněna opatření k nápravě.
 7. O vyřízení stížnosti a přijatých opatřeních musí být stěžovatel v uvedené lhůtě písemně vyrozuměn.
 8. Podá-li stěžovatel několik opakovaných stížností stejného charakteru a budou-li posuzovány jako nedůvodné, bude stěžovateli sděleno, že se nadále jím podanými stížnostmi nebude správní orgán zabývat a to i s ohledem na zásadu procesní ekonomie. Pakliže stěžovatel neuvádí nové skutečnosti, které by svědčily o důvodnosti jím podaných stížností, tj. prokazovaly nevhodné chování úřední osoby při dalších úkonech v řízení, správní orgán sdělí stěžovateli, že jeho stížnost neshledal důvodnou a poučí jej o dalším postupu dle ustanovení §175/odst.7správního řádu a nadále se těmito opakovanými stížnostmi nebude zabývat.
 9. Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy bylo vyrozumění o vyřízení stížnosti vypraveno či předáno k poštovní přepravě, bez nutnosti zajistit doručení do vlastních rukou adresáta
 10. Po vyřízení stížnosti je tato založena odděleně od spisové dokumentace rodiny u vedoucího odboru SaZ
   
 1. Přešetření způsobu vyřízení stížnosti
 1. V případě, pokud se stěžovatel neztotožňuje se způsobem vyřízení stížnosti a zjištěnými závěry, má možnost obrátit se na nadřízený správní orgán – Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s §175 odst.7, správního řádu

 

Příloha č. 2 - Grafická informace o možnosti podat stížnost (kdo si může stěžovat, komu si mohu stěžovat, jakou formou si mohu stěžovat, kdy dostanu odpověď)

 

 

STANDARD Č. 14

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 


14A orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte

 • Pracovníci OSPOD se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí Zákonem č.359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci Zákonem daných kompetencí jsou zodpovědní za vedení svých případů. Současně při výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracovníci nepřekračují hranice své odbornosti a doporučují využívání sítě nabízených služeb. S těmito službami spolupracují v potřebném rozsahu. Tato spolupráce má návaznost na individuální přístup pracovníků k řešení jednotlivých situací dětí a jejich rodin.
   
 • Pracovníci OSPOD vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny a následně s rodinou, či s dítětem zpracovávají individuální plán ochrany dítěte (IPOD). Při zpracování tohoto plánu pracovníci na základě zjištěných skutečností rozlišují míru potřebné podpory a volí způsob konkrétní podpory (zda přímo zprostředkují, či jen doporučí služby jiných fyzických  či právnických osob). V konkrétních cílech podpory, uvedených v jednotlivých individuálních plánech ochrany dítěte, jsou mj. uvedeny jednotlivé podílející se, doporučené, či zprostředkované organizace či služby, zapojené do konkrétní podpory rodiny a dítěte. Aktualizovaný seznam subjektů (fyzických a právnických osob), které poskytují služby (odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, sociálně-aktivizační služba, psycholog, mediátor, azylové domy, apod.) je k dispozici pracovníkům OSPOD na sdíleném disku H, (H:SPODKONTAKTY). Klienti mají možnost využít služeb jiných subjektů, které vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm OSPOD, které má roli především koordinační. Zprostředkovaná služba klientům je účastna při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.
   
 • Pracovníci OSPOD mají dostatečný přehled o činnostech všech dostupných organizací, které klientům nabízí, o jejich kapacitách a o podmínkách, za nichž je možné služby využít. K tomuto mohou využít Portál sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/. Klientům jsou schopni předat kontakty na konkrétní zaměstnance těchto organizací  nebo jim kontakt na základě vyhodnocení sami zprostředkují. Dle schopností a možností klienta vyhodnotí pracovník OSPOD možnost doprovázení při navázání kontaktu.

 

Způsob konkrétní podpory:

Zprostředkování služby

 • Koordinátor případu sám po dohodě s rodinou a dítětem zprostředkuje poskytnutí soc. služby jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • Služba může být zprostředkována osobním kontaktem koordinátora případu se zástupcem organizace, telefonním kontaktem, písemně (DS, e-mailem nebo dopisem).
 • Zástupce zprostředkovávané organizace je pak, pokud je to možné, účasten při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či s dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.

 

Doporučení služby

 • Koordinátor případu může dle závažnosti situace a schopností a možností rodiny službu pouze doporučit.
 • V tomto případě je důraz dán na aktivní přístup k řešení situace samotnou rodinou.
 • Zároveň mají pracovníci k dispozici databázi poskytovatelů sociálních služeb na Portálu sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

 

Spolupráce s fyzickými a právnickými osobami

 • Spolupráce s fyzickými a právnickými subjekty poskytujícími služby SPOD je nastavována individuálně dle potřeb a podpory rodiny a dítěte.
  • Systém spolupráce je nastaven i prostřednictvím realizovaných případových konferencí případně případových setkání. S jednotlivými spolupracujícími organizacemi a službami jsou v rámci nastavované spolupráce s OSPOD uskutečňovány podle potřeby společná setkání s cílem vymezit hranice spolupráce a nastavit co nejefektivnější způsoby podpory směrem ke klientům OSPOD.
 • Intenzivní spolupráce probíhá i s pracovnicemi úseku sociální práce MěÚ Podbořany, tato spolupráce se odráží ve vymezení kompetencí pracovníků jednotlivých úseků a zapojení konkrétní podpory v souladu s cíli podpory v individuálních plánech ochrany dětí.