Obsah

Standardy kvality sociálně právní ochrany

ÚVOD

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti také ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

Kdo zajišťuje sociálně-právní ochranu?

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, které jsou vyjmenovány v § 4, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Mezi ně patří krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Dále ji zajišťují také obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.

Co to jsou standardy?

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Kde jsou vyjmenovány standardy kvality sociálně-právní ochrany?

Tyto jsou stanoveny ve vyhlášce MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, příloze č. 1. Zde jsou vyjmenované standardy s jednotlivými kritérii. Standardy jsou označeny od 1 do 14. Vyhláška však nestanoví formát, v jakém mají být sepsány metodické postupy, které zaručují naplňování standardů.

Kdo se má na tvorbě standardů kvality podílet?

Do tvorby standardů by měli vstupovat všichni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a je nezbytné podrobovat je pravidelné revizi. Revize obsahu standardů je nezbytné provádět vždy po změně legislativy, vnitřních předpisů obecního úřadu obce s rozšířenou působností, personálního stavu na OSPOD apod., tak, aby byly stále aktuální, minimálně 1 x ročně.

Pro přehlednost je doporučeno zpracovat jednotlivé standardy samostatně v písemné podobě a srozumitelnou formou.

Kdo má realizovat standardy kvality?

Pro úspěšné naplňování jednotlivých kritérií standardů je nezbytné, aby existovala provázanost mezi jejich obsahem a konkrétními dokumenty úřadu (např. dostatečné personální zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, systém zaškolování nových zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců úřadu, materiální zabezpečení, apod.). Z tohoto vyplývá, že se do standardů kvality musí zapojit celý obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdo kontroluje standardy kvality?

Dodržování standardů kvality bude v případě orgánů sociálně-právní ochrany kontrolováno nadřízeným orgánem v režimu kontroly výkonu přenesené působnosti. Tato skutečnost vyplývá z obecné úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a proto není třeba je zvláště upravovat v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. To znamená, že ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností budou standardy kvality monitorovány nadřízeným krajským úřadem.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že standardy kvality se týkají všech orgánů zajišťujících sociálně-právní ochranu a povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí zpracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany. Tyto standardy obsahují principy a bodové hodnocení výkonu, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění sociálně-právní ochrany dětí a technicko-provozní zajištění.

Jedná se o proces, který se neustále vyvíjí v návaznosti na podmínky organizace, potřeby klientů, na stávající legislativu a další okolnosti, které jsou pro standardy kvality důležité. Standardy kvality přispějí k transparentnosti postupů tak, že sociální pracovník při jejich aplikaci bude zachovávat standardizované procesní postupy při identifikování problémů ohrožených dětí a vyhodnocování jejich potřeb, při řešení problémů dítěte a jeho rodiny, při sanaci a zpracování individuálního plánu ochrany dítěte. Dále by měly přispět k personálnímu a organizačnímu zajištění kompetencí sociálních pracovníků a tím vytvořit dostatečný časový prostor pro výkon sociálně-právní ochrany dětí jedním sociálním pracovníkem pro určitý počet klientů.

 

Standard č. 1

Místní a časová dostupnost

Ke zveřejnění

Standard č. 2

Prostředí a podmínky

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 3

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ke zveřejnění

Standard č. 4a,c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ke zveřejnění

Standard č. 4b Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 5

Přijímání a zaškolování

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 6

Profesní rozvoj zaměstnanců

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 7a

Prevence

Ke zveřejnění

Standard č. 7b

Prevence

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 8

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 9b

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Ke zveřejnění

Standard č. 9a,c,d

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 10

Kontrola případu

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 11

Rizikové a nouzové situace

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 12

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 13

Vyřizování a podávání stížností

Ke zveřejnění

Standard č. 14a

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Ke zveřejnění

Standard č. 14b

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

K nahlédnutí na odboru SaZ

 

 

STANDARD Č. 1

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST
 

 

1A orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu
 

 • Orgán SPOD MěÚ Podbořany má správní obvod rozčleněn dle jednotlivých obcí a ulic ve městě Podbořany pro každého pracovníka.
 • Každý pracovník je seznámen se svým správním obvodem, na dveřích každé kanceláře je seznam obcí (ulic) a jednotlivých pracovníků, kteří mají tyto obce (ulice) ve své působnosti. Na internetových stránkách MěÚ Podbořany je tento přehled uveřejněn. Na nástěnce a chodbě odboru SaZ je vyvěšen přehled spádových obcí a ulic ve městě Podbořany. (viz příloha č. 1).
 • Každý návštěvník z výše uvedených přehledů pozná, na kterého pracovníka se může obrátit. V případě nepřítomnosti příslušného pracovníka  je na dveřích kanceláře označen jmenovitě zástup, a to na základě zastupitelnosti na odboru SaZ, který je veden v písemné podobě a založen u vedoucího odboru SaZ. Každý zaměstnanec je s ním seznamován při změně na poradě odboru SaZ (viz příloha č. 2).
 • K zajištění poskytování sociálně právní ochrany v celém správním obvodu je využíváno služebních vozidel (všichni pracovníci OSPOD mají referentské zkoušky).
 • V případě nutnosti (v době mimopracovní-pohotovost) je možné využít taxislužby. Telefonické kontakty jsou uvedeny v pohotovostním telefonu/pohotovostním kufru. Intervenci v rámci pohotovosti lze zajistit také pomocí vlastního vozu (náklady budou proplaceny v rámci cestovního příkazu).


1B Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jímž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den, mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost
 

 • Poskytování sociálně právní ochrany dětí se přizpůsobuje vždy cílové skupině  a plánuje se dle možností a potřeb klientů. Výjimku tvoří mimořádné události, které je třeba řešit bezodkladně.
 • Pracoviště orgánu sociálně právní ochrany dětí má stanoveny úřední hodiny pro veřejnost, které jsou vyvěšeny na nástěnce odboru SaZ, webových stránkách MěÚ a na budově MěÚ Podbořany (viz příloha č. 3).
 • Mimo stanovenou pracovní dobu je výkon SPO zajištěn v rámci pracovní pohotovosti. Rozpis pracovní pohotovosti vyhotovuje vedoucí odboru vždy jedenkrát za rok. S rozpisem pohotovostí je seznámen každý pracovník orgánu SPOD.
 • Ke komunikaci při pracovní pohotovosti je určen mobilní telefon s tímto telefonním číslem – xxx xxx xxx, se kterým jsou seznámeny všechny důležité  spolupracující instituce – PČR, okresní soud, OSZ atd.
 • Vnitřním předpisem odboru SaZ je určen postup při řešení případů bezodkladně v pracovní době. (viz příloha č. 4 + příloha č.5 + formuláře).

 

 

STANDARD Č. 3

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
 

 

3A Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany


Elektronická podoba: internetové stránky (https://www.podborany.net)


Tištěná podoba

 • v budově městského úřadu na veřejnosti přístupných nástěnkách formou informačních letáků
 • tištěné informace na dveřích kanceláří úseku SPOD o zastupování kolegů v případě nepřítomnosti na pracovišti
 • letáků s popisem činnosti sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD), kde je uvedena cílová skupina, principy a výkon činnost SPOD (distribuce při terénní práci, lékařské ambulance, nestátní neziskové organizace s pověřením SPOD a další),
 • zpracované informace o standardech, které jsou k nahlédnutí u vedoucího sociálního a zdravotního odboru
 • distribuce informací v rámci Dne sociálních služeb pro veřejnost


Telefonicky

 • poskytováním obecných informací o činnosti SPOD
 • poskytováním informací o zastupování kolegů v případě jejich nepřítomnosti


Osobně

 • poskytování informací o činnosti SPOD
 • poskytováním informací o zastupování kolegů v případě jejich nepřítomnosti
 • nebo podáním informací (při terénní práci nebo jednání na úřadu, spolupracující instituci a další)

 

3B Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytovaní sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné 
 

 • V budově MěÚ Podbořany je orientační systém, který navede každého občana, jak se dostat k místu výkonu agendy SPOD
 • Informace o činnosti OSPOD včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky jsou umístěné na webových stránkách města Podbořany (https://www.podborany.net).
 • Informace o věcném rozdělení agend se nacházejí na webových stránkách města u kontaktů na jednotlivé referenty OSPOD, na dveřích jednotlivých kanceláří pracovníků OSPOD, rovněž mohou být podány osobně každým pracovníkem OSPOD
 • OSPOD Podbořany dále informuje klienty prostřednictvím nástěnky umístěné na chodbě v prostoru před kancelářemi pracovníků OSPOD. Informace na nástěnce jsou pravidelně aktualizovány
 • OSPOD Podbořany informuje své klienty o jejich právech a povinnostech ve vztahu k SPOD formou písemného poučení (např. poučení o rodičovské odpovědnosti, poučení dítěte, poučení rodičů o styku s nezl. dítětem, apod.), poskytnutím informačních letáků, apod.
 • Na vyžádání jsou informace o činnosti orgánu SPOD podávány telefonicky, písemně, elektronicky či při osobním jednání. Při potřebě sdělování informací v cizím jazyce je možné zajistit klientovi na jednání tlumočníka. Pro komunikaci s neslyšícím klientem je možné kontaktovat Cespo o.p.s nebo Svaz neslyšících a nedoslýchavých. Seznam tlumočníků je k dispozici na webových stránkách Justice.cz (http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Uvod.aspx).


  Sociálně právní ochranu dětí zajišťují:

 • orgány sociálně právní ochrany dětí, jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, obce v samostatné působnosti a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně právní ochrany pověřeny, 
 • sociálně právní ochrana je poskytována bezplatně,
 • sociálně právní ochrana je poskytována v úředních hodinách městského úřadu a po pracovní době je zajištěna pohotovostní službou.

 

Informace o rozsahu poskytování sociálně právní ochrany jsou zajištěny prostřednictvím letáků o výkonu SPOD viz příloha č. 1. Standardy sociálně právní ochrany dětí jsou v písemné podobě založeny u vedoucího odboru sociálního a zdravotního a v elektronické podobě jsou dostupné na www.podborany.net/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialni-a-zdravotni-1/standardy-kvality-spod-1/

 

Adresa úřadu:             Městský úřad Podbořany

                                       Mírová 615

                                       IČO:00265365, Tel.: +420 415 237 500, fax: +420 415 237 601

                                       Datová schránka: fh4btis

                                       Email: info@podborany.net

 

Základní legislativa, uplatňovaná při výkonu sociálně-právní ochrany dětí naším úřadem - Příloha č. 2

 

 

STANDARD Č. 4

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
 

 

4A orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany

 

 • Orgán SPOD má v rámci stanovené organizační struktury (Organizační řád MěÚ Podbořany) stanoven počet zaměstnanců jednotlivých odborů a úseků pro každý kalendářní rok. Počet zaměstnanců vykonávajících agendu SPOD je stanoven s ohledem na výpočet pracovníků SPOD obce III. stupně. 

 

 • Orgán SPOD má zpracován pracovní profil (viz příloha č. 1) pro agendu NRP, kurátora pro děti a mládež, pracovnice terénu SPOD a pracovní náplň (viz příloha č. 2) s popisem činností. Uvedené dokumenty podepisuje při nástupu na pracoviště každý nově příchozí zaměstnanec.

 

4C Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem pésemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým  pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. 

 • Pracovní náplň (viz příloha č. 2) je založena u vedoucího odboru, v osobní kartě na personálním odboru a u každého zaměstnance. Profil pracovníka orgánu SPOD je založen u vedoucího odboru a zároveň ji má u sebe každý nově příchozí zaměstnanec (viz příloha č.1)
 • Oprávnění a povinnosti zaměstnance jsou zpracovány pro jednotlivé pracovní pozice (viz pracovní profily)
 • Každý zaměstnanec má u sebe standardizovaný průkaz zaměstnance, ve kterém má stručně vymezeny předpisy, které upravují jeho činnost.


Pracovní náplň je založena:

 • u vedoucího odboru
 • v osobní kartě zaměstnance na personálním úseku  
 • u každého zaměstnance


Pracovní profil je založen:

 • u vedoucího odboru
 • u každého zaměstnance

 

 

STANDARD Č. 7

PREVENCE
 

 

7A Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu  

 • Každý zaměstnanec zařazený na úseku sociálně-právní ochrany dětí pro výkon sociálně-právní ochrany dětí aktivně a systematicky vyhledává v rámci terénní činnosti ve svém přiděleném obvodu ohrožené děti.  V průběhu šetření v rodině, ve škole, v terénu atd.  sledují také  další dění v dané lokalitě (napři. děti potulující se po ulici v době docházky do školy, děti bez dohledu, bez patřičné péče ze strany zákonných zástupců, atd. ) Pozornost zaměřuje především na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Dále zaměstnanec získává podněty od klientů, občanů, podnikatelů (např. prodejny, majitelé ubytovny),
 • OSPOD dále aktivně a systematicky vyhledává a monitoruje ohrožené děti při realizovaných pohovorech, konzultacích, besedách, preventivních aktivitách (např. víkendové pobyty dětí), jednání na poradách výchovných poradců škol a PPP. Zjištění informací ze zdravotnických zařízení prostřednictvím emailu, telefonu nebo písemných zpráv. Předávání informací při osobních, telefonických jednání s poskytovateli sociálních služeb (Den sociálních služeb, SaS aj.). Předávání informací mezi zaměstnanci státní správy a samosprávy ( Policie ČR, obce(městysy) I. typu).
 • Sdělením informací na základě zpracovaných letáků k jednotlivým agendám, letáky přístupné veřejnosti, institucím
 • Získané informace pracovník OSPOD, který informaci přijal, předá k vyhodnocení (dle §1 a §6 zákona č.359/1999Sb.) dalšímu koordinátorovi OSPOD dle problematiky a příslušného obvodu.
 • Činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany OSPOD koordinuje prostřednictvím:
  • Porad úseku SPOD a úseku SP
  • Pracovní setkání se zástupci organizace zajišťující sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 • KOORDINACE VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚÚ PODBOŘANY

Koordinace preventivních aktivit řídí a zajišťují pracovníci  OSPOD cestou

- Porad odboru SaZ
- Účastí na výchovné komisi základních škol.
- Setkání s výchovnými poradci základních škol a pedagogicko-psychologické poradny


Koordinace vhodných preventivních aktivit v problémových lokalitách

- Přímo odbor SaZ-viz výše
- Problémové lokality jsou vytipovávány ve spolupráci s pracovníky úseku SPOD, SP, NNO
- Spolupráce s NNO, poskytovateli služeb sociální péče (SaS pro rodiny s dětmi, terénní programy)
 

 • VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PREVENTIVNÍ AKTIVITY VE SPRÁVN.OBVODU MĚÚ PODBOŘANY

Město Podbořany vytváří podmínky pro preventivní aktivity OSPOD, na které přispívá ze svého rozpočtu
- Realizuje  „Víkendové pobyty“ pro děti ohrožené sociální exkluzí, rizikové děti, děti ohrožené syn.CAN, děti z PP.
- Finanční podpora škol a dalších příspěvkových organizací, sportovních organizací  městem (tato agenda je řízena jinými odbory)
- Odbor SaZ-koordinuje aktivity uskutečňované v oblasti SPOD, vytváří vlastní informační materiály, informuje veřejnost, reaguje na aktuální potřeby ze strany škol, zdrav. zařízení, Pčr, OS, PMS, občanů, NNO
- Metodické vedení, informační schůzky (1xročně setkání s výchovnými poradci základních škola a zástupců Pedagogicko psychologické poradny, 1x ročně setkání se zástupci Okresního soudu v Lounech, OSZ)


Odbor Sociální a zdravotní

 • koordinuje aktivity uskutečňované v oblasti SPOD,
 • vytváří vlastní informační materiály, informuje veřejnost (www.podborany.net),
 • realizuje projekt „Víkendové pobyty“ ,
 • realizuje další programy, projekty dle aktuální potřeby,
 • reaguje na aktuální potřeby ze strany škol, zdravotnických zařízení,  ostatních institucí a občanů
 • dle potřeby docházejí sociální pracovníci na výchovné komise škol.
 • metodické vedení, informační schůzky.

 

STANDARD Č. 9

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNNÍ A
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

 

 

9B orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto soužby zajistí externě
 

 • Pro jednání s osobami se specifickými potřebami zajišťuje sociální pracovník potřebné služby z vlastních zdrojů nebo dojednává spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě (Tlumočení a překlad: http://datalot.justice.cz. Tlumočení ve znakové řeči - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice)
 • Sociální pracovník spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb dle problematiky


Sociální pracovník využívá zejména služby z těchto zdrojů:

 • Kontakt s jinými organizacemi mimo spr. obvod Podbořany

 

 

 

STANDARD Č. 13

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 

 

13A Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

13B Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám

 

Městský úřad Podbořany má pro případ stížností zpracován Vnitřní předpis č.1/2002 pro vyřizování stížností a petic občanů.

V souladu se Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí má orgán SPOD zpracován postup pro podávání stížností (viz příloha č. 2 a příloha č. 3). 

I. Cílem procesu řešení stížnosti je zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

II. Stížnost může podat:

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
   

Důvody pro podání stížnosti:

 • krácení práv a chráněných zájmů při nesprávném postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
 • proti nevhodnému chování pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí.


III. Informace k podání stížnosti jsou uveřejněny

 • na nástěnkách před kancelářemi odboru SaZ
 • na webu MěÚ :

mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialni-a-zdravotni-1/standardy-kvality-spod-1/#Standard13

 • v letáku, příloha standardu č. 13

 
IV. Po vyřízení stížnosti je tato založena odděleně od spisové dokumentace rodiny a je uložena u vedoucího odboru SaZ.

V. V případě, kdy klient nebo další osoba nehodlá podat stížnost ve smyslu Vnitřního předpisu č.1/2002, může se obrátit na pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí s podnětem ke konzultaci postupu orgánu sociálně-právní ochrany a situace dítěte.

Klient se s žádostí o řešení podnětu (který není stížností ve smyslu Vnitřního předpisu č.1/2002 ) může obrátit na:

 • koordinátora případu,
 • vedoucího sociálního a zdravotního odboru,
 • Krajský úřad ústeckého kraje,
 • MPSV,
 • Veřejného ochránce práv .

Podnět je nejprve řešen koordinátorem případu. Pokud nedojde k objasnění věci, bude s klientem věc projednána vedoucím odboru SaZ. Pokud nebude stěžovatel spokojen, může se obrátit na Krajský úřad Ústeckého kraje, MPSV nebo Veřejného ochránce práv.

 

 

STANDARD Č. 14

NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTY

 


14A orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte

 • Pracovníci OSPOD se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí Zákonem č.359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci Zákonem daných kompetencí jsou zodpovědní za vedení svých případů. Současně při výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracovníci nepřekračují hranice své odbornosti a doporučují využívání sítě nabízených služeb. S těmito službami spolupracují v potřebném rozsahu. Tato spolupráce má návaznost na individuální přístup pracovníků k řešení jednotlivých situací dětí a jejich rodin.
   
 • Pracovníci OSPOD vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny a následně s rodinou, či s dítětem zpracovávají individuální plán ochrany dítěte (IPOD). Při zpracování tohoto plánu pracovníci na základě zjištěných skutečností rozlišují míru potřebné podpory a volí způsob konkrétní podpory (zda přímo zprostředkují, či jen doporučí služby jiných fyzických  či právnických osob). V konkrétních cílech podpory, uvedených v jednotlivých individuálních plánech ochrany dítěte, jsou mj. uvedeny jednotlivé podílející se, doporučené, či zprostředkované organizace či služby, zapojené do konkrétní podpory rodiny a dítěte. Aktualizovaný seznam subjektů (fyzických a právnických osob), které poskytují služby (odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, sociálně-aktivizační služba, psycholog, mediátor, azylové domy, apod.) je k dispozici pracovníkům OSPOD na sdíleném disku H, (H:SPODKONTAKTY). Klienti mají možnost využít služeb jiných subjektů, které vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm OSPOD, které má roli především koordinační. Zprostředkovaná služba klientům je účastna při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.
   
 • Pracovníci OSPOD mají dostatečný přehled o činnostech všech dostupných organizací, které klientům nabízí, o jejich kapacitách a o podmínkách, za nichž je možné služby využít. K tomuto mohou využít Portál sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/. Klientům jsou schopni předat kontakty na konkrétní zaměstnance těchto organizací  nebo jim kontakt na základě vyhodnocení sami zprostředkují. Dle schopností a možností klienta vyhodnotí pracovník OSPOD možnost doprovázení při navázání kontaktu.

 

Způsob konkrétní podpory:

Zprostředkování služby

 • Koordinátor případu sám po dohodě s rodinou a dítětem zprostředkuje poskytnutí soc. služby jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • Služba může být zprostředkována osobním kontaktem koordinátora případu se zástupcem organizace, telefonním kontaktem, písemně (DS, e-mailem nebo dopisem).
 • Zástupce zprostředkovávané organizace je pak, pokud je to možné, účasten při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či s dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.

 

Doporučení služby

 • Koordinátor případu může dle závažnosti situace a schopností a možností rodiny službu pouze doporučit.
 • V tomto případě je důraz dán na aktivní přístup k řešení situace samotnou rodinou.
 • Zároveň mají pracovníci k dispozici databázi poskytovatelů sociálních služeb na Portálu sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

 

Spolupráce s fyzickými a právnickými osobami

 • Spolupráce s fyzickými a právnickými subjekty poskytujícími služby SPOD je nastavována individuálně dle potřeb a podpory rodiny a dítěte.
  • Systém spolupráce je nastaven i prostřednictvím realizovaných případových konferencí případně případových setkání. S jednotlivými spolupracujícími organizacemi a službami jsou v rámci nastavované spolupráce s OSPOD uskutečňovány podle potřeby společná setkání s cílem vymezit hranice spolupráce a nastavit co nejefektivnější způsoby podpory směrem ke klientům OSPOD.
 • Intenzivní spolupráce probíhá i s pracovnicemi úseku sociální práce MěÚ Podbořany, tato spolupráce se odráží ve vymezení kompetencí pracovníků jednotlivých úseků a zapojení konkrétní podpory v souladu s cíli podpory v individuálních plánech ochrany dětí.