Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Podbořany > Měststký úřad
Adresy
Mírová 615, 441 01 Podbořany

Osoby

JménoFunkceTelefon
Gašparová Jaroslava, Bc.vedoucí odboru – rozpočet, závěrečný účet, smlouvy pro příjemce veřejné finanční podporypevná linka: 415 237 561
Nesvadbová Veronika, Ing.referent odboru – vymáhání pohledávekpevná linka: 415 237 593
Rausová Ivetareferent odboru – mzdy, personalistikapevná linka: 415 237 564
Slezáková Ivareferent odboru – výdaje, přefakturacepevná linka: 415 237 569
Vyhnálková Hanareferent odboru – evidence majetku, veřejnoprávní kontroly příjemců veřejné finanční podporypevná linka: 415 237 590
Gaschová Simona, DiS.referent odboru – příjmy, fakturace, MP z ubytovací kapacity, MP ze psůpevná linka: 415 237 563

Informace odboru.

  1. Postavení a funkce odboru
    Finanční odbor zřídila Rada města na základě § 102 odst. 2 písmena f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a na základě schváleného organizačního řádu.
     

Finanční odbor vykonává správu na úseku rozpočtu města a hospodaření, účetnictví, daní a poplatků, personálním a mzdovém.

Ve spolupráci s dalšími odbory Města Podbořany dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.

Ve funkci tajemníků kontrolního a finančního výboru zajišťují zaměstnanci odboru podklady pro činnost výborů.

 

  1. Hlavní úkoly odboru

Zabezpečuje plnění úkolů RM a ZM v oblasti hospodaření s finančními prostředky.

Zajišťuje styk města s peněžními, auditorskými, pojišťovacími a finančními institucemi.

Sestavuje návrh rozpočtu města dle požadavků a podkladů orgánů města, jednotlivých příkazců operací městského úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem, po schválení sleduje a kontroluje jeho plnění.

Spolupracuje s příslušnými odbory při zpracování finančních a odpisových plánů příspěvkových organizací města, tyto plány předkládají radě ke schválení příslušné odbory.

Vymáhá pohledávky předané jinými odbory k vymáhání a rozhoduje o odpisu těchto pohledávek města.

Zajišťuje agendu spojenou s pojištěním majetku, přípravu smluv a vyřizování škodních událostí, uzavírá povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel v majetku města a včasnou úhradu těchto plateb.

Vede účetnictví města.

Vede evidenci majetku.

Zajišťuje mzdovou a personální agendu.

Zajišťuje vypracování daňových přiznání města.

--------------------------------------------------------------------------------------

1. Rozpočet města a hospodaření

Sestavuje rozpočtové výhledy.

Sestavuje rozpočtové provizorium.

Sestavuje návrh rozpočtu města dle požadavků a podkladů orgánů města, jednotlivých příkazců operací městského úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem, podává návrhy k provedení změny rozpočtu dle jejich podnětů.

Eviduje jednotlivá rozpočtová opatření a rozpočtové změny dle časové posloupnosti.

Zpracovává rozbory hospodaření města za účelem jejich projednání v radě a zastupitelstvu města.

Na základě podkladů zpracovává a nechává schvalovat závěrečný účet města.

Zajišťuje dle zákona zveřejnění dokumentů týkajících se rozpočtu, hospodaření a závěrečného účtu města na úřední desce.

Provádí roční vyúčtování poskytnutých účelových prostředků na základě podkladů od příslušných odborů úřadu.

2. Vedení účetnictví

Zabezpečuje vedení účetnictví města Podbořany.

Sestavuje účetní uzávěrky a závěrky, zpracovává účetní a finanční výkazy, předkládá je ve stanovených termínech.

Prověřuje účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem a předává je prostřednictvím Krajského úřadu k celostátnímu zpracování.

Zpracovává a nechává schvalovat účetní závěrku za město a příspěvkové organizace.

Provádí periodické kontroly v příspěvkových organizacích zřízených městem.

Zajišťuje správu bankovních účtů a platební styk.

Zajišťuje agendu valutové pokladny.

Vede účetní evidenci majetku města, zabezpečuje inventarizaci, při tom úzce spolupracuje s ostatními odbory města.

Shromažďuje návrhy na vyřazení DNM, DDNM, DHM, DDHM a OE, svolává likvidační komisi, v programu Majetek provádí vyřazení majetku.

Eviduje a sleduje pohyb finančních prostředků na bankovních účtech.

Vypracovává statistické výkazy spojené s touto agendou.

Zajišťuje evidenci pokutových bloků.

3. Daně a poplatky

Zabezpečuje správu místního poplatku ze psů a ubytovací kapacity.

Zpracovává daňová přiznání za město Podbořany – daň z příjmu právnických osob za obce,daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých daní, daň z přidané hodnoty.

Rozhoduje o snížení nebo prominutí místního poplatku ze psů a ubytovací kapacity, podává návrh na odpis místního poplatku a rozhoduje o jeho odpisu.

Vymáhá nedoplatky na základě podkladů předaných jinými odbory a Realitní kanceláře L+l, s.r.o., která na základě mandátní smlouvy vykonává správu bytového fondu města.

4. Mzdové a personální záležitosti

Zajišťuje vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců města v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.

Vypracovává statistické výkazy spojené s touto agendou.

Ve spolupráci s ÚP zajišťuje zaměstnance na veřejně prospěšné práce.

Podílí se na zajištění výkonu alternativních trestů, spolupracuje s mediační a probační službou.

Zajišťuje archivaci mzdových podkladů města a všech organizací, jejichž je město právním nástupce.

Provádí likvidaci tuzemských cestovních příkazů, provádí výplatu a likvidaci zahraničních cestovních příkazů.

Podílí se na zajištění výkonu veřejné služby občanů.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů v platném znění vztahujících se k finančnímu odboru

Zákony a vyhlášky:

  99/63 Sb., Občanský soudní řád

565/90 Sb., O místních poplatcích

563/91 Sb., O účetnictví

582/91 Sb., O organizaci a provádění sociálního zabezpečení

338/92 Sb., O dani z nemovitých věcí

586/92 Sb., O daních z příjmů

589/92 Sb., O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

592/92 Sb., O pojistném na veřejné zdravotní pojištění

125/93 Sb., Stanovení podmínek a sazeb zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

48/97 Sb., O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

    106/99 Sb., O svobodném přístupu k informacím 

101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů

128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení)

227/2000 Sb., O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o  elektronickém podpisu)

243/2000 Sb., O rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

257/2000 Sb., O Probační a mediační službě a o změně zákona o zřízení ministerstev a jiných středních orgánů státní správy České republiky, zákoníku práce a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon o Probační a mediační službě)

320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

323/2002 Sb., O rozpočtové skladbě

235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty

416/2004 Sb., O provedení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

420/2004 Sb., O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

435/2004 Sb., O zaměstnanosti

634/2004 Sb., O správních poplatcích

187/2006 Sb., O nemocenském pojištění

262/2006 Sb., Zákoník práce

564/2006 Sb., O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

280/2009 Sb., Daňový řád

270/2010 Sb., O inventarizaci majetku a závazků

  89/2012 Sb., Občanský zákoník

220/2013 Sb., O požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

255/2013 Sb., O kontrole (kontrolní řád)

340/2013 Sb., O dani z nabytí nemovitých věcí

 

Nařízení vlády:

590/2006 Sb., Stanovení okruhu a rozsahu jiných důležitých osobních překážek v práci

222/2010 Sb., O katalogu prací ve veřejných službách a správě