Navigace

Obsah

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (§ 16 odst. 1 vodního zákona) Staženo: 120x | 05.09.2018

Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona) Staženo: 97x | 05.09.2019

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení (§ 94j, § 94q a následující stavebního zákona) Staženo: 145x | 05.09.2018

Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona) Staženo: 130x | 05.09.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona) Staženo: 132x | 05.09.2018

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav (§ 15a odst. 3 vodního zákona) Staženo: 131x | 05.09.2018

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona) Staženo: 133x | 05.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému nakládání (§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona) Staženo: 122x | 05.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona) Staženo: 121x | 05.09.2018

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§ 15a vodního zákona) Staženo: 127x | 05.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (§ 30 odst. 6 vodního zákona) Staženo: 116x | 05.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (§ 58 odst. 3 vodního zákona) Staženo: 118x | 05.09.2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (§ 38 odst. 3 vodního zákona) Staženo: 112x | 05.09.2018

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona) Staženo: 124x | 05.09.2018

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (§ 23a odst. 7 vodního zákona) Staženo: 112x | 05.09.2018

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 18 vodního zákona) Staženo: 116x | 05.09.2018

Stránka