Navigace

Obsah

Projekt „Kompostéry Město Podbořany“

Typ: ostatní
KompostérMěsto Podbořany připravilo pro občany místních částí města Podbořany projekt „Kompostéry Město Podbořany“. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Ministerstva životního prostředí. Byl zpracován v rámci žádosti o dotaci na základě 103. výzvy OPŽP 2014 – 2020.

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru v obci. Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, zlepšení systému odděleného sběru a manipulaci s bioodpady včetně zajištění jejich využití.

Cílem projektu je snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu, se kterými pak dochází k jejich ukládání na skládky odpadů a zpracovávat ročně až 278,78 tun biologicky rozložitelných odpadů v kompostérech.

Záměrem projektu je pořídit technické vybavení pro sběr a zpracování bioodpadů ve městě Podbořany. Bude pořízeno 400 kusů kompostérů s rozmístěním u obyvatel ve vymezeném spádovém území obce a přilehlých osad.

Projekt předpokládá, že veškeré rostlinné zbytky z domácností a ze zahradních ploch budou kompostovány v kompostérech – v místě její produkce. Vzniklý kompost bude zpětně používán převážně pro potřeby občanů na zlepšení kvality zahradní půdy.

V rámci uvedeného projektu město Podbořany zdarma zapůjčí tyto nádoby, za splnění dotačních podmínek, obyvatelům místních částí, kteří bydlí v rodinných domech se zahradami.

Pokud máte zájem, obraťte se na odbor místního hospodářství a služeb, kancelář č. 208, u paní Martiny Elbogenové, která Vám poskytne informace, zda splňujete podmínky zápůjčky a můžete zdarma získat tyto nádoby.

Další informace
Telefonní kontakt: 415 237 527
Email: elbogenova@podborany.net

=====================================================================

Podmínky pro poskytování kompostérů

Podrobné podmínky pro zařazení do projektu.

 • Žadatelem musí být fyzická osoba starší 18 let, která je vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem pozemku na katastrálním území Podbořan, na území všech místních částí
 • Žadatel nesmí mít závazky po splatnosti vůči městu Podbořany.
 • Kompostér (až na výjimky) bude distribuován pouze do místních částí města Podbořany, tj. Hlubany, Buškovice, Mory, Kněžice, Oploty, Kaštice, Dolánky, Pšov, Sýrovice, Letov, Valov
 • V případě, že bude kompostér umístěn na pronajatém pozemku, je nutné doložit úředně potvrzenou plnou moc majitele pozemku k uzavření smlouvy o výpůjčce.
 • Pokud bude žadatelem společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo, bude žádost podána prostřednictvím oprávněného zástupce (předsedy společenství, družstva apod.).
 • Po celou dobu výpůjčky bude kompostér umístěn na pozemku uvedeném v žádosti. Případné změny v umístění kompostéru je žadatel povinen oznámit městu Podbořany ve lhůtě 10 dnů ode dne vzniku změny.
 • Kompostér může být využíván pouze k účelu, ke kterému je určen, tzn. kompostování biologicky rozložitelného odpadu a zároveň musí být užíván pouze v souladu s platnou smlouvou.
 • Žadatel musí umožnit kontrolu umístění a užívání kompostéru v souladu se smlouvou o výpůjčce, jak ze strany města, tak ze strany poskytovatele dotace či jiných příslušných orgánů dle dotačních podmínek.
 • Kompostéry budou přidělovány bezplatně v počtu 1 ks na jednoho žadatele a jednu zahradu.
 • Zájemci o kompostér mohou požádat na MěÚ Podbořany v kanceláři č. 208 u paní Martiny Elbogenové
 • Žádosti o poskytnutí zahradního kompostéru budou přijímány v termínu od 01.08.2019
 • Kompostéry budou přidělovány do vyčerpání zásob.
 • V případě, že bude žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, bude vyřazena. Pro přidělení kompostéru nevzniká žadateli právní nárok.
 • K podepsání smlouvy o výpůjčce a následném darování a vyzvednutí kompostéru budou žadatelé vyzváni prostřednictvím e-mailu, telefonicky. Při podpisu smlouvy o výpůjčce a při převzetí kompostéru předloží žadatelé občanský průkaz.
 • Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost, je povinen zabránit poškození nebo odcizení kompostéru. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměnu jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytované výrobcem kompostéru.
 • Vypůjčitel zajistí na své náklady účelné a ekologické využití vzniklého kompostu. Vzniklý kompost je jeho majetkem. Nekvalitní kompost nebo odpad vzniklý nekvalitním kompostováním je vypůjčitel povinen zneškodnit na své náklady.
 • Vypůjčitel kompostéru je povinen oznámit městu veškeré změny skutečností, které uvede ve smlouvě (změna adresy bydliště, adresa umístění kompostéru apod.), a to nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku změny.
 • Kompostéry jsou vyrobeny z odolného recyklovaného plastu a mají objem 1100 litrů. Občanům budou předány v rozebraném stavu spolu s návodem na sestavení a s pokyny, jak správně kompostovat.
 • Vhodnou surovinou je běžný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností, například tráva, zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné větvičky.
 • Kontaktní osobou je:
  Martina Elbogenová, referent odboru MHaS, kancelář č. 208
  tel.: 415 237 527, elbogenova@podborany.net

Přílohy

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 26. 6. 2019 13:25
Autor: Martina Elbogenová DiS.