Menu
Město Podbořany
Podbořany

Rozpočet 2024

Rozpočet 2024

 

 

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2024 - závazné ukazatele
 
                                                                    Číslo usnesení : III/8
                                                                  Schváleno ZM dne : 06.03.2024
Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková  
vedoucí finančního odboru                                                             
                 
Mgr. Radek Reindl                                                                   Mgr. Stanislava Čapková  
starosta                                                                         místostarostka  

 

Příjmy (v tis. Kč)  
Daňové příjmy Rozpočet na rok 2024
Skupina Ukazatel ODPA POL ORJ ORG      
1234 Příjmy  
  10000 Daňové příjmy 166 546,62
Celkem za třídu Daňové příjmy 166 546,62
 
Běžné příjmy - položka 2*** Rozpočet na rok 2024
1234 Příjmy  
  20000 Běžné příjmy                                                                                                                                                                                                          z toho: 6 434,63
  20001 4351 2324     Příspěvky při vstupu do Dps 10,00
  20002 3632 2324     Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců 50,00
  20003 3632 2324     Příspěvky od MMR na soc. pohřby 100,00
  20004         Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky 970,00
Celkem za třídu Běžné příjmy 6 434,63
 
Kapitálové příjmy - položka 3*** Rozpočet na rok 2024
1234 Příjmy  
  30000 Kapitálové příjmy 45 220,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy 45 220,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)         51 654,63
 
Přijaté transfery Rozpočet na rok 2024
1234 Příjmy  
  40000 Přijaté transfery                                                                                                                                                                                                     z toho: 30 046,61
  40001   4112     Transfery - souhrnný vztah                     

18 236,30

  40002   4113     Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů                                          z toho: 259,61
  41002       0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89018/89017) 259,61
  40003   4112     Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu                                z toho: 3 800,00
  41003       0207 Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova (ÚZ 33093) 3 800,00
  40004   4122     Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                             z toho: 140,36
  41004       0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89518/89517) 140,36
  40005   4216     Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                      z toho: 7 610,34
  41005       0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519)    7 126,12
  42005       0042 Standardizace územního plánu Podbořan (ÚZ 17519) 484,22
Celkem za třídu Přijaté transfery 30 046,61
 
Celkem Příjmy 248 247,86
                 
Výdaje (v tis. Kč)  
Běžné výdaje Rozpočet na rok 2024
Skupina Ukazatel ODPA POL ORJ ORG      
5 Běžné výdaje  
  50000 Běžné výdaje                                                                                                                                                                                                         z toho: 188 978,22
  51000     10   Tajemník úřadu                                                                                               z toho: 88 113,88
  51001 3399 5194 10   Věcné dary - Komise péče o občany 300,00
  51002 3399 5194 10 0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města 100,00
  51003 6171 5362 10   Dálniční známky 10,00
  51004 3639 5362 10   Daně a návrhy na vklad KÚ 30,00
  51005 6399 5362 10   Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00
  51006 6171 5499 10   Fond zaměstnanců 2 000,00
  51007 6223 5511 10   Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří 26,00
  51008 6171 5179 10   Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR 102,00
  51009 3636 5179 10   Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí 15,00
  51010 3636 5329 10   Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko 200,00
  51011 6399 5365 10   Platby daní krajům, obcím 1 576,62
  51014 6171 5363 10   Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50,00
  51015 2143 5179 10   Členský příspěvek - Destinační fond DADP 50,00
  51100     11   Odbor investic  5 063,00
  52000     20   Odbor MHS - čištění města 34 287,00
  52100     21   Odbor MHS - knihovna 973,40
  52200     22   Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek 21 132,92
  52300     23   Odbor MHS - kultura, školství                                                                               z toho: 25 324,00
  52301 3429 5212 23   Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost 50,00
  52302 3429 5213 23   Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost 60,00
  52303 3429 5222 23   Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost 250,00
  52304 3419 5222 23   Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost 2 800,00
  52305 3330 5223 23   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 40,00
  52306 3419 5229 23   Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost 35,00
  52307 3429 5229 23   Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost 60,00
  52308 3111 5331 23 0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků) 1 600,00
  52309 3111 5331 23 0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská) 1 420,00
  52310 3113 5331 23 0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276) 5 575,00
  52311 3113 5331 23 0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.) 2 567,00
  52312 3231 5331 23   Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ) 1 817,00
  52313 3419 5493 23   Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost 25,00
  52314 3429 5493 23   Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost 100,00
  52315 3412 5213 23 0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 2 000,00
  52316 3113 5336 23 0207 Dotace Spolu bez rozdílu - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33093) 3 800,00
  52317 3312 5213 23   Letní Podbořanské slavnosti 700,00
  52400     24   Odbor MHS - městské lesy 2 020,00
  52500     25   Odbor MHS - kino 2 336,50
  52600     26   Odbor MHS - infocentrum 1 863,52
  53000     30   Odbor sociální a zdravotní                                                                          z toho: 4 935,00
  53001 3543 5222 30   Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení 60,00
  53002 4379 5222 30   Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence 20,00
  53003 4350 5331 30   Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory) 4 680,00
  53100     31   Odbor sociální a zdravotní 505,00
  54000     40   Odbor životního prostředí  - životní prostředí, lesy 300,00
  55000     50   Starosta - JSDH, ZM                                                                2 124,00
Celkem za třídu Běžné výdaje 188 978,22
Kapitálové výdaje Rozpočet na rok 2024
6 Kapitálové výdaje  
  60000 Kapitálové výdaje 110 269,64
  61000     10   Tajemník úřadu 23 389,67
  61100     11   Odbor investic                                                                                                 z toho: 76 054,52
  61101 3633 6371 11   Příspěvky na IS a ČOV 300,00
  61102 3611 6460 11   Půjčky z FRB 350,00
  62000     20   Odbor MHS - čištění města 4 400,00
  62100     21   Odbor MHS - knihovna 250,00
  62200     22   Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek 100,00
  62300     23   Odbor MHS - kultura, školství 2 900,00
  62500     25   Odbor MHS - kino 0,00
  62600     26   Odbor MHS - infocentrum 1 675,45
  65000     50   Starosta - JSDH, ZM 1 500,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje 110 269,64
 
Celkem Výdaje 299 247,86
 
Financování (v tis. Kč)  
Financování Rozpočet na rok 2024
Skupina Ukazatel ODPA POL ORJ ORG      
8 Financování  
  80000 Financování 51 000,00
Celkem za třídu Financování 51 000,00
 
Celkem Financování 51 000,00
 
Rekapitulace (v tis. Kč)   Rozpočet na rok 2024
PŘÍJMY CELKEM 248 247,86
FINANCOVÁNÍ CELKEM 51 000,00
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ 299 247,86
VÝDAJE CELKEM 299 247,86