Menu
Město Podbořany
Podbořany

2022

 


ROZPOČET města Podbořany na rok 2022 - závazné ukazatele


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Rozpočet na rok 2022

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

16 642,10

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21)

136 455.00

3

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

22 300,00

4

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

700,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

1 820,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

20 500,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

14 500,00

8

1211

Daň z přidané hodnoty

57 700,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

60,00

10

1345

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 600.00

11

1341

Poplatek ze psů

135,00

12

1342

Poplatek z pobytu

60,00

13

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

80,00

14

1349

Zrušené místní poplatky

 

15

1353

Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění

200,00

16

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo. práce

700,00

17

1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

 

18

1361

Správní poplatky

3 500,00

19

1381

Daň z hazardních her

700,00

20

1511

Daň z nemovitých věcí

9 900,00

21

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 31)

26 765,74

22

4111

Neinvestiční přijaté transféry z všeobecné pokladní správy SR

 

23

4112

Neinv. přijaté transféry ze SR v rámci souhrného dot. vztahu

18 200,00

24

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                       z toho:

8 565,74

24 a)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 435,00
24 k)   Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1.etapa 8 130,74

25

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

 

26

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

 

27

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22)

179 862,84

28

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

93 476,48

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 32 + ř. 33)

273 339,32

 

Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl                                                                                                                                     Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                                                                                       místostarosta

 

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje 2022 Kapitálové výdaje
2022
10   Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 545,00 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin  z toho: 200,00  
       - psí útulek 100,00  
       - deratizace 100,00  
  1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna 30,00  
  1031 Pěstební činnost 155,00  
  1032 Podpora ostatních produkčních činností 160,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 080,02 2 000,00
  2141 Vnitřní obchod 1 030,02 2 000,00
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 50,00  
22   Doprava 20 410,00 9 420,00
  2212 Silnice 11 202,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                    z toho: 9 198,00 9 420,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 8 720,00 9 420,00
       - cyklostezky 478,00  
  2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10,00  
23   Vodní hospodářství 124,00 3 900,00
  2310 Pitná voda 15,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 105,00 3 900,00
  2349 Rybářská stráž 4,00  
31,32   Vzdělávání a školské služby 11 689,40 4 077,00
  3111 Mateřské školy                       z toho: 2 390,40  
    Mateřská škola Bří Čapků     z toho: 1 200,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování     
    Mateřská škola Hlubanská   z toho: 1 190,40  
       - příspěvek zřizovatele  1 190,40  
       - opravy a udržování    
  3113 Základní školy                         z toho: 6 482,00 3 077,00
    Základní škola Husova 276  z toho: 3 915,00 1 004,00
       - příspěvek zřizovatele 3 880,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 35,00 1 004,00
    Základní škola Husova 445  z toho: 2 567,00 2 073,00
       - příspěvek zřizovatele  2 267,00  
      - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace   2 073,00
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 300,00  
  3231 Základní umělecké školy      z toho: 2 817,00 1 000,00
       - příspěvek zřizovatele 1 817,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 1 000,00 1 000,00
strana 2

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje 2022 Kapitálové výdaje 2022
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 698,82 150,00 
  3312 Hudební činnost                      z toho: 480,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 130,00  
       - letní slavnosti 350,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál.                       z toho: 2 090,92 100,00
       - modernizace, rekonstrukce   100,00
  3314 Činnosti knihovnické            z toho: 4 760,10 50,00
       - výstavní síň 2 322,76 50,00
       - knihovna 2 437,34  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 12,00  
  3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí  515,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 2 540,00  
  3341 Rozhlas a televize 120,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře   255,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků     z toho: 925,80  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 825,80  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 15 371,00 10 430,00
  3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                         z toho: 11 826,00 3 700,00
       - sportoviště Tatran + kuželna 5 218,00 200,00
       - koupaliště 6 278,00 3 500,00
       - ostatní sportoviště 330,00  
  3419 Ostatní sportovní činnost 2 560,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 600,00 6 650,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 385,00 80,00
35   Zdravotnictví 40,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00 0,00
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 29 003,98 30 750,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby   800,00
  3631 Veřejné osvětlení 5 770,00 2 500,00
  3632 Pohřebnictví 1 005,,00 250,00
  3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3,50 10 900,00
  3635 Územní plánování 450,00  
  3636 Územní rozvoj 312,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                     z toho: 21 463,48 16 300,00
       - nákup pozemků   3 000,00
       - ostatní výdaje 5 448,00 13 300,00
       - Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa 5 500,00  
       - čištění města dodavatelsky 3 240,00  
       - autobusové nádraží 694,70  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    5 652,40  
       - veřejné WC 678,38  
       - národní dům 250,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění

Běžné výdaje 2022

Kapitálové výdaje 2022

37   Ochrana životního prostředí 18 445,69 11 980,36 
  3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 160,00  
  3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                      z toho: 9 351,19 11 730,36
       - odvoz odpadů z nádob 3 020,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 800,00  
       - uložení odpadu na skládku 3 400,00  
       - vyvážení odpadkových košů 260,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad, stavby 270,00 30,00
       - sběrný dvůr 1601,19 11 700,36
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3 476,30  
  3726 Využívání a zneškodňování osatních odpadů   100,00
  3728 Monitoring nakládání s odpady 18,20  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 300,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                           z toho: 4 760,00 150,00
       - firma Ulke 3 600,00  
       - ostatní údržba zeleně 690,00 150,00
       - kácení stromů a údržba 250,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 380,00  
43   Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení  5 676,38 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3,00  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                        z toho: 714,38  
    Víkendové pobyty 203,00  
  4350 Domovy pro seniory               z toho: 4 680,00  
       - příspěvek zřizovatele 4 680,00  
       - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021    
       - dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková    
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 269,00  
  4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 10,00  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti    
52   Civilní připravenost na krizové stavy  1 000,00 0,00
  5213 Krizová opatření 1 000,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 4 689,00

1 430,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                                    z toho: 4 689,00 1 430,00
    Městská policie 4 353,00 130,00
55   Požární ochrana a integrovaný požární systém 864,00 0,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 864,00 0,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany 59 694,67 2 300,00
  6112 Zastupitelstva obcí                z toho: 5 014,32  
    Kancelář starosty 150,00  
  6115 Volby do zastupitelstev ÚSC    
  6171 Činnost místní správy 54 680,35 2  300,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění

Běžné výdaje 2022

Kapitálové výdaje 2022

62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 26,00  
63   Finanční operace 16 524,00 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 134,00  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)                        z toho: 16 000,00  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 14 500,00  
       - daň z přidané hodnoty 1 500,00  
64   Ostatní činnosti 20,00 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let    
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 20,00  
VÝDAJE CELKEM 196 901,96 76 437,36

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Běžné příjmy na rok 2022

1

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

3,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

15,00

3 2141 Vnitřní obchod 30,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

30,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

850,00

6

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

10,00

7 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00

8

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

80,00

10

3399

Ostatní záležitorsti kultury, církví a sdělovacích prostředků

0,00

11

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

32,00

12

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

200,00

13

3611

Podpora individuální bytové výstavby

12,26

14

3613

Nebytové hospodářství

324,22

15

3632

Pohřebnictví

370,00

16

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

80,00

17

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

699,00

18

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

600,00

19

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

472,00

20

3749

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

30,00

21

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

2,00

22 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 76,38

23

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

95,00

24 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,20
25 5213 Krizová opatření 0,00
26 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 90,00
27 6171 Činnost místní správy 55,00
28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6,04
29 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100,00
30 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 70,00
31 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,00
Příjmy běžné celkem 4 422,10
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Běžné příjmy na rok 2022

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

 

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

 

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

 

4

2212

Silnice

 

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

 

6

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

 

7

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

 

8

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

 

9

3611

Podpora individuální bytové výstavby

 

10

3613

Nebytové hospodářství

 

11

3632

Pohřebnictví

 

12

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

12 220,00

13

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

 

14

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

 

15

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

 

16

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

 

17

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

 

18

5311

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

 

19

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

 

20

6171

Činnost místní správy

 

21

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

 

22 6320 Pojištění funkčně nespecifikované  
23 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené  
Příjmy kapitálové celkem 12 220,00
strana 7