Menu
Město Podbořany
Podbořany

2021


ROZPOČET města Podbořany na rok 2021 - závazné ukazatele


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Rozpočet na rok 2021

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

43 329,94

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21)

113 579,88

3

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

23 000,00

4

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

500,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

1 620,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

18 000,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

2 251,88

8

1211

Daň z přidané hodnoty

50 000,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

48,00

10

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 500,00

11

1341

Poplatek ze psů

135,00

12

1342

Poplatek z pobytu

65,00

13

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

80,00

14

1345

Poplatek z ubytovací kapacity - zrušen

0,00

15

1349

Zrušené místní poplatky

0,00

16

1353

Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění

180,00

17

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo. práce

650,00

18

1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

0,00

19

1361

Správní poplatky

3 300,00

20

1381

Daň z hazardních her

450,00

21

1511

Daň z nemovitých věcí

9 800,00

22

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 31)

35 541,80

23

4111

Neinvestiční přijaté transféry z všeobecné pokladní správy SR

 

24

4112

Neinv. přijaté transféry ze SR v rámci souhrného dot. vztahu

17 878,40

25

4113

Neinvestiční přijaté transféry ze státních fondů

 

26

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                       z toho:

666,00

26 a)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 666,00
26 b)   Příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00

27

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

 

28

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

16 997,40

28 c)   Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 16 997,40

29

4131

Převody z VF hospodářská činnost

 

30

4213

Investiční přijaté transféry ze státních fondů

 

31

4216

Ostatní investiční přijaté transféry ze státního rozpočtu

 

32

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22)

192 451,62

33

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

56 619,49

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 32 + ř. 33)

249 071,11

                                                                                                 strana 1

Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl                                                                                                                                     Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                                                                                       místostarosta

 

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje 2021 Kapitálové výdaje
2021
10   Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 045,00 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin  z toho: 250,00  
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 100,00  
  1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna 30,00  
  1031 Pěstební činnost 455,00  
  1032 Podpora ostatních produkčních činností 310,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 440,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 390,00 0,00
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 50,00  
22   Doprava 6 631,00 5 120,00
  2212 Silnice 5 452,00 1 000,00
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                    z toho: 1 169,00 4 120,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 620,00 4 120,00
       - cyklostezky 549,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 0,00  
  2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10,00  
23   Vodní hospodářství 124,00 1 600,00
  2310 Pitná voda 15,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 105,00 1 600,00
  2333 Úpravy drobných vodních toků   0,00
  2341 Vodní díla v zem. krajině   0,00
  2349 Rybářská stráž 4,00  
31,32   Vzdělávání a školské služby 10 622,40 18 515,00
  3111 Mateřské školy                       z toho: 2 790,40  
    Mateřská škola Bří Čapků     z toho: 1 200,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  0,00  
    Mateřská škola Hlubanská   z toho: 1 590,40  
       - příspěvek zřizovatele  1 190,40  
       - opravy a udržování 400,00  
  3113 Základní školy                         z toho: 6 832,00 4 115,33
    Základní škola Husova 276  z toho: 4 215,00 2 043,20
       - příspěvek zřizovatele 3 880,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 335,00 2 043,20
    Základní škola Husova 445  z toho: 2 617,00 2 072,13
       - příspěvek zřizovatele  2 267,00  
      - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 50,00 2 072,13
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 300,00  
  3231 Základní umělecké školy      z toho: 1 000,00 14 400,00
       - příspěvek zřizovatele 1 000,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace   14 400,00
strana 2

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje 2021 Kapitálové výdaje 2021
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 156,74 820,00 
  3312 Hudební činnost                      z toho: 480,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 130,00  
       - letní slavnosti 350,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál.                       z toho: 2 313,34 570,00
       - modernizace, rekonstrukce   570,00
  3314 Činnosti knihovnické            z toho: 3 201,60 250,00
       - výstavní síň 762,76 250,00
       - knihovna 2 438,84  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 12,00  
  3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí  814,00 0,00
  3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 40,00  
  3341 Rozhlas a televize 115,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře   255,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků     z toho: 925,80  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 825,80  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 10 918,00 9 400,00
  3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                         z toho: 8 679,00 6 500,00
       - sportoviště Tatran + kuželna 3 355,00 5 500,00
       - koupaliště 5 018,00 100,00
       - ostatní sportoviště 300,00 900,00
  3419 Ostatní sportovní činnost 1 260,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 600,00 800,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 385,00 2 100,00
35   Zdravotnictví  20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00 0,00
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 30 437,87 25 348,70
  3611 Podpora individuální bytové výstavby   800,00
  3612 Bytové hospodářství   0,00
  3631 Veřejné osvětlení 4 415,00 2 780,00
  3632 Pohřebnictví 1 025,00 250,00
  3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3,50 17 300,00
  3635 Územní plánování 450,00  
  3636 Územní rozvoj 212,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                     z toho: 24 332,37 4 218,70
       - nákup pozemků   350,00
       - ostatní výdaje 13 938,63 3 868,70
       - čištění města dodavatelsky 3 240,00  
       - autobusové nádraží 604,58  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    5 657,40  
       - veřejné WC 641,76  
       - národní dům 250,00 0,00
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění

Běžné výdaje 2021

Kapitálové výdaje 2021

37   Ochrana životního prostředí 16 672,93 9860,00 
  3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 160,00  
  3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                      z toho: 8 187,73 9820,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 815,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 600,00  
       - uložení odpadu na skládku 3 300,00  
       - vyvážení odpadkových košů 260,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad, stavby 230,00 20,00
       - sběrný dvůr 982,73  
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3 040,00 0,00
  3728 Monitoring nakládání s odpady 18,20  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 200,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                           z toho: 4 677,00 40,00
       - firma Ulke 3 600,00  
       - ostatní údržba zeleně 610,00 40,00
       - kácení stromů a údržba 247,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
       - výsadba aleje hrušní 0,00 0,00
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 320,00  
43   Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení  22 522,05 150,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství                z toho: 0,00  
    Výkon pěstounské péče 0,00  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                        z toho: 946,49  
    Víkendové pobyty 280,50  
  4350 Domovy pro seniory               z toho: 19 792,26  
       - příspěvek zřizovatele 2 680,00  
       - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 0,00  
       - dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková 16 997,40  
       - dotace související s COVID-19 0,00  
       - dotace z programu na pokrytí DVBT2 0,00  
       - dotace na pdoporu mimořádného finančního ohodnocení v souvislosti s COVID-19 0,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 4 768,00 150,00
  4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 10,00  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy  900,00 0,00
  5213 Krizová opatření 900,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 4 651,40

1 800,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                                    z toho: 4 651,40 1 800,00
    Městská policie 4 315,40 400,00
55   Požární ochrana a integrovaný požární systém 429,00 0,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 444,00 0,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany 53 013,84 1 800,00
  6112 Zastupitelstva obcí                z toho: 4 761,32  
    Kancelář starosty 80,00  
  6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00  
  6171 Činnost místní správy 48 252,52 1 680,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění

Běžné výdaje 2021

Kapitálové výdaje 2021

62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 26,00  
63   Finanční operace 4 275,88 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 134,00  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)                        z toho: 3 751,88  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 2 251,88  
       - daň z přidané hodnoty 1500,00  
64   Ostatní činnosti 770,97 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 750,97  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 20,00  
VÝDAJE CELKEM 174 657,08 74 414,03

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Běžné příjmy na rok 2021

1

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

3,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

15,00

3 2141 Vnitřní obchod 10,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

3,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

850,00

6

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

0,02

7 3113 Základní školy 0,00
8 3231 Základní umělecké školy 0,00

9

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

95,00

10

3399

Ostatní záležitorsti kultury, církví a sdělovacích prostředků

0,00

11

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

32,00

12

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

250,00

13

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,89

14

3613

Nebytové hospodářství

319,25

15

3632

Pohřebnictví

370,00

16

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

80,00

17

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

695,90

18

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

560,00

19

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

451,80

20

3749

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

27,00

21

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

2,00

22 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,00

23

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

765,00

24 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,20
25 5213 Krizová opatření 0,00
26 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 85,00
27 6171 Činnost místní správy 50,00
28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6,04
29 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100,00
30 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 50,00
31 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 53,35
Příjmy běžné celkem 4 874,45
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Běžné příjmy na rok 2021

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

 

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

 

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

 

4

2212

Silnice

 

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

 

6

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

 

7

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

 

8

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

 

9

3611

Podpora individuální bytové výstavby

 

10

3613

Nebytové hospodářství

 

11

3632

Pohřebnictví

 

12

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

38 455,49

13

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

 

14

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

 

15

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

 

16

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

 

17

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

 

18

5311

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

 

19

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

 

20

6171

Činnost místní správy

 

21

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

 

22 6320 Pojištění funkčně nespecifikované  
23 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené  
Příjmy kapitálové celkem 38 455,49
strana 7