Menu
Město Podbořany
Podbořany

2020

 

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2020 - závazné ukazatele


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

13 659,16

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20)

120 050,94

3

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

24 300,00

4

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

500,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

1 820,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

19 950,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

4 792,94

8

1211

Daň z přidané hodnoty

50 500,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

48,00

10

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 450,00

11

1341

Poplatek ze psů

135,00

12

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

65,00

13

1345

Poplatek z pobytu

110,00

14

1346

Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

0,00

15

1353

Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění

180,00

16

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce

650,00

17

1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

0,00

18

1361

Správní poplatky

3 300,00

19

1381

Daň z hazardních her

450,00

20

1511

Daň z nemovitých věcí

9 800,00

21

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)

18 317,40

22

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

17 516,40

23

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                       z toho:

801,00

23 a)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 705,00
23 b)   Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2019 0,00
23 c)   Příspěvek na výkon pěstounské péče 96,00

24

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

25

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

26

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)

152 027,50

27

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

73 431,05

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 26 + ř. 27)

225 458,55

                                                                                                 strana 1

Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl                                                                                                                                     Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                                                                                       místostarosta


Schváleno ZM dne 4.3.2020 usnesením č. III/5

 

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 položka 5***        položka 6***

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 073,80 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin  z toho: 230,00  
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 80,00  
  1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna 36,90  
  1031 Pěstební činnost 496,90  
  1032 Podpora ostatních produkčních činností 310,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 300,00 2 500,00
  2141 Vnitřní obchod 280,00 2 500,00
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 20,00  
22   Doprava 3 760,00 6 729,00
  2212 Silnice 1 652,00 4 715,00
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                    z toho: 2 098,00 2 014,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 700,00 2 014,00
       - cyklostezky 1 398,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 0,00  
  2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10,00  
23   Vodní hospodářství 130,00 350,00
  2310 Pitná voda 15,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 111,00 200,00
  2333 Úpravy drobných vodních toků   0,00
  2341 Vodní díla v zem. krajině   150,00
  2349 Rybářská stráž 4,00  
31,32   Vzdělávání a školské služby 10 587,40 4 400,00
  3111 Mateřské školy                       z toho: 2 490,40  
    Mateřská škola Bří Čapků     z toho: 1 200,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  0,00  
    Mateřská škola Hlubanská   z toho: 1 290,40  
       - příspěvek zřizovatele  1 190,40  
       - opravy a udržování 100,00  
  3113 Základní školy                         z toho: 7 097,00 3 200,00
    Základní škola Husova 276  z toho: 4 230,00 3 200,00
       - příspěvek zřizovatele 3 880,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 350,00 3 200,00
    Základní škola Husova 445  z toho: 2 867,00  
       - příspěvek zřizovatele  2 267,00  
      - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 300,00  
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 300,00  
  3231 Základní umělecké školy      z toho: 1 000,00 1 200,00
       - příspěvek zřizovatele 1 000,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace   1 200,00
strana 2

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 položka 5***        položka 6***

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 598,76 400,00 
  3312 Hudební činnost                      z toho: 480,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 130,00  
       - letní slavnosti 350,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál.                       z toho: 2 281,58 150,00
       - modernizace, rekonstrukce   150,00
  3314 Činnosti knihovnické            z toho: 3 132,38 250,00
       - výstavní síň 952,76 250,00
       - knihovna 2 179,62  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 46,00  
  3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí  246,00 0,00
  3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 40,00  
  3341 Rozhlas a televize 115,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře   295,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků     z toho: 962,80  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 862,80  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 8 022,82 44 500,00
  3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                         z toho: 5 967,82 40 500,00
       - sportoviště Tatran + kuželna 1 899,82 40 000,00
       - koupaliště 3 668,00  
       - ostatní sportoviště 400,00 500,00
  3419 Ostatní sportovní činnost 1 260,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 410,00 300,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 385,00 3 700,00
35   Zdravotnictví  20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 041,79 26 270,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby   800,00
  3631 Veřejné osvětlení 4 360,00 470,00
  3632 Pohřebnictví 722,00 200,00
  3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1,50 20 350,00
  3635 Územní plánování 300,00  
  3636 Územní rozvoj 477,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                     z toho: 17 181,29 4 450,00
       - nákup pozemků   350,00
       - ostatní výdaje 6 797,06 3 950,00
       - čištění města dodavatelsky 3 240,00  
       - autobusové nádraží 581,30  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    5 932,00  
       - veřejné WC 435,93  
       - národní dům 195,00 150,,00
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění

Běžné výdaje

Návrh 2020

Kapitálové výdaje

Návrh 2020

37   Ochrana životního prostředí 14 592,58 60,00 
  3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 160,00  
  3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                      z toho: 7 417,38 20,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 710,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 550,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 700,00  
       - vyvážení odpadkových košů 260,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad, stavby 230,00 20,00
       - sběrný dvůr 967,38  
       - Systém svozu-nádoby na separaci    
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 970,00 0,00
  3728 Monitoring nakládání s odpady 18,20  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 100,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                           z toho: 4 607,00 40,00
       - firma Ulke 3 600,00  
       - ostatní údržba zeleně 540,00 40,00
       - kácení stromů a údržba 247,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 320,00  
43   Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení  8 250,81 120,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství                z toho: 1 045,35  
    Výkon pěstounské péče 1 045,35  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                        z toho: 1 001,46  
    Víkendové pobyty 296,50  
  4350 Domovy pro seniory               z toho: 2 680,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 680,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 3 514,00 120,00
  4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3,00  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy  300,00 0,00
  5213 Krizová opatření 300,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 4 693,02

2 200,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                                    z toho: 4 693,02 2 200,00
    Městská policie 4 425,02 900,00
55   Požární ochrana a integrovaný požární systém 444,00 0,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 444,00 0,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany 47 477,70 1 680,00
  6112 Zastupitelstva obcí                z toho: 4 650,70  
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 42 827,00 1 680,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění

Běžné výdaje

Návrh 2020

Kapitálové výdaje

Návrh 2020

62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 26,00  
63   Finanční operace 5 816,94 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 134,00  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)                        z toho: 5 292,94  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 4 792,94  
       - daň z přidané hodnoty 500,00  
64   Ostatní činnosti 113,93 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 93,93  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 20,00  
VÝDAJE CELKEM 136 249,55 89 209,00

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

3,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

15,00

3 2141 Vnitřní obchod 10,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

6,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

850,00

6

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

0,02

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

95,00

8

3399

Ostatní záležitorsti kultury, církví a sdělovacích prostředků

0,00

9

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

32,00

10

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

250,00

11

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3,60

12

3613

Nebytové hospodářství

2 100,00

13

3632

Pohřebnictví

370,00

14

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

80,00

15

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

695,90

16

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

560,00

17

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

496,80

18

3749

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

27,00

19

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

2,00

20

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

745,00

21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,20
22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 85,00
23 6171 Činnost místní správy 50,00
24 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6,04
25 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100,00
26 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 50,00
27 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 126,60
Příjmy běžné celkem 6 759,16
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

 

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

 

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

 

4

2212

Silnice

 

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

 

6

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

 

7

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

 

8

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

 

9

3611

Podpora individuální bytové výstavby

 

10

3613

Nebytové hospodářství

 

11

3632

Pohřebnictví

 

12

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

6 900,00

13

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

 

14

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

 

15

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

 

16

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

 

17

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

 

18

5311

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

 

19

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

 

20

6171

Činnost místní správy

 

21

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

 

22 6320 Pojištění funkčně nespecifikované  
23 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené  
Příjmy kapitálové celkem 6 900,00
strana 7