Menu
Město Podbořany
Podbořany

2019

 

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2019

závazné ukazatele


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

25 446,22

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)

122 175,38

3

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

23 220,00

4

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

750,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

1 740,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

19 940,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

11 903,88

8

1211

Daň z přidané hodnoty

46 830,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

50,00

10

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 500,00

11

1341

Poplatek ze psů

122,00

12

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

67,00

13

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

64,00

14

1346

Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

1,50

15

1353

Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění

180,00

16

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce

650,00

17

1361

Správní poplatky

3 000,00

18

1381

Daň z hazardních her

405,00

19

1511

Daň z nemovitých věcí

9 752,00

20

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24)

16 771,70

21

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

16 276,70

22

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

495,00

22 a)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 495,00
22 b)   Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2018 0,00

23

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

24

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

25

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)

164 393,30

26

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

63 699,80

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 25 + ř. 26)

228 093,10

                                                                                                 strana 1

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl                                                                    Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                      místostarosta


Schváleno ZM dne 27.2.2019 usnesením č. III/7.

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 položka 5***        položka 6***

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 904,20 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 250,00  
       - psí útulek 170,00  
       - deratizace 80,00  
  1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna 127,20  
  1031 Pěstební činnost 217,00  
  1032 Podpora ostatních produkčních činností 310,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 170,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 70,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 1 980,00 26 707,00
  2212 Silnice 1 210,00 25 630,00
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 750,00 1 077,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 550,00 1 057,00
       - cyklostezka 200,00 20,00
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 10,00  
  2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10,00  
23   Vodní hospodářství 1 026,00 654,40
  2310 Pitná voda 520,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 506,00 500,00
  2333 Úpravy drobných vodních toků   19,00
  2341 Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník   135,40
31,32   Vzdělávání a školské služby 10 137,40 1 450,00
  3111 Mateřské školy 2 680,40  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 220,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  20,00  
    Mateřská škola Hlubanská 1 460,40  
       - příspěvek zřizovatele  1 190,40  
       - opravy a udržování 270,00  
  3113 Základní školy 6 237,00 1 200,00
    Základní škola Husova 276 3 650,00 1 000,00
       - příspěvek zřizovatele 3 580,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 70,00 1 000,00
    Základní škola Husova 445 2 587,00 200,00
       - příspěvek zřizovatele  2 267,00  
      - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 20,00 200,00
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 300,00  
  3231 Základní umělecké školy 1 220,00 250,00
       - příspěvek zřizovatele 900,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 320,00 250,00
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 161,18 9 111,00 
  3312 Hudební činnost 400,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 50,00  
       - letní slavnosti 350,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. 3 488,30 8 861,00
       - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech   8 300,00
       - modernizace, rekonstrukce   561,00
  3314 Činnosti knihovnické 2 953,88  
       - výstavní síň 972,80  
       - knihovna 1 981,08  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 45,00  
  3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí  920,00 250,00
    z toho:    
    Restaurování Kamenného kříže v obci Buškovice 250,00  
    Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice 250,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 40,00  
  3341 Rozhlas a televize 110,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře   275,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 929,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 829,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 9 813,60 12 300,00
  3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 7 943,60 11 550,00
       - sportoviště Tatran + kuželna 1 875,60 10 650,00
       - koupaliště 3 488,00 400,00
       - ostatní sportoviště 2 580,00 500,00
  3419 Ostatní sportovní činnost 1 130,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 420,00 750,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 320,00  
35   Zdravotnictví  20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24 162,08 23 790,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby   1 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 4 650,00 340,00
  3632 Pohřebnictví 693,00 200,00
  3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1,50 8 850,00
  3635 Územní plánování 500,00  
  3636 Územní rozvoj 147,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 18 170,58 12 600,00
       - nákup pozemků   500,00
       - ostatní výdaje 8 457,08 12 100,00
       - čištění města dodavatelsky 3 000,00  
       - autobusové nádraží 547,90  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    5 324,00  
       - veřejné WC 456,60  
       - národní dům 385,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 14 682,90 6 984,00 
  3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 120,00  
  3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 899,70 6 609,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 410,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 700,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 700,00  
       - vyvážení odpadkových košů 220,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad, stavby 225,00 20,00
       - sběrný dvůr 644,70 6 309,00
       - Systém svozu-nádoby na separaci   280,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 975,00 275,00
       - Kompostéry   275,00
  3728 Monitoring nakládání s odpady 18,20  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 430,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 715,00 100,00
       - firma Ulke 3 600,00  
       - ostatní údržba zeleně 650,00 100,00
       - kácení stromů a údržba 245,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 525,00  
43   Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení 7 726,28 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství      1 059,27  
    Výkon pěstounské péče 1 059,27  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva  211,00  
    Víkendové pobyty 211,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 680,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 680,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 3 766,01  
  4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3,00  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy  300,00 0,00
  5213 Krizová opatření 300,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 2 947,80

2 200,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 947,80 2 200,00
    z toho:    
    Městská policie 2 636,80 900,00
55   Požární ochrana a integrovaný požární systém 449,00 0,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 449,00 0,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany 45 998,80 2 300,00
  6112 Zastupitelstva obcí  4 162,00  
    z toho:    
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 41 836,80 2 300,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 26,00  
63   Finanční operace 12 908,10 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 133,15  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 12 384,95  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 11 384,95  
       - daň z přidané hodnoty 1 000,00  
64   Ostatní činnosti 183,36 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 158,36  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 142 596,70 85 496,40

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

20,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

10,00

3 2141 Vnitřní obchod 6,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

10,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

850,00

6

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

0,01

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

45,00

8

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

32,00

9

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

740,00

10

3611

Podpora individuální bytové výstavby

14,12

11

3613

Nebytové hospodářství

2 100,00

12

3632

Pohřebnictví

155,00

13

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

60,00

14

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

699,90

15

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

550,00

16

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

496,80

17

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

29,00

18

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

2,00

19

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

680,00

20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16
21 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 75,00
22 6171 Činnost místní správy 50,00
23 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6,24
24 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 85,00
25 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 50,00
26 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 179,99
Příjmy běžné celkem 6 946,22
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

18 500,00

12

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 18 500,00
strana 7