Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

2019

 

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2019

závazné ukazatele


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

25 446,22

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)

122 175,38

3

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

23 220,00

4

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

750,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

1 740,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

19 940,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

11 903,88

8

1211

Daň z přidané hodnoty

46 830,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

50,00

10

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 500,00

11

1341

Poplatek ze psů

122,00

12

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

67,00

13

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

64,00

14

1346

Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

1,50

15

1353

Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění

180,00

16

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce

650,00

17

1361

Správní poplatky

3 000,00

18

1381

Daň z hazardních her

405,00

19

1511

Daň z nemovitých věcí

9 752,00

20

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24)

16 771,70

21

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

16 276,70

22

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

495,00

22 a)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 495,00
22 b)   Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2018 0,00

23

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

24

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

25

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)

164 393,30

26

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

63 699,80

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 25 + ř. 26)

228 093,10

                                                                                                 strana 1

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl                                                                    Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                      místostarosta


Schváleno ZM dne 27.2.2019 usnesením č. III/7.

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)                                                 položka 5***        položka 6***

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 904,20 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 250,00  
       - psí útulek 170,00  
       - deratizace 80,00  
  1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna 127,20  
  1031 Pěstební činnost 217,00  
  1032 Podpora ostatních produkčních činností 310,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 170,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 70,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 1 980,00 26 707,00
  2212 Silnice 1 210,00 25 630,00
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 750,00 1 077,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 550,00 1 057,00
       - cyklostezka 200,00 20,00
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 10,00  
  2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10,00  
23   Vodní hospodářství 1 026,00 654,40
  2310 Pitná voda 520,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 506,00 500,00
  2333 Úpravy drobných vodních toků   19,00
  2341 Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník   135,40
31,32   Vzdělávání a školské služby 10 137,40 1 450,00
  3111 Mateřské školy 2 680,40  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 220,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  20,00  
    Mateřská škola Hlubanská 1 460,40  
       - příspěvek zřizovatele  1 190,40  
       - opravy a udržování 270,00  
  3113 Základní školy 6 237,00 1 200,00
    Základní škola Husova 276 3 650,00 1 000,00
       - příspěvek zřizovatele 3 580,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 70,00 1 000,00
    Základní škola Husova 445 2 587,00 200,00
       - příspěvek zřizovatele  2 267,00  
      - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 20,00 200,00
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 300,00  
  3231 Základní umělecké školy 1 220,00 250,00
       - příspěvek zřizovatele 900,00  
       - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace 320,00 250,00
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 161,18 9 111,00 
  3312 Hudební činnost 400,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 50,00  
       - letní slavnosti 350,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. 3 488,30 8 861,00
       - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech   8 300,00
       - modernizace, rekonstrukce   561,00
  3314 Činnosti knihovnické 2 953,88  
       - výstavní síň 972,80  
       - knihovna 1 981,08  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 45,00  
  3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí  920,00 250,00
    z toho:    
    Restaurování Kamenného kříže v obci Buškovice 250,00  
    Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice 250,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 40,00  
  3341 Rozhlas a televize 110,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře   275,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 929,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 829,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 9 813,60 12 300,00
  3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 7 943,60 11 550,00
       - sportoviště Tatran + kuželna 1 875,60 10 650,00
       - koupaliště 3 488,00 400,00
       - ostatní sportoviště 2 580,00 500,00
  3419 Ostatní sportovní činnost 1 130,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 420,00 750,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 320,00  
35   Zdravotnictví  20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24 162,08 23 790,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby   1 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 4 650,00 340,00
  3632 Pohřebnictví 693,00 200,00
  3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1,50 8 850,00
  3635 Územní plánování 500,00  
  3636 Územní rozvoj 147,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 18 170,58 12 600,00
       - nákup pozemků   500,00
       - ostatní výdaje 8 457,08 12 100,00
       - čištění města dodavatelsky 3 000,00  
       - autobusové nádraží 547,90  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    5 324,00  
       - veřejné WC 456,60  
       - národní dům 385,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 14 682,90 6 984,00 
  3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 120,00  
  3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 899,70 6 609,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 410,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 700,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 700,00  
       - vyvážení odpadkových košů 220,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad, stavby 225,00 20,00
       - sběrný dvůr 644,70 6 309,00
       - Systém svozu-nádoby na separaci   280,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 975,00 275,00
       - Kompostéry   275,00
  3728 Monitoring nakládání s odpady 18,20  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 430,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 715,00 100,00
       - firma Ulke 3 600,00  
       - ostatní údržba zeleně 650,00 100,00
       - kácení stromů a údržba 245,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 525,00  
43   Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení 7 726,28 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství      1 059,27  
    Výkon pěstounské péče 1 059,27  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva  211,00  
    Víkendové pobyty 211,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 680,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 680,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 3 766,01  
  4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3,00  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy  300,00 0,00
  5213 Krizová opatření 300,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 2 947,80

2 200,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 947,80 2 200,00
    z toho:    
    Městská policie 2 636,80 900,00
55   Požární ochrana a integrovaný požární systém 449,00 0,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 449,00 0,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany 45 998,80 2 300,00
  6112 Zastupitelstva obcí  4 162,00  
    z toho:    
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 41 836,80 2 300,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 26,00  
63   Finanční operace 12 908,10 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 133,15  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 12 384,95  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 11 384,95  
       - daň z přidané hodnoty 1 000,00  
64   Ostatní činnosti 183,36 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 158,36  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 142 596,70 85 496,40

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

20,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

10,00

3 2141 Vnitřní obchod 6,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

10,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

850,00

6

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

0,01

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

45,00

8

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

32,00

9

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

740,00

10

3611

Podpora individuální bytové výstavby

14,12

11

3613

Nebytové hospodářství

2 100,00

12

3632

Pohřebnictví

155,00

13

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

60,00

14

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

699,90

15

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

550,00

16

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

496,80

17

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

29,00

18

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

2,00

19

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

680,00

20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16
21 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 75,00
22 6171 Činnost místní správy 50,00
23 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6,24
24 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 85,00
25 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 50,00
26 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 179,99
Příjmy běžné celkem 6 946,22
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

18 500,00

12

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 18 500,00
strana 7