Menu
Město Podbořany
Podbořany

2015

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET NA ROK 2015


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)                                         v tom:

9 584,02

1 a) 2324 Projekt "Rovná šance" - příspěvek na mzdy 15,62
1 b) 2324 Projekt "Podpůrná centra pokračují" - příspěvek na mzdy 2,78
1 c) 2324 Projekt "Mobilní poradenská a informační centra" - příspěvek na mzdy 71,00
1 d) 2324 Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů ORP" 523,97

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)

79 192,00

3

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.

14 560,00

4

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl. činnosti

430,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 470,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

14 350,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1 300,00

8

1211

Daň z přidané hodnoty

30 920,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

11,00

10

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

3 250,00

11

1341

Poplatek ze psů

120,00

12

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

160,00

13

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

30,00

14

1346

Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst

6,00

15 1351 Odvod z loterií kromě automatů 195,00

16

1353

Příjmy za řidičské oprávnění

190,00

17

1355

Odvody z výherních hracích přístrojů

200,00

18

1361

Správní poplatky

2 800,00

19

1511

Daň z nemovitostí

9 200,00

20

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)

15 046,50

21

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

12 682,70

22 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 17,85
22 a)   Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 17,85

23

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

2 024,69

23 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 2 024,69
23 b)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 0,00

24

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

321,26

24 a)   Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 321,26

25

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)

103 822,52

26

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

25 004,51

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 25 + ř. 26)

128 827,03

                                                                                                 strana 1

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl                                                                        Mgr. Radek Reindl
místostarosta                                                                            starosta


Rozpočet projednán a schválen ZM dne 18. února 2015 usnesením č. III/7.

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 650,00 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat 350,00  
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 200,00  
  1031 Pěstební činnost 300,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 125,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 25,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 5 125,00 1 200,00
  2212 Silnice 3 300,00 1 200,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 500,00 1 200,00
       - firma Bouška-čištění města 2 800,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 720,00 0,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 1 420,00  
       - cyklostezka 300,00  
  2223 Bezpečnost silničního provozu 5,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100,00  
       - dopravní značení 100,00  
23   Vodní hospodářství 1 005,00 3 080,00
  2310 Pitná voda 205,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 800,00 3 080,00
31,32   Vzdělání a školské služby 11 024,50 360,00
  3111 Předškolní zařízení 2 754,50 0,00
    Mateřská škola Bří Čapků 1 400,00 0,00
       - příspěvek zřizovatele  1 400,00 0,00
    Mateřská škola Hlubanská 1 354,50  
       - příspěvek zřizovatele  930,00  
       - opravy a udržování 424,50  
  3113 Základní školy 6 910,00 330,00
    Základní škola Husova 276 4 500,00 330,00
       - příspěvek zřizovatele 3 300,00 300,00
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ čp. 846 0,00 30,00
      - opravy a udržování 1 200,00 0,00
    Základní škola Husova 445 2 410,00 0,00
       - příspěvek zřizovatele  2 200,00  
       - opravy a udržování 10,00 0,00
       - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 200,00  
  3114 Speciální základní školy 610,00 30,00
       - příspěvek zřizovatele  600,00  
       - opravy a udržování 10,00  
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp. 847 0,00 30,00
  3231 Základní umělecká škola 750,00  
       - příspěvek zřizovatele 550,00  
       - opravy a udržování 200,00  
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 327,50 458,00 
  3312 Hudební činnost 335,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 35,00  
       - letní slavnosti 300,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. 2 817,40 150,00
  3314 Činnosti knihovnické 2 006,00 308,00
       - výstavní síň 239,00  
       - knihovna 1 767,00 308,00
  3319 Ostatní záležitosti kultury 129,00  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí  795,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 50,00  
  3341 Rozhlas a televize 110,00  
  3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5,10  
  3392 Zájmová činnost v kultuře                     v tom: 145,00  
       - příspěvky 15,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 935,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 835,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 5 251,00 570,00
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 616,00 570,00
       - sportoviště Tatran 2 009,00 70,00
       - koupaliště 1 507,00  
       - ostatní sportoviště 100,00 500,00
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 900,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 450,00  
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 285,00  
35   Zdravotnictví  100,00 0,00
  3541 Prevence před drogami 60,00  
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 40,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 12 556,62 17 981,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 0,00 800,00
  3612 Bytové hospodářství 0,00 275,00
  3631 Veřejné osvětlení 3 260,00 350,00
  3632 Pohřebnictví 830,00 200,00
  3633 Výstavba a údržba místních IS 0,00 4 420,00
  3636 Územní rozvoj 150,00 0,00
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 316,62 11 936,00
       - nákup pozemků 0,00 800,00
       - ostatní výdaje 3 160,00 11 118,00
       - autobusové nádraží 846,12  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    3 850,00 18,00
       - veřejné WC 305,50  
       - národní dům 155,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 10 420,00 2 656,95
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 5 815,00 2 456,95
       - odvoz odpadů z nádob 2 200,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 550,00  
       - uložení odpadu na skládku 2600,00  
       - vyvážení odpadkových košů 150,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 200,00  
       - svozový dvůr 115,00 2 100,00
       - Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 0,00 356,95
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 830,00  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 440,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 735,00 200,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 1 065,00 200,00
       - kácení stromů a údržba 250,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 520,00  
39   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 725,21 275,00
  3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo        v tom: 725,21 275,00
    Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území spr. obvodů ORP" 725,21  
43   Sociální služby a ostatní činnosti 6 905,98 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství     v tom: 389,95  
    Výkon pěstounské péče 389,95  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                v tom: 1 879,93  
    Víkendové pobyty 150,00  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 1 729,93  
  4350 Domovy pro seniory 2 000,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 000,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 2 631,10  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy 100,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 100,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 150,00

500,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 150,00 500,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 360,00 0,00
  5511 Požární ochrana - profesionální část 10,00  
  5512 Požární ochrana - JSDH 350,00  
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 36 843,00 600,00
  6112 Zastupitelstva obcí      v tom: 2 511,00  
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 34 332,00 600,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 22,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce 22,00  
63   Finanční operace 2 359,50 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 90,00  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 430,00  
  6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně 39,50  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 1 800,00  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 1 300,00  
       - daň z přidané hodnoty 500,00  
64   Ostatní činnosti 95,77 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 70,77  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 101 146,08 27 680,95

strana 5

 

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj

25,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

210,00

3 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 600,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

30,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

510,00

6

2321

Odvádění odpadních vod

0,10

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

155,00

8

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

35,00

9

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

200,00

10

3611

Podpora individuální bytové výstavby

4,50

11

3613

Nebytové hospodářství

2 255,00

12

3632

Pohřebnictví

220,00

13

3633

Místní inženýrské sítě

15,00

14

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

1 105,00

15

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

508,00

16

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

285,00

17

3749

Ostatní v ochraně přírody

1,00

18

3769

Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí

10,00

19 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 523,97
20 4349 Ostatní sociální péče 89,40

21

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

645,00

22 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,05
23 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 45,00
24 5512 PO - dobrovolná část 15,00
25 6171 Činnost místní správy 125,00
26 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15,00
27 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 140,00
28 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 180,00
29 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 137,00
Příjmy běžné celkem 8 084,02
strana 6

 

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

1 500,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 1 500,00
strana 7