Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

2012

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET NA ROK 2012

 

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)

11 713,30

2

X

DAŇOVÉ PŘÍJMY

X

3

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.

11 250,00

4

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti

910,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 070,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

10 430,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1 575,00

8

1211

Daň z přidané hodnoty

24 400,00

9

1332

Poplatek za znečišťování ovzduší

0,50

10

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1,50

11

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

2 250,00

12

1341

Poplatek ze psů

150,00

13

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

90,00

14

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

40,00

15

1346

Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst

3,00

16

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1 000,00

17

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

200,00

18

1353

Příjmy za zkoušky z odb.způs. od žadatelů řidič.oprávnění

220,00

19

1361

Správní poplatky

2 650,00

20

1511

Daň z nemovitostí

8 900,00

21

X

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (r. 3 až ř. 20)

65 140,00

22

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.23 a ř.26)

14 212,80

23

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

14 152,80

23a)

 

v tom: - na výkon státní správy

12 953,80

23b)

 

- na školství

1 199,00

24

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

0,00

25

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

26

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

60,00

27

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 21 + ř. 22)

91 066,10

28

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

18 666,00

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)

(ř. 27 + ř. 28 )

109 732,10

strana 1

 

Rozpočet projednán a schválen ZM dne 8. 2. 2012 usnesením č. III/6


Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová                                                          Mgr. Radek Reindl
vedoucí finančního odboru                                                       starosta

 

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2012

z toho: kapitálové výdaje

10

 

Zemědělství, lesní hospod.a rybářství

415,00

0,00

 

1014

Ozdravování hospodářských zvířat

265,00

 

 

 

- psí útulek

150,00

 

 

 

- deratizace

100,00

 

 

 

- příspěvek

15,00

 

 

1031

Pěstební činnost

150,00

 

21

 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

20,00

0,00

 

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

20,00

 

 

 

- odstranění staveb z rozhodnutí SÚ

20,00

 

22

 

Doprava

6 255,60

2 345,40

 

2212

Silnice

5 330,60

 

 

 

- rekonstrukce a opravy

2 530,60

2 030,40

 

 

- firma Bouška-čištěni města

2 800,00

 

 

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikaci

715,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy

665,00

315,00

 

 

- cyklostezka

50,00

 

 

2223

Bezpečnost silničního provozu

10,00

 

 

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

200,00

 

 

 

- dopravní značeni

200,00

 

23

 

Vodní hospodářství

4 400,00

3 400,00

 

2310

Pitná voda

1 220,00

1 200,00

 

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly

2 650,00

2 200,00

 

2333

Úpravy drobných vodních toků

530,00

 

31,32

 

Vzdělání a školské služby

25 309,80

16 100,00

 

3111

Předškolní zařízení

1 641,80

 

 

 

Mateřská škola Bří Čapků

716,80

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

706,80

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

10,00

 

 

 

Mateřská škola Hlubanská

915,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

890,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

25,00

 

 

 

Poplatky za děti v jiných školkách

10,00

 

 

3113

Základní školy

22 288,00

 

 

 

Základní škola Husova 276

12 143,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

3 523,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

8 620,00

8 600,00

 

 

Základní škola Husova 445

10 110,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

2 385,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

7 525,00

7 500,00

 

 

- příspěvek zřizovatele na družebnípříměstský tábor

200,00

 

 

 

Poplatky za žáky v jiných školách

35,00

 

 

3114

Speciální základní školy

855,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

830,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

25,00

 

 

3231

Základní umělecká škola

525,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

500,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

25,00

 

strana 2

 

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2012

z toho: kapitálové výdaje

33

 

Kultura, církve a sdělovací prostředky

4 401,15

300,00

 

3312

Hudební činnost

310,00

 

 

 

- spoluúčast města na letních slavnostech

10,00

 

 

 

- letni slavnosti

300,00

 

 

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.

1 702,00

300,00

 

3314

Činnosti knihovnické

1 494,15

 

 

 

- výstavní síň

101,15

 

 

 

- knihovna

1 393,00

 

 

3326

Obnova hodnot místního povědomí

550,00

 

 

3330

Činnosti registrovaných církví a nábož.společností

50,00

 

 

3341

Rozhlas a televize

100,00

 

 

3392

Zájmová činnost v kultuře

65,00

 

 

 

- KD Buškovice

50,00

 

 

 

- příspěvky občanským sdružením

15,00

 

 

3399

Ostatní záležitosti kultury

130,00

 

 

 

- Komise péče o občany

80,00

 

 

 

- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců

50,00

 

34

 

Tělovýchova a zájmová činnost

3 323,00

250,00

 

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

2 383,00

 

 

 

- Tatran - energie, opravy

775,00

 

 

 

- koupaliště - provoz, opravy

1 600,00

 

 

 

- ostatní

8,00

 

 

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

400,00

 

 

 

- Neinvestiční dotace na sportovní činnost

400,00

 

 

3421

Využití volného času dětí a mládeže

90,00

 

 

 

- dětská hřiště, ostatní

90,00

 

 

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

450,00

 

 

 

- Schillerův park

250,00

250,00

 

 

- příspěvek kulturním sdružením

200,00

 

35

 

Zdravotnictví

100,00

0,00

 

3541

Prevence před drogami

60,00

 

 

3543

Pomoc zdravotně postiženým

40,00

 

36

 

Bydleni, komunální služby a uzemni rozvoj

14 636,00

3 310,50

 

3611

Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky

800,00

800,00

 

3612

Bytové hospodářství

518,00

 

 

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství

300,00

 

 

3631

Veřejné osvětlení

4 088,00

648,00

 

3632

Pohřebnictví

368,00

 

 

3633

Výstavba a údržba místních IS - plynofikace

700,00

700,00

 

3636

Územní rozvoj

312,50

162,50

 

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

7 549,50

 

 

 

- daň z převodu nemovitostí

100,00

 

 

 

- nákup pozemků

1 000,00

1000,00

 

 

- ostatní výdaje + geomapy, geoplány (200)

936,00

 

 

 

- autobusové nádraží, provoz budovy

587,00

 

 

 

- nezaměstnaní - ÚPM

3 580,00

 

 

 

- veřejné WC

66,50

 

 

 

- národní dům

80,00

 

 

 

- demolice ubytoven

600,00

 

 

 

- kasárna

600,00

 

strana 3

 

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2012

z toho: kapitálové výdaje

37

 

Ochrana životního prostředí

7 535,00

0,00

 

3719

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

50,00

 

 

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

80,00

 

 

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

4 830,00

 

 

 

- odvoz odpadůnádob

1 650,00

 

 

 

- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů

550,00

 

 

 

- poplatek za uložení odpadu na skládku

2 350,00

 

 

 

- vyváženi odpadkových košů

150,00

 

 

 

- opravy nádob na odpad

70,00

 

 

 

- svozový dvůr - opravy

60,00

 

 

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

575,00

 

 

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 600,00

 

 

 

- firma Bouška

900,00

 

 

 

- ostatní údržba zeleně

350,00

 

 

 

- káceni stromů a údržba

200,00

 

 

 

- sekání fotbalových hřišť

150,00

 

 

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody

400,00

 

43

 

Sociální služby a ostatní činnosti

4 329,00

0,00

 

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

50,00

 

 

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

25,00

 

 

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba

2 251,00

 

 

4357

Domovy

2 000,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

2 000,00

 

 

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.

3,00

 

52

 

Civilní připravenost na krizové stavy

10,00

0,00

 

5212

Ochrana obyvatelstva

10,00

 

53

 

Bezpečnost a veřejný pořádek

15,00

0,00

 

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

15,00

 

55

 

Pož. ochrana a integrovaný požární systém

350,00

0,00

 

5512

Požární ochrana - JSDH

350,00

 

61

 

Státní moc, státní správa, územní samospráva

33 720,00

1 700,00

 

6112

Zastupitelstva obcí

2 000,00

 

 

6171

Činnost místní správy

31 720,00

1 700,00

62

 

Jiné veřejné služby a činnosti

21,00

0,00

 

6223

Mezinárodní spolupráce

21,00

 

63

 

Finanční operace

2 620,00

0,00

 

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

90,00

 

 

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

455,00

 

 

6399

Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)

2 075,00

 

64

 

Ostatní činnosti

2 271,55

0,00

 

6402

Finanční vypořádání minulých let

2 246,55

 

 

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

25,00

 

VÝDAJE CELKEM

109 732,10

27 405,90

strana 4

 

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)běžné

Č. řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem

příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

4,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

450,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

50,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

450,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

180,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

29,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

250,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

22,00

9

3613

Nebytové hospodářství

2700,00

10

3632

Pohřebnictví

150,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

957,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

480,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

180,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

5,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

730,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

1,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

55,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

2,00

19

6171

Činnost místní správy

58,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

170,00

21

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

55,00

22

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

336,30

23

položka 2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

399,00

Příjmy běžné celkem

7 713,30

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

4 000,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 4 000,00
strana 6