Město Podbořany

Úřední hodiny

Otevírací doba MěÚ:

po 7:00-11:30 12:00-16:30

út 7:00-11:30 12:00-15:00

st 7:00-11:30 12:00-16:30

čt 7:00-11:30 12:00-15:00

pá 7:00-11:30 12:00-14:30

ve čtvrtek provoz na úseku obč. průkazů a cest. dokladů OMEZEN

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Zvukový záznam ZM ze dne 08.11.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 08.11.2017

Celý zvukový záznam je možné stáhnout buď jako jediný soubor WMA (12kbps / 16kHz / mono) zde, nebo poslechnout po jednotlivých bodech jednání níže.

Jednotlivé body zvukového záznamu jednání Zastupitelstva města Podbořany jsou uloženy do souborů ve formátu MP3 (48kbps / 44kHz / mono).

Tip:
Pokud používáte Internet Explorer a přehrávač multimédií Windows Media Player, je možné přehrát požadovaný bod jednání kliknutím na tento zvolený bod.
Pokud však používáte jiný prohlížeč a přehrávač multimédií, doporučujeme pro bezproblémové přehrání zvukového souboru nejdříve uložit tento soubor na pevný disk počítače. Lehce jej uložíte tak, že kliknete na požadovaný bod jednání pravým tlačítkem a zvolíte možnost "Uložit ... jako ..."

 

1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady, výborů a komisí
19. Majetkoprávní blok – prodej nemovitostí
d. Záměr prodeje bytů fyzickým osobám - v domech čp. 661, 662, 663 a 91, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 4 340 Kč/m2.

3. Vydání Změny č. 4 ÚP Podbořany
4. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření Města Podbořany za rok 2017
5. Informace o provedených rozpočtových opatřeních RM za období od 10. 8. 2017 do 30. 11. 2017
6. Pravidla pro vyplácení odměn fyzickým osobám za výkon funkce
7. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Podbořany za výkon funkce
8. Zásady pro povolování tuzemských a zahraničních pracovních cest a poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Podbořany
9. Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2017
10. Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 35 až č. 42
11. Zpráva o pohledávkách a Zpráva o vymáhání pohledávek
12. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 a Rozpočtové provizorium – rok 2018
13. Vyhodnocení dotačního programu „Podbořanské letní slavnosti 2018“
14. Prohlášení obce k vlastnictví silniční vegetace
15. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě
a. RD čp. 1068 v ul. Švermova v Podbořanech
b. RD čp. 1117 v ul. Zátiší v Podbořanech – oprava
c. RD čp. 1122 v ul. Zátiší v Podbořanech

16. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný dům čp. 65 v obci Mory
17. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný dům čp. 18 v Buškovicích
18. Odstoupení od Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce s reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004397 - „Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č. 1062 v k.ú. Podbořanech
19. Majetkoprávní blok – prodej nemovitostí
a. Záměr prodeje pozemku fyzické osobě - prodej pozemkové parcely č. 850/17 – zahrada, o výměře 1917 m2 v k.ú. Buškovice. Kupní cena: min. 40 Kč/m2.
b. Záměr prodeje pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 507/1 – ostatní plocha, o výměře cca 310 m2 v k.ú. Sýrovice. Kupní cena: 20 Kč/m2.
c. Záměr prodeje pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 507/1 – ostatní plocha, o výměře cca 310 m2 v k.ú. Sýrovice. Kupní cena: 20 Kč/m2.
e. Záměr prodeje budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2183 – zastavěná plocha, o výměře 889 m2, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 1 469 550 Kč.
f. Záměr prodeje budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2185 – zastavěná plocha, o výměře 343 m2, a části pozemkové parcely č. 2156/4 – ostatní plocha, o výměře cca 2250 m2, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 761 790 Kč.
g. Záměr prodeje pozemkových parcel č. 1906/42 o výměře 260 m2, č. 1906/42 o výměře 260 m2, č. 1899/1 o výměře 9154 m2, č. 1899/2 o výměře 3062 m2, č. 1899/3 o výměře 636 m2, č. 1899/4 o výměře 384 m2, č. 1899/5 o výměře 8086 m2, č. 1899/6 o výměře 9738 m2, č. 1899/7 o výměře 2895 m2, č. 1899/8 o výměře 1 6035 m2, č. 1899/9 o výměře 8066 m2, č. 1899/10 o výměře 389 m2, č. 1899/11 o výměře 6680 m2, č. 1899/12 o výměře 7133 m2, č. 1899/13 o výměře 2500 m2, č. 1899/14 o výměře 1917 m2, č. 1900 o výměře 1044 m2, č. 1901 o výměře 7036 m2, č. 1902 o výměře 6003 m2, č. 1903/1 o výměře 4160 m2, č. 1903/2 o výměře 2692 m2, č. 1903/3 o výměře 2 2760 m2, č. 1904/1 o výměře 9 3254 m2, č. 1904/5 o výměře 4 4836 m2, č. 1905/1 o výměře 5943 m2, č. 1907/1 o výměře 2 6508 m2, č. 1908/1 o výměře 1775 m2, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 200 Kč/m2 + DPH
h. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 1761/12 (dle GP je to č. 1761/127) – ostatní plocha, o výměře 174 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 100 Kč/m2.
i. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej pozemkové parcely č. 1251/9 – zahrada, o výměře 307 m2 v k.ú. Buškovice. Kupní cena: 40 Kč/m2.
j. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej pozemkové parcely č. 260/5 – orná půda, o výměře 188 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 250 Kč/m2 + DPH.
k. Prodej pozemku fyzickým osobám - prodej části pozemkové parcely č. 2156/4 – ostatní plocha, o výměře 294 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 250 Kč/m2 + DPH.
l. Prodej kanalizace – stoka A o délce 537 m v kasárnách, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 1 000 Kč.
m. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2160 – zastavěná plocha, o výměře 2828 m2, pozemkové parcely č.2199/1 – ostatní plocha, o výměře 7558 m2, budovy bez čp. se st.p.č. 2159 – zastavěná plocha, o výměře 69 m2, v k.ú. Podbořany na dobu do 31. 8. 2018 pro právnickou osobu. Kupní cena: 9 542 000 Kč.
n. Záměr prodeje pozemků právnické osobě - prodej pozemkových parcel č. 188/26, č. 188/99, obě ostatní plocha a č. 188/27 – orná půda, o celkové výměře cca 5000 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 250 Kč/m2 včt. DPH.

20. Majetkoprávní blok – nabytí pozemků
a. Úplatné nabytí budovy čp. 943 se st.p.č. 908 – zastavěná plocha, o výměře 860 m2 a pozemkové parcely č. 906/5 – ostatní plocha, o výměře 651 m2, v k.ú. Podbořany od fyzických osob. Kupní cena: 6 000 000 Kč.
b. Podpis darovací smlouvy na přijetí daru pozemkových parcel č. 1886/4 – ostatní plocha, o výměře 134 m2 a části parcely č. 1885/86 – orná půda, o výměře 907 m2, celková výměra je 1041m2, v k.ú. Podbořany od fyzické osoby.
c. Nabídka poskytnutí daru městu ve výši 70 000 Kč za uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 9. 6. 2016, kde se změní darovací smlouva na smlouvu o převodu nemovitosti a díla za 20 000 Kč od fyzické osoby.

21. Majetkoprávní blok – směna pozemků
Směna pozemkové parcely č.1494/4 – orná půda, o výměře 50 m2, v k.ú. Podbořany ve vlastnictví fyzické osoby za část parcely města č. 2156/4 (dle GP je to č. 2156/121) – ostatní plocha, o výměře 50 m2 v k.ú. Podbořany.

22. Přehled přijatých usnesení
23. Diskuze členů zastupitelstva města
24. Závěr


9. 11. 2017 Zobrazit méně

Zvukový záznam ZM ze dne 09.08.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 09.08.2017

10. 8. 2017 Zobrazit více

Zvukový záznam ZM ze dne 24.05.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 24.05.2017

25. 5. 2017 Zobrazit více

Zvukový záznam ZM ze dne 22.02.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 22.02.2017

24. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka

  • 1